LOGOWANIE

Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2015

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2015':

- Dla sześciu pracowników biurowych pracujących jednocześnie w pomieszczeniu wolna objętość pomieszczenia powinna wynosić co najmniej ........
- Który z programów będzie najbardziej przydatny do sporządzenia listy pracowników z datą ostatniego i następnego szkolenia bhp, tak by można było najszybciej pogrupować pracowników według terminów szkoleń i alfabetycznie według nazwisk, ........
- Pracownik uległ wypadkowi w drodze do pracy. W związku z niezdolnością do pracy pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia w wysokości ........
- W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany ........
- W skład zespołu dokonującego ocenę ryzyka zawodowego nie wchodzi ........
- Czynnikami niebezpiecznymi w środowisku pracy są ........
- W razie zbiorowego, śmiertelnego i ciężkiego wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie ........
- Pracodawca jest zobowiązany zastosować takie środki ochronny przed hałasem, aby szczytowy poziom dźwięku C nie przekraczał ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MS12 - STYCZEŃ 2015