LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2014

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2014':

- Zagospodarowanie terenu budowy należy rozpocząć od wykonania ........
- Na podstawie przedstawionego wyciągu z rozporządzenia, określ minimalny wymiar liniowy strefy niebezpiecznej i sposóbjej zabezpieczeniajeżeli wznoszony obiekt będzie miał 20 m wysokości. ........
- Na podstawie przedstawionego wyciągu z rozporządzenia wskaż okoliczności, dla których należy określić bezpieczne nachylenie ścian wykopów w dokumentacji projektowej. ........
- Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających należy do obowiązków ........
- Na linii wymiarowej, położonej najbliżej rzutu poziomego, podane są wymiary ........
- W przedstawionej tabeli najlepsze właściwości termoizolacyjne ma ........
- Połączenie elementów konstrukcji stalowych, które umożliwia demontaż i powtórny montaż elementów, jest połączeniem ........
- Średnią dobową temperaturę oblicza się w stopniach Celsjusza, jako średnią z pomiarów temperatury o godzinie 7.00, 13.00 i 21.00, według wzoru: Tśr = 0,25 (T7 + T13 + 2T21). W jakich warunkach dojrzewał beton, jeżeli temperatura o godzinie 7.00 wynosiła +6°C, o godzinie 13.00 wynosiła +10°C, a o godzinie 21.00 wynosiła +7°C? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - CZERWIEC 2014