LOGOWANIE

Kwalifikacja BD29 - WRZESIEŃ 2015

(Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD29 - WRZESIEŃ 2015':

- Przedstawione na rysunku urządzenie służy do ........
- Na rysunku przedstawiono przekrój i widok ściany ........
- Którego z wymienionych zestawów narzędzi należy użyć do wykonania ścian z bloczków Ytong murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej? ........
- Zbrojenie wieńca stropu należy wykonać ........
- Który z tynków jest wodoodporny? ........
- Podczas tynkowania gzymsu ceglanego zaprawę narzutu nanosi się na ........
- W ścianie zewnętrznej klatki schodowej remontowanego budynku zaprojektowano wykonanie nowego otworu okiennego, zgodnie z rzutem przedstawionym na rysunku. Szerokość tego otworu w świetle ościeży będzie wynosić ........
- Kiedy należy przeprowadzić obmiar robót rozbiórkowych ścian? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD29 - WRZESIEŃ 2015