LOGOWANIE

Kwalifikacja BD14 + BD29 - CZERWIEC 2015


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD14 + BD29 - CZERWIEC 2015':

- Do wykonania ścian fundamentowych i narażonych na zawilgocenie stosuje się zaprawę ........
- Maksymalna ilość plastyfikatora w zaprawie murarskiej wynosi 5% w stosunku wagowym do ilości cementu. Ile tej domieszki można dodać do jednego zarobu zaprawy cementowej, zawierającego 50 kg cementu? ........
- Do sporządzenia zaprawy cementowo-wapiennej o objętościowej proporcji składników 1:2:6 (cement:wapno:piasek) użyto 20 dm3 ciasta wapiennego. Ile piasku należy dodać do tak przygotowywanej zaprawy? ........
- Koszt wyprodukowania 1 m3 mieszanki betonowej to 200 zł netto. Jaka będzie wartość brutto wyprodukowania 20 m3 mieszanki betonowej przy podstawowej stawce VAT wynoszącej 23% ? ........
- Do rozrobienia 1 worka (25 kg) zaprawy tynkarskiej należy użyć ........
- Wypełnienie płyty ceglanej między stalowymi belkami, przedstawionej na rysunku, wykonuje się w stropie ........
- Jeżeli w budynku murowanym długość filarka międzyokiennego z cegły ceramicznej zwykłej pełnej wynosi 90 cm, to oznacza, że należy wymurować filarek o długości ........
- Na rysunku przedstawiono układ 2 warstw cegieł w murze w wiązaniu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: