LOGOWANIE

Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2015

(Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2015':

- Na podstawie przedstawionego wyciągu ze specyfikacji technicznej wskaż szerokość podstawy usypanej pryzmy gruntu, jeżeli korona ma szerokość 1 m. ........
- Na podstawie przedstawionego wyciągu z rozporządzenia określ, jakie dodatkowe wymaganie musi spełnić szatnia na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje 30 pracowników. ........
- Do profilowania gruntu pod budowę lotnisk, dróg i poboczy należy użyć ........
- Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż wartość współczynnika obciążenia Ɣf, którą należy przyjąć przy obliczaniu obciążenia stałego budowli dla wykonanej na budowie warstwy izolacji akustycznej z płyt styropianu. ........
- Na podstawie przedstawionego wyciągu ze specyfikacji technicznej wskaż etap robót, na którym dokonuje się odbioru podłoża. ........
- Strop Kleina jest stropem ........
- W pomieszczeniu przedstawionym na fotografii wykonany jest strop ........
- Spoiwem, które po zarobieniu z wodą wiąże i twardnieje zarówno na powietrzu jak i pod wodą, uzyskując odpowiednie cechy wytrzymałościowe, jest ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja BD30 - STYCZEŃ 2015