LOGOWANIE

Kwalifikacja R7 - CZERWIEC 2014

(Ocena stanu środowiska)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R7 - CZERWIEC 2014':

- Pomiary komponentu środowiska wyrażane w dB stosuje się w badaniu ........
- W celu prawidłowego wykonania pomiaru natężenia oświetlenia, należy czujnik luksomierza ........
- Wpływ nadmiernego wypasu zwierząt na system korzeniowy przedstawiono na rysunku? ........
- Piezometry montuje się na terenie torfowisk w celu monitoringu ........
- Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego obejmuje ........
- Mietlica jest bioindykatorem wrażliwym na ........
- Działaniem ograniczającym emisję CO2 do atmosfery jest ........
- Stosunkiem ilości zanieczyszczenia do ilości powietrza zawierającego to zanieczyszczenie określa się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: R.07-X-14.05


Test jest przeznaczony dla zawodów: