LOGOWANIE

Kwalifikacja EKA5 - PAŹDZIERNIK 2013

(Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EKA5 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Podstawą obliczania wynagrodzenia pracownika według systemu czasowo-premiowego jest przyjęcie stawki godzinowej 10 zł i premii regulaminowej 200 zł. Jeżeli pracownik przepracował w miesiącu 180 godzin w ramach miesięcznej normy czasu pracy, to jego wynagrodzenie brutto wyniesie ........
- Tabela przedstawia elementy listy płac pracownika. Zaliczka na podatek dochodowy, którą należy odprowadzić do urzędu skarbowego powinna wynosić ........
- Imienna lista płac pracownika zawiera między innymi następujące dane:
- podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy 2 000,00 zł
- kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy 46,33 zł

Obliczona zaliczka na podatek dochodowy według stopy 18% wynosi ........
- Klub sportowy zatrudnił na umowę zlecenie osobę posiadającą umowę o pracę z innym pracodawcą z wynagrodzeniem zasadniczym 2 000 zł. Tabela przedstawia fragment rachunku do umowy zlecenia. Na podstawie fragmentu rachunku, oblicz kwotę do wypłaty. ........
- Wynagrodzenie brutto pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę za bieżący miesiąc składa się z: wynagrodzenia zasadniczego za przepracowany czas 1 560 zł, premii regulaminowej 200 zł i wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby 240 zł. Zgodnie z przepisami prawa w podstawie wymiaru składek ubezpieczeń społecznych nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby. Podstawę wymiaru składek ubezpieczenia społecznego pracownika stanowi kwota ........
- Przedsiębiorstwo zatrudniło 2.01.2013 r. na podstawie umowy o pracę osobę, pozostającą bez pracy od roku. Po trzech tygodniach pracownik uległ w pracy wypadkowi. Pracownik ........
- Pracownica uzyskała prawo do zasiłku macierzyńskiego z dniem 18.01.2013 r. Podstawę wymiaru tego świadczenia stanowi kwota 3 000 zł. Pracodawca powinien wypłacić pracownicy zasiłek macierzyński obliczony na dzień 31.01.2013 r. w wysokości ........
- Wysokość podstawowego rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i niepracującego w warunkach szczególnie uciążliwych, ani nieposiadającego znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: