LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A59 - PAŹDZIERNIK 2013 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.59-01-13.10


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zmianuj roztwór kwasu solnego o stężeniu ok. 0,2 mol/dm3 metodą miareczkowania odważki analitycznej substancji podstawowej - bezwodnego węglanu sodu. Wykaz niezbędnego do wykonania analizy sprzętu laboratoryjnego i odczynników oraz środków ochrony indywidualnej zapisz w tabeli 1. Następnie wykonaj prace analityczne. Równanie reakcji przebiegającej w roztworze podczas oznaczenia, obliczenia dotyczące ustalania ilości niezbędnych substancji i ich odmierzania oraz otrzymane w toku analizy wyniki i ich interpretację zapisz w tabeli 2.
Do mianowania roztworu, wykorzystaj zamieszczoną procedurę mianowania roztworu kwasu solnego oraz wyciągi z Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych.
Z przygotowanego na stanowisku zestawu wybierz niezbędny sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne oraz dobierz środki ochrony indywidualnej i zastosuj je odpowiednio do wykonywanych prac analitycznych. Przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Wyciągi z Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych: Kwas solny 0,2 mol/dm3 (0,2 N) roztwór
KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Identyfikacja zagrożeń:
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:
Klasyfikacja według Dyrektywy 1999/45/WE [DPD]
Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej późniejszymi zmianami.
Symbol i oznaczenia zagrożenia produktu: nie dotyczy.
R: nie dotyczy;
S: nie dotyczy;
Ciężar cząsteczkowy: 36,46g/mol
Identyfikacja zagrożeń
Nie jest klasyfikowana jako substancja niebezpieczna.
2. Pierwsza pomoc
Przy kontakcie z oczami: przepłukać dużą ilością wody, przy szeroko odchylonej powiece. Przy kontakcie ze skórą: zmyć dużą ilością wody, zdjąć zanieczyszczoną odzież. Przy spożyciu: podać dużą ilość wody, gdy poszkodowany poczuje się niezdrowo wezwać lekarza. Przy wdychaniu: świeże powietrze.
3. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Zebrać przy pomocy substancji absorbującej ciecze, przekazać do likwidacji. Oczyścić zanieczyszczony
teren. W celu zmniejszenia szkodliwości zobojętnić roztworem Na2CO3. Nie dopuścić do dostania się do wód, ścieków i gleby.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A59