LOGOWANIE

TECHNIK ANALITYK- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK ANALITYK:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować nazwy, pojęcia i terminologię z zakresu badań analitycznych;
1.2. rozpoznawać symbolikę stosowaną przy oznaczaniu substancji niebezpiecznych;
1.3. rozpoznawać symbolikę chemiczną;
1.4. odczytywać parametry fizykochemiczne przedstawione w postaci wykresów i tablic chemicznych;
1.5. rozpoznawać podstawowy sprzęt laboratoryjny i określać jego przeznaczenie;
1.6. odczytywać wykresy i diagramy ilustrujące wyniki obliczeń i analiz;
1.7. ustalać szkodliwość substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego i środowiska na podstawie karty charakterystyk substancji niebezpiecznych;
1.8. rozróżniać podstawowe grupy drobnoustrojów na podstawie obrazów mikroskopowych.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. sporządzać bilans materiałowy procesów chemicznych;
2.2. ustalać stężenia roztworów substancji biorących udział w procesach chemicznych;
2.3. wykonywać obliczenia związane ze stężeniami roztworów i składem mieszanin;
2.4. sporządzać wykresy i diagramy ilustrujące wyniki obliczeń i analiz;
2.5. interpretować wyniki analiz ilościowych w odniesieniu do norm;
2.6. przewidywać zmiany kierunku reakcji chemicznej w układzie wywołane zmianą temperatury, ciśnienia, stężenia produktów i substratów;
2.7. dobierać metodę ilościowego oznaczania substancji w zależności od ich właściwości;
2.8. oceniać jakość produktów na podstawie wyników badań analitycznych;
2.9. obliczać wyniki badań ilościowych z wykorzystaniem metod matematycznych i graficznych.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania badań jakościowych i ilościowych w laboratoriach chemicznych różnego typu;
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania badań jakościowych i ilościowych w laboratoriach chemicznych różnego typu;
3.3. ustalać zasady użytkowania i przechowywania odczynników i aparatury stosowanej w laboratoriach chemicznych różnego typu;
3.4. dobierać sposób unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych na stanowisku pracy;
3.5. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.6. stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania badań jakościowych i ilościowych w laboratoriach chemicznych różnego typu;
3.7. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania badań jakościowych i ilościowych w laboratoriach chemicznych różnego typu.