LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: AU.68-01-20.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

W dniu 10 czerwca 2020 r. do Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia wpłynął wniosek Kamila Maciejewskiego o uznaniu go za żołnierza samotnego. Pan Kamil Maciejewski zamieszkały w Toruniu przy ul. Chrobrego 12 m. 3 odbywa obecnie służbę wojskową w formie służby przygotowawczej w Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.
Zarejestruj wniosek o uznanie za żołnierza samotnego na formularzu - Spis spraw. W pozycji referent wpisz swój numer PESEL. Wniosek Pana Kamila Maciejewskiego jest drugą sprawą z zakresu uznania za żołnierza samotnego, która wpłynęła w 2020 roku do Urzędu Miasta Torunia. Za datę wszczęcia sprawy należy przyjąć datę wpływu wniosku do wydziału.
Sprawdź kompletność złożonych dokumentów. W przypadku stwierdzenia braków, sporządź wezwanie do ich usunięcia na formularzu - Wezwanie do usunięcia braków we wniosku. Termin do usunięcia braków przyjmij 7 dni. W miejscu przeznaczonym na podpis urzędnika wpisz swój numer PESEL.
Przyjmując założenie, że braki w złożonych dokumentach zostały usunięte w wyznaczonym terminie i organ administracji uznał, że zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1541, 2020) może wydać decyzję o uznaniu wnioskodawcy za żołnierza samotnego, sporządź projekt decyzji w przedmiotowej sprawie na formularzu - Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego. Miejsce przeznaczone na złożenie podpisu i pieczęć organu wydającego decyzję pozostaw niewypełnione.
Załóż metrykę załatwianej sprawy na formularzu - Metryka sprawy, zgodnie z podejmowanymi czynnościami w postępowaniu administracyjnym. W miejscu przeznaczonym na oznaczenie osoby podejmującej daną czynność wpisz swój numer PESEL.
Informacje i formularze niezbędne do wykonania zadania są zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym. Do wykonania zadania należy zastosować przepisy prawa zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI AU68