LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A68 - STYCZEŃ 2023 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.68-01-23.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

W dniu 16 grudnia 2022 roku do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Giżycku wpłynął wniosek Pana Jana Radwana, ubiegającego się o wymeldowanie w trybie administracyjnym Pani Magdaleny Świątek z mieszkania, którego jest właścicielem, położonego w Giżycku przy ul. Suwalskiej 21 m. 12. Obecnie Pani Magdalena Świątek zamieszkuje stale w Olsztynie przy ulicy Towarowej 17 m. 8.
Zarejestruj wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym na formularzu - Spis Spraw. W pozycji referent wpisz swój numer PESEL. Za datę wszczęcia sprawy należy przyjąć datę wpływu wniosku do urzędu. Wniosek Pana Jana Radwana jest dziesiątą sprawą, która wpłynęła do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Giżycku w 2022 roku.
Sprawdź kompletność złożonych przez wnioskodawcę dokumentów. W przypadku stwierdzenia braków, sporządź wezwanie do ich usunięcia w terminie 8 dni na formularzu - Wezwanie do usunięcia braków we wniosku. W miejscu przeznaczonym na podpis osoby upoważnionej wpisz swój numer PESEL. Za datę sporządzenia wezwania należy przyjąć dzień 19 grudnia 2022 roku.
Przyjmując założenie, że wnioskodawca usunął braki w złożonych dokumentach w wyznaczonym terminie i organ administracji uznał, że dokumentacja w przedmiotowej sprawie jest kompletna i zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, sporządź do podpisu przez upoważnioną osobę projekt decyzji administracyjnej w przedmiotowej sprawie na formularzu - Projekt decyzji o wymeldowaniu w trybie administracyjnym. Miejsce przeznaczone na złożenie podpisu i pieczęć organu wydającego decyzję pozostaw niewypełnione. Za datę sporządzenia projektu decyzji należy przyjąć dzień 9 stycznia 2023 roku.
Załóż metrykę sprawy na formularzu - Metryka sprawy, zgodnie z podejmowanymi czynnościami w postępowaniu administracyjnym. W miejscach przeznaczonych na oznaczenie osoby podejmującej daną czynność wpisz swój numer PESEL.
Informacje i formularze niezbędne do wykonania zadania są zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym.
Do wykonania zadania należy przyjąć daty podejmowanych czynności w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym oraz zastosować przepisy prawa zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A68