LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE2 - STYCZEŃ 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: EE.02-01-20.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu
Nazwa kwalifikacji: Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Oznaczenie kwalifikacji: EE.02 Numer zadania: 01 Wersja arkusza: SG
Wypełnia zdający
Numer PESEL zdającego*
Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka
Czas trwania egzaminu: 150 minut
EE.02-01-20.01-SG
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2020
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
PODSTAWA PROGRAMOWA 2017
Instrukcja dla zdającego
1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
- swój numer PESEL*,
- oznaczenie kwalifikacji,
- numer zadania,
- numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki", to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.
Powodzenia!
* w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
Układ graficzny © CKE 2019 Zadanie egzaminacyjne
Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się płyta montażowa z zamontowanymi i częściowo połączonymi elementami układu elektropneumatycznego. Dokończ montaż układu tak, aby połączenia były zgodne ze schematami przedstawionymi na rysunkach 1. i 3. Niezbędne elementy, materiały i narzędzia do montażu wybierz ze sprzętu zgromadzonego na stanowisku egzaminacyjnym.
Połączenia pneumatyczne wykonaj zgodnie ze schematem zamieszczonym na rysunku 1., wykorzystując w tym celu odpowiednio docięte odcinki przewodów pneumatycznych.
Elementy elektryczne układu elektropneumatycznego na stanowisku egzaminacyjnym połączone są zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 2., dokończ montaż tak, aby połączenia były zgodne ze schematem przedstawionym na rysunku 3. Połączenia wykonaj przewodami LgY 1 mm2 zakończonymi tulejkami zaciskowymi. Przewodami z izolacją w kolorze:
- niebieskim połącz elementy układu z listwą L- czarnym wykonaj pozostałe połączenia.
Sprawdź poprawność wykonania montażu, w przypadku stwierdzenia niezgodności ze schematami na rysunkach 1. i 3. wprowadź poprawki.
Następnie wykonaj pomiary rezystancji połączeń elektrycznych. W tabeli 1. zapisz zakres pomiarowy miernika oraz wyniki pomiarów rezystancji połączeń i ich ocenę.
Zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do podłączenia układu do zasilania sprężonym powietrzem. Po uzyskaniu zgody podłącz zasilanie do układu. W zespole przygotowania powietrza nastaw wartość ciśnienia na 4 bary.
Nastaw czas zadziałania przekaźnika czasowego KT1 na 4 sekundy.
Zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do włączenia zasilania elektrycznego. Po uzyskaniu zgody włącz zasilanie.
Uruchom układ i nastaw dławienie zaworu dławiąco zwrotnego tak, aby czas wysuwania tłoczyska siłownika 1A1 wynosił około 3 sekundy.
Przetestuj działanie układu, jeżeli układ działa niewłaściwie wprowadź niezbędne poprawki, następnie wypełnij tabelę 2.
Uwaga!
Za każdym razem zgłaszaj, przez podniesienie ręki, zamiar włączenia zasilania.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI EE2