LOGOWANIE

MECHATRONIK- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)KWALIFIKACJE W ZAWODZIE MECHATRONIK:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować pojęcia, określenia i wielkości z zakresu mechatroniki;
1.2. interpretować informacje zawarte na schematach ideowych, montażowych, rysunkach warsztatowych i w instrukcjach obsługi;
1.3. rozpoznawać urządzenia mechatroniczne oraz określać ich przeznaczenie;
1.4. rozpoznawać części i podzespoły mechaniczne, elektryczne oraz elektroniczne stosowane w urządzeniach i systemach mechatronicz-nych na podstawie oznaczeń i cech zewnętrznych;
1.5. rozpoznawać elementy pneumatyczne i hydrauliczne urządzeń i systemów mechatronicz-nych na podstawie oznaczeń i cech zewnętrznych;
1.6. określać funkcje zespołów, podzespołów i elementów stosowanych w urządzeniach i systemach mechatronicznych na podstawie schematów blokowych i montażowych;
1.7. wymieniać właściwości mediów roboczych stosowanych w mechatronice na podstawie dokumentacji technicznej i technologicznej;
1.8. rozpoznawać sprzęt i aparaturę kontrolno-po-miarową oraz określać jej parametry na podstawie oznaczeń i cech zewnętrznych;
1.9. wymieniać przyczyny niesprawności urządzeń i systemów mechatronicznych;
1.10. rozróżniać sformułowania specjalistyczne dotyczące montażu, demontażu oraz napraw urządzeń i systemów mechatronicznych.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. dobierać elementy, podzespoły i zespoły do montażu urządzeń i systemów mechatronicz-nych;
2.2. dobierać przyrządy pomiarowe i aparaturę kon-trolno-pomiarową do badania wielkości fizycznych występujących w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
2.3. określać kolejność czynności podczas montażu i demontażu urządzeń i układów mechatronicz-nych;
2.4. dobierać narzędzia i sprzęt do montażu i demontażu urządzeń mechatronicznych;
2.5. dobierać parametry mediów roboczych stosowanych w mechatronice;
2.6. opisywać zjawiska i prawa z zakresu mechaniki, elektrotechniki i elektroniki w odniesieniu do urządzeń mechatronicznych;
2.7. obliczać wielkości fizyczne występujące w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
2.8. interpretować wskazania przyrządów pomiarowych i aparatury kontrolno-pomiarowej podczas wykonywania napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas montażu, demontażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas montażu, demontażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.4. stosować środki ochrony indywidualnej podczas montażu, demontażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas montażu, demontażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.