LOGOWANIE

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJKLUCZE I ROZWIĄZANIA:

KLUCZE I ROZWIĄZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):
KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować podstawową terminologię z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii;
1.2. stosować przepisy dotyczące osób niepełnosprawnych w zakresie organizowania pomocy osobie niepełnosprawnej;
1.3. rozróżniać i charakteryzować rodzaje i stopnie niepełnosprawności;
1.4. charakteryzować podstawowe zaburzenia somatyczne i psychiczne współistniejące z niepełnosprawnością;
1.5. rozróżniać formy pomocy osobie niepełnosprawnej;
1.6. rozróżniać podstawowe czynności pielęgnacyjne wykonywane przez asystenta;
1.7. określać formy współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc osobom niepełnosprawnym;
1.8. określać znaczenie zdrowego stylu życia dla osoby niepełnosprawnej.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. rozpoznawać sytuację społeczną i warunki życia osoby niepełnosprawnej;
2.2. rozpoznawać symptomy zaburzeń psychosomatycznych u osoby niepełnosprawnej;
2.3. określać rolę rodziny w systemie wsparcia dla osoby niepełnosprawnej;
2.4. określać rolę grupy i środowiska lokalnego w procesie integracji osoby niepełnosprawnej;
2.5. rozróżniać zadania instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych;
2.6. wskazywać formy pomocy osobie niepełnosprawnej w zaspokajaniu jej podstawowych potrzeb i rozwiązywaniu problemów;
2.7. określać zasady współpracy z osobą niepełnosprawną, umożliwiające efektywną realizację zadań wynikających z przyjętego w ośrodku pomocy społecznej programu pomocy osobie niepełnosprawnej.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania czynności przy osobach niepełnosprawnych;
3.2. wskazywać zasady bezpieczeństwa osoby niepełnosprawnej i własnego;
3.3. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania czynności przy osobach niepełnosprawnych;
3.4. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia osoby niepełnosprawnej.