LOGOWANIE

ELEKTROMECHANIKTESTY OBOWIĄZKOWE:

BRAK TESTÓW

TESTY DODATKOWE:

TESTY Z PODOBNYCH KWALIFIKACJI:- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować pojęcia, określenia i wielkości charakteryzujące obwody oraz podzespoły elektryczne i konstrukcje mechaniczne;
1.2. stosować prawa elektrotechniki i mechaniki;
1.3. rozpoznawać i klasyfikować maszyny i urządzenia zasilane energią elektryczną;
1.4. rozpoznawać elementy elektryczne i elektroniczne oraz podzespoły maszyn i urządzeń zasilanych energią elektryczną na rysunkach, schematach elektrycznych i montażowych;
1.5. rozróżniać funkcje maszyn, urządzeń i podzespołów elektrycznych na podstawie schematów ideowych;
1.6. rozróżniać parametry techniczne maszyn, urządzeń i podzespołów elektrycznych;
1.7. rozpoznawać podzespoły maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie ich parametrów i danych znamionowych;
1.8. rozpoznawać rodzaje ochrony przeciwporażeniowej na schematach elektrycznych maszyn i urządzeń.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych w obwodach prądu stałego i przemiennego;
2.2. dobrać narzędzia pomiarowe w zależności od przewidywanych wartości wielkości mierzonych, dokładności pomiaru wielkości fizycznych, geometrycznych i elektrycznych;
2.3. przeprowadzać kalkulację zużycia surowców i materiałów oraz kosztów wykonania usług;
2.4. dobierać długości oraz przekroje przewodów i kabli, łączących poszczególne podzespoły maszyn i urządzeń elektrycznych oraz przewodów zasilających, z uwzględnieniem charakteru obciążenia i miejsca zainstalowania;
2.5. dobierać części zamienne maszyn i urządzeń, materiały eksploatacyjne oraz osprzęt instalacyjny w oparciu o dane w katalogach;
2.6. interpretować wyniki pomiarów pracy maszyn i urządzeń oraz instalacji elektrycznych;
2.7. dobierać narzędzia do montażu i instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych;
2.8. obliczać wartości zabezpieczeń na podstawie danych znamionowych urządzeń i maszyn elektrycznych oraz dobrać wkładki bezpiecznikowe;
2.9. obliczać wartości nastaw zabezpieczeń termicznych napędów w oparciu o dane znamionowe silników i sposób ich rozruchu.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, przeciwporażeniowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac instalacyjnych i montażowych;
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac instalacyjnych i montażowych z wykorzystaniem narzędzi, maszyn i urządzeń zasilanych energią elektryczną oraz prac z maszynami wirującymi;
3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.4. stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac instalacyjnych i montażowych;
3.5. stosować środki ochrony przeciwporażeniowej podstawowej i dodatkowej podczas wykonywania prac instalacyjnych i montażowych;
3.6. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac instalacyjnych i montażowych.