LOGOWANIE

KRAWIEC


- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KRAWIEC:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować nazwy, określenia, znaki i symbole z zakresu krawiectwa miarowego;
1.2. rozróżniać materiały odzieżowe i dodatki krawieckie w zależności od składu surowcowego, właściwości i budowy, na podstawie opisu, rysunków, fotografii;
1.3. stosować informacje zawarte na rysunkach żur-nalowych i modelowych, w dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobów odzieżowych i bieliźniarskich oraz na przywieszkach wyrobów gotowych;
1.4. rozróżniać wyroby odzieżowe i bieliźniarskie w zależności od przeznaczenia oraz technologii wytwarzania;
1.5. rozróżniać maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów odzieżowych i bieliźniar-skich, w zależności od działu produkcji oraz przeznaczenia, na podstawie rysunków i opisu;
1.6. rozróżniać etapy wytwarzania wyrobów odzieżowych i bieliźniarskich miarowych oraz konfekcyjnych na podstawie zakresu i charakterystyki prac oraz stosowanych maszyn i urządzeń, na podstawie rysunków, fotografii i opisu;
1.7. rozróżniać wymiary krawieckie w zależności od rodzaju wyrobów odzieżowych i bieliźniar-skich;
1.8. rozróżniać błędy w procesie wytwarzania wyrobów miarowych i konfekcyjnych w zależności od przyczyny powstawania i możliwości poprawiania, na podstawie rysunków, fotografii i opisu;
1.9. rozróżniać typy produkcji konfekcyjnej, metody oraz systemy organizacji produkcji na podstawie opisu, charakterystyki, schematów i fotografii.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. dobierać materiały odzieżowe i dodatki krawieckie w zależności od przeznaczenia i właściwości użytkowych wyrobów odzieżowych i bieliź-niarskich, na podstawie rysunku modelowego i żurnalowego oraz opisu wyrobu;
2.2. dobierać fason wyrobu odzieżowego w zależności od typu figury oraz rodzaju materiału odzieżowego;
2.3. wskazywać układy szablonów w zależności od rodzaju materiału, asortymentu i fasonu wyrobu oraz liczby sztuk poszczególnych wielkości w produkowanej partii wyrobów odzieżowych i bieliźniarskich na podstawie opisu i rysunku;
2.4. dobierać maszyny i urządzenia krojcze w zależności od wielkości powierzchni przeznaczonej do rozkroju, na podstawie opisu i fotografii;
2.5. dobierać maszyny i urządzenia oraz oprzyrządowanie maszyn szwalniczych w zależności od rodzaju operacji technologicznej;
2.6. wskazywać formy podstawowe wyrobu odzieżowego i bieliźniarskiego oraz sposoby ich modelowania w zależności od projektu wyrobu, na podstawie rysunku żurnalowego i modelowego oraz opisu;
2.7. dobierać parametry prasowania wyrobów odzieżowych i bieliźniarskich w zależności od składu surowcowego i rodzaju wykończenia materiału odzieżowego, na podstawie opisu i znaków informacyjnych;
2.8. sporządzać kalkulację kosztów związanych z wykonaniem wyrobu miarowego z materiałów własnych i powierzonych oraz wyrobu konfekcyjnego.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych i bieliźniarskich miarowych i konfekcyjnych;
3.2. wskazywać sposoby zagospodarowania odpadów powstałych w procesie konfekcjonowania wyrobów odzieżowych i bieliźniarskich;
3.3. przewidywać zagrożenia występujące podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych i bieliź-niarskich miarowych i konfekcyjnych;
3.4. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.5. stosować środki ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych i bieliźniar-skich miarowych i konfekcyjnych;
3.6. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych i bieliźniarskich miarowych i konfekcyjnych.