LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A35

Planowanie i prowadzenie dzia艂alno艣ci w organizacji


ARKUSZE PRAKTYCZNE:

ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 A.35
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE A 35

1. Organizowanie dzia艂alno艣ci gospodarczej i obliczanie podatk贸w
Kwalifikacje w zawodzie A.35 - Ucze艅:
1) stosuje przepisy Kodeksu sp贸艂ek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu post臋powania administracyjnego oraz przepisy podatkowe w zakresie wykonywanych zada艅;
2) okre艣la zadania przedsi臋biorc贸w, instytucji finansowych, organ贸w administracji rz膮dowej i samorz膮dowej;
3) rozr贸偶nia formy organizacyjno-prawne dzia艂ania przedsi臋biorc贸w;
4) organizuje wsp贸艂prac臋 z kontrahentami i innymi podmiotami;
5) stosuje strategie marketingowe;
6) prowadzi sprawy zwi膮zane z obrotem materia艂ami, towarami i wyrobami gotowymi oraz 艣rodkami pieni臋偶nymi;
7) sporz膮dza dokumenty zwi膮zane z obrotem materia艂ami, towarami i wyrobami gotowymi oraz 艣rodkami pieni臋偶nymi;
8) stosuje r贸偶ne metody kalkulacji cen sprzeda偶y, w tym rozliczenia z tytu艂u podatku VAT;
9) rozr贸偶nia rodzaje zapas贸w i zasady ich normowania;
10) oblicza normy zapas贸w w celu zachowania ci膮g艂o艣ci produkcji i sprzeda偶y oraz wska藕niki rotacji zapas贸w;
11) oblicza podatki bezpo艣rednie i po艣rednie;
12) sporz膮dza ewidencje i deklaracje podatkowe;
13) korzysta z program贸w komputerowych wspomagaj膮cych prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej i rozlicze艅 podatkowych.

2. Prowadzenie spraw kadrowo-p艂acowych
Kwalifikacje w zawodzie A35 - Ucze艅:
1) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce spraw kadrowych, p艂acowych, emerytalno颅-rentowych;
2) prowadzi dokumentacj臋 dotycz膮c膮 rekrutacji, zatrudnienia i przebiegu pracy pracownik贸w;
3) sporz膮dza dokumenty w sprawach emerytalno-rentowych pracownik贸w;
4) oblicza wynagrodzenia wed艂ug r贸偶nych system贸w p艂ac i z tytu艂u r贸偶nych um贸w;
5) oblicza zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodze艅 wyp艂acanych osobom fizycznym;
6) sporz膮dza listy p艂ac;
7) sporz膮dza deklaracje z tytu艂u ubezpiecze艅 spo艂ecznych i zdrowotnych;
8) sporz膮dza deklaracje i zeznania podatkowe dotycz膮ce podatku dochodowego od os贸b fizycznych w zwi膮zku z wyp艂acaniem wynagrodze艅;
9) oblicza i interpretuje wska藕niki dotycz膮ce zatrudnienia i wynagrodze艅;
10) korzysta z program贸w komputerowych do prowadzenia spraw kadrowo-p艂acowych, ubezpieczeniowych i podatkowych.

3. Sporz膮dzanie plan贸w, analiz i sprawozda艅
Kwalifikacje w zawodzie A 35 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje i struktur臋 plan贸w;
2) przestrzega zasad i metod planowania;
3) sporz膮dza biznesplan;
4) oblicza i interpretuje podstawowe miary oraz wska藕niki analizy ekonomicznej;
5) rozr贸偶nia metody, rodzaje i etapy analizy ekonomicznej;
6) przygotowuje informacje o wykonywaniu zada艅 organizacji niezb臋dne do analizy ekonomicznej i sprawozdawczo艣ci;

7) sporz膮dza sprawozdania z wykonania zaplanowanych zada艅;
8) przygotowuje, w r贸偶nych formach, prezentacje materia艂贸w planistycznych i analitycznych;
9) korzysta z program贸w komputerowych do oblicze艅, analiz i sprawozda艅 oraz z systemu e-statystyki.