LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU.25

Prowadzenie dzia艂alno艣ci handlowej- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 AU.25
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 25

1. Organizowanie dzia艂a艅 reklamowych i marketingowych
Kwalifikacje w zawodzie AU.25 - Ucze艅:
1) korzysta z r贸偶nych 藕r贸de艂 informacji o rynku;
2) dobiera metody bada艅 i analizy rynku;
3) dokonuje analizy rynku dotycz膮cej oczekiwa艅 i potrzeb klient贸w oraz ich zachowa艅 rynkowych;
4) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce dzia艂alno艣ci marketingowej;
5) realizuje zadania zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 reklamow膮;
6) dobiera i stosuje narz臋dzia promocji odpowiednie do oferty handlowej;
7) podejmuje decyzje handlowe na podstawie analizy marketingowych bada艅 rynku;
8) podejmuje decyzje handlowe na podstawie wynik贸w analizy statystycznej;
9) opracowuje plan marketingowy przedsi臋biorstwa.

2. Zarz膮dzanie dzia艂alno艣ci膮 handlow膮
Kwalifikacje w zawodzie AU25 - Ucze艅:
1) korzysta z Polskiej Klasyfikacji Dzia艂alno艣ci, Europejskiej Klasyfikacji Dzia艂alno艣ci oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrob贸w i Us艂ug;
2) przygotowuje oferty handlowe i zapytania ofertowe;
3) dobiera formy sprzeda偶y do rodzaju dzia艂alno艣ci handlowej;
4) prowadzi negocjacje handlowe;
5) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce dzia艂alno艣ci handlowej;
6) zawiera umowy kupna lub umowy sprzeda偶y;
7) sporz膮dza kalkulacj臋 cen sprzeda偶y;
8) przestrzega procedur dotycz膮cych wyboru dostawc贸w oraz zamawiania towar贸w;
9) przestrzega zasad przechowywania, magazynowania oraz transportu wyrob贸w i towar贸w;
10) organizuje przep艂yw kupowanych oraz sprzedawanych wyrob贸w i towar贸w;
11) prowadzi i nadzoruje gospodark臋 magazynow膮;
12) organizuje prace dotycz膮ce ilo艣ciowego i jako艣ciowego odbioru towar贸w;
13) dobiera 艣rodki techniczne do wykonania okre艣lonych zada艅;
14) nadzoruje procesy sk艂adowania oraz magazynowania wyrob贸w i towar贸w;
15) wykonuje prace zwi膮zane ze sporz膮dzaniem i archiwizacj膮 dokument贸w dotycz膮cych transakcji zakupu lub transakcji sprzeda偶y;
16) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji.

3. Sporz膮dzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej
Kwalifikacje w zawodzie AU 25 - Ucze艅:
1) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce prowadzenia rachunkowo艣ci handlowej;
2) przestrzega zasad funkcjonowania kont bilansowych i kont wynikowych;
3) ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach bilansowych i kontach wynikowych;
4) wycenia sk艂adniki aktyw贸w i pasyw贸w;
5) okre艣la koszty dzia艂alno艣ci handlowej oraz przychody z dzia艂alno艣ci handlowej;
6) sporz膮dza kalkulacj臋 kosztu jednostkowego i ceny sprzeda偶y;
7) rozlicza i ewidencjonuje r贸偶nice inwentaryzacyjne;
8) stosuje metody ustalania wyniku finansowego;
9) oblicza wynagrodzenie pracownik贸w zatrudnionych w r贸偶nych systemach;
10) przestrzega zasad ustalania zobowi膮za艅 wobec instytucji publicznoprawnych;
11) sporz膮dza dokumenty dotycz膮ce rozlicze艅 finansowych, rozrachunk贸w z pracownikami i kontrahentami oraz instytucjami publicznoprawnymi;
12) stosuje metody analizy ekonomicznej;
13) interpretuje podstawowe miary i wska藕niki analizy ekonomicznej;
14) sporz膮dza sprawozdania z realizacji zada艅 gospodarczych;
15) przestrzega zasad i stosuje metody sporz膮dzania plan贸w rzeczowych i plan贸w finansowych;
16) sporz膮dza biznesplan przedsi臋biorstwa.