LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU39

Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.39OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 39

1. Planowanie podróży statkiem
Kwalifikacje w zawodzie AU.39 - Uczeń:
1) klasyfikuje śródlądowe drogi wodne i morskie wody wewnętrzne;
2) określa głębokości szlaku żeglownego i prędkości statku;
3) wyznacza i opisuje oznakowanie szlaku żeglownego;
4) posługuje się mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi opracowanymi w językach:
polskim, niemieckim i angielskim;
5) korzysta z informacji hydrologiczno-meteorologicznych oraz z systemu informacyjnego służącego bezpieczeństwu żeglugi na drogach wodnych;
6) korzysta z urządzeń nawigacji technicznej i różnych środków łączności.

2. Prowadzenie prac ładunkowych i przewożenie ładunków drogą wodną
Kwalifikacje w zawodzie AU39 - Uczeń:
1) określa typy statków;
2) określa geometrię kadłuba i jego elementy konstrukcyjne;
3) przygotowuje ładownię statku do przyjęcia ładunku;
4) przyjmuje ładunek do przewozu;
5) nadzoruje i kontroluje załadunek i wyładunek towarów;
6) prowadzi prace związane ze sztauowaniem i trymowaniem ładunku;
7) określa warunki stateczności i niezatapialności statku podczas prac ładunkowych oraz w czasie żeglugi;
8) ładuje i przewozi ładunki niebezpieczne zgodnie z przepisami umowy europejskiej
dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN);
9) przestrzega procedur wentylowania ładowni statku podczas procesów ładunkowych
oraz w czasie żeglugi;
10) przeprowadza kontrolę wybranych parametrów jakościowych przewożonych towarów i ładunków;
11) prowadzi bunkrowanie statku;
12) prowadzi gospodarkę odpadami;
13) przestrzega procedur postępowania w sytuacjach awaryjnych w ochronie środowiska wodnego mogących wystąpić podczas procesów ładunkowych;
14) sporządza dokumentację ładunkową.

3. Prowadzenie statku po zaplanowanej trasie oraz manewrowanie
Kwalifikacje w zawodzie AU 39 - Uczeń:
1) wydaje i wykonuje komendy na statku;
2) bezpiecznie prowadzi nawigację;
3) rozpoznaje oznakowanie nawigacyjne oraz sygnały nadawane przez statki;
4) obsługuje łodzie z napędem i bez napędu;
5) manewruje statkiem z wykorzystaniem napędu i steru;
6) wykonuje prace związane z pchaniem lub holowaniem barek i statków;
7) nadzoruje czynności mające na celu przyjmowanie i zdawanie pilota;
8) dokonuje korekty parametrów ruchu statku;
9) przestrzega zasad pracy w dziale pokładowym statku.

4. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na wodach morskich i śródlądowych
Kwalifikacje w zawodzie AU39 - Uczeń:
1) nadaje i odbiera sygnały wzywania pomocy;
2) posługuje się przenośnymi radiowymi środkami wzywania pomocy oraz obsługuje środki sygnalizacji;
3) przestrzega procedur manewrowania statkiem w trakcie prowadzenia akcji
ratowniczej i ratunkowej;
4) przestrzega procedur postępowania w przypadku zagrożeń i awarii na statku;
5) posługuje się indywidualnymi i zbiorowymi środkami ratunkowymi;
6) obsługuje i nadzoruje urządzenia służące do wodowania i podnoszenia łodzi i tratw ratunkowych;
7) wskazuje obszary zagrożenia pożarowego na statku oraz przestrzega procedur walki z pożarem w zależności od ładunku przewożonego przez statek;
8) posługuje się sprzętem pożarowym, stałymi urządzeniami gaśniczymi, instalacją
alarmową i instalacją wykrywającą pożar.