LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU.41

Pe艂nienie wachty morskiej i portowej- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 AU.41
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 41

1. Planowanie oraz realizacja podr贸偶y morskiej
Kwalifikacje w zawodzie AU.41 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi opracowanymi w j臋zyku polskim i j臋zyku angielskim oraz dokonuje ich korekty;
2) korzysta z r贸偶nych system贸w satelitarnych do okre艣lania kierunk贸w, kurs贸w
i namiar贸w;
3) okre艣la warto艣ci poprawek kompas贸w magnetycznych i poprawek 偶yrokompasowych oraz dokonuje zmiany kurs贸w i namiar贸w kompasowych, 偶yrokompasowych,
magnetycznych i rzeczywistych;
4) okre艣la wsp贸艂rz臋dne pozycji zliczonej przy biernym i czynnym uwzgl臋dnianiu wiatru i pr膮du;
5) prowadzi zliczenie matematyczne proste i z艂o偶one wed艂ug 艣redniej i powi臋kszonej
szeroko艣ci geograficznej;
6) okre艣la wsp贸艂rz臋dne pozycji obserwowanej statku z wykorzystaniem system贸w nawigacyjnych;
7) okre艣la pozycj臋 obserwowan膮 statku na podstawie pomiar贸w parametr贸w nawigacyjnych;
8) prowadzi nawigacj臋 z uwzgl臋dnieniem prognozowanych i obliczonych, na podstawie astronomicznej linii pozycyjnej, moment贸w wyst膮pienia zjawisk astronomicznych;
9) wykorzystuje radar i urz膮dzenia do automatycznego wykonywania nakres贸w
radarowych (ARPA) w celu bezkolizyjnego prowadzenia nawigacji;
10) wykorzystuje systemy nawigacji zintegrowanej oraz systemy obrazowania elektronicznych map i informacji nawigacyjnych (ECDIS) do prowadzenia nawigacji;
11) prowadzi 偶eglug臋 po optymalnej drodze z wykorzystaniem praktycznej 偶eglugi po
loksodromie i ortodromie;
12) uwzgl臋dnia p艂ywy i pr膮dy p艂ywowe w prowadzeniu nawigacji statku;
13) wykorzystuje systemy 艂膮czno艣ci radiowej i satelitarnej oraz 艢wiatowy Morski System
艁膮czno艣ci Alarmowej i Bezpiecze艅stwa (GMDSS) do zapewnienia bezpiecze艅stwa 偶eglugi;
14) planuje 偶eglug臋 z uwzgl臋dnieniem informacji hydrometeorologicznej;
15) uwzgl臋dnia cechy manewrowe statku, stan jego za艂adowania i warunki hydrometeorologiczne podczas podr贸偶y morskiej oraz manewrowania w porcie;
16) przygotowuje statek do wyj艣cia w morze zgodnie z procedurami wachtowymi i awaryjnymi;
17) prowadzi wymagan膮 dokumentacj臋 statku;
18) stosuje przepisy Kodeksu morskiego, Mi臋dzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu
Zderzeniom na Morzu (MPDM) oraz stosuje system oznakowania nawigacyjnego
(IALA).

2. Realizowanie proces贸w 艂adunkowych oraz obs艂uga i eksploatacja urz膮dze艅
i system贸w statkowych
Kwalifikacje w zawodzie AU41 - Ucze艅:
1) klasyfikuje statki i okre艣la ich parametry;
2) pos艂uguje si臋 podstawowymi poj臋ciami dotycz膮cymi przewoz贸w morskich;
3) organizuje prace na stanowiskach manewrowych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami pok艂adowymi;
4) charakteryzuje 艂adunki i ich opakowania;
5) charakteryzuje zasady przyjmowania 艂adunku na statek;
6) przygotowuje 艂adowni臋 do przyj臋cia 艂adunku;
7) przygotowuje dokumenty przewozowe oraz prowadzi, w j臋zyku polskim i j臋zyku angielskim, dokumentacj臋 dotycz膮c膮 prac prze艂adunkowych i transportu 艂adunk贸w, w
tym 艂adunk贸w niebezpiecznych, szkodliwych i zanieczyszczaj膮cych 艣rodowisko;
8) prowadzi analiz臋 parametr贸w maj膮cych wp艂yw na transport 艂adunku i jego jako艣膰;
9) okre艣la mikroklimat 艂adowni oraz zasady wentylacji 艂adowni;
10) okre艣la 艂adunki niebezpieczne, szkodliwe i zanieczyszczaj膮ce 艣rodowisko oraz przestrzega zasad ich prze艂adunku, separacji, mocowania i przewozu;
11) planuje przew贸z 艂adunk贸w niebezpiecznych;
12) charakteryzuje zasady balastowania statku w czasie operacji prze艂adunkowych;
13) okre艣la wp艂yw przyj臋cia, zdj臋cia, przesuni臋cia towaru, masy balast贸w i zapas贸w na wytrzyma艂o艣膰 i stateczno艣膰 statku;
14) uwzgl臋dnia dopuszczalne obci膮偶enia robocze pokryw 艂adowni oraz mi臋dzypok艂ad贸w i
艂adowni podczas sztauowania towaru;
15) prowadzi pomiary z臋z i zbiornik贸w balastowych oraz prowadzi prace zwi膮zane z przebalastowaniem statku;
16) okre艣la ilo艣膰 艂adunku na podstawie zanurzenia statku;
17) rozpoznaje rodzaje oraz elementy omasztowania i olinowania, okre艣la ich przeznaczenie;
18) okre艣la obci膮偶enie niszcz膮ce i dopuszczalne obci膮偶enie robocze lin i osprz臋tu
ruchomego statku;
19) obs艂uguje urz膮dzenia oraz osprz臋t prze艂adunkowy i pomocniczy znajduj膮cy si臋 na statku;
20) obs艂uguje windy kotwiczne, kabestany oraz inne wyposa偶enie cumownicze i holownicze statku;
21) dobiera narz臋dzia do rodzaju wykonywanej pracy;
22) okre艣la przyczyny korozji i dobiera metody jej zapobiegania;
23) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z konserwacj膮 kad艂uba, sprz臋tu i innego wyposa偶enia statku;
24) przygotowuje powierzchnie do zabezpieczenia przed korozj膮, dobiera i stosuje
odpowiednie narz臋dzia;
25) obs艂uguje urz膮dzenia elektroniczne oraz systemy automatyki na statku;
26) pos艂uguje si臋 sta艂ymi i przeno艣nymi przyrz膮dami pomiarowymi;
27) przestrzega przepis贸w prawa dotycz膮cych ochrony 艣rodowiska morskiego;
28) porozumiewa si臋 w j臋zyku polskim i j臋zyku angielskim w sprawach zwi膮zanych z 艂adunkiem, prze艂adunkiem i mocowaniem.

3. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu
Kwalifikacje w zawodzie AU 41 - Ucze艅:
1) korzysta z Mi臋dzynarodowego Kodu Sygna艂owego (MKS);
2) rozpoznaje i stosuje sygna艂y wzywania pomocy, wykorzystuj膮c ka偶dy ze sposob贸w sygnalizacji zawarty w Mi臋dzynarodowym Kodzie Sygna艂owym (MKS);
3) nadaje i odbiera sygna艂y 艣wietlne w alfabecie Morse'a;
4) nadaje i odbiera wiadomo艣ci za pomoc膮 flag Mi臋dzynarodowego Kodu Sygna艂owego
(MKS);
5) pos艂uguje si臋 sta艂ymi i przeno艣nymi radiowymi 艣rodkami wzywania pomocy;
6) korzysta z publikacji niezb臋dnych do prowadzenia 艂膮czno艣ci;
7) pos艂uguje si臋 urz膮dzeniami radiowymi pracuj膮cymi w 艢wiatowym Morskim Systemie
艁膮czno艣ci Alarmowej i Bezpiecze艅stwa (GMDSS), przeprowadza ich testy i konserwacj臋;
8) komunikuje si臋 w ka偶dym z rodzaj贸w 艂膮czno艣ci radiowej;
9) wykorzystuje Mi臋dzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania
(IAMSAR) podczas manewrowania statkiem w akcji poszukiwawczo-ratowniczej;
10) opracowuje plany, rozk艂ady alarmowe oraz instrukcje post臋powania w przypadku alarmu;
11) przestrzega procedur post臋powania w przypadku holowania ratowniczego;
12) przestrzega procedur post臋powania w przypadkach zagro偶e艅 i awarii na statku;
13) pos艂uguje si臋 indywidualnymi i zbiorowymi 艣rodkami ratunkowymi;
14) obs艂uguje urz膮dzenia s艂u偶膮ce do wodowania i podnoszenia 艂odzi i tratw ratunkowych;
15) wskazuje obszary zagro偶enia po偶arowego na statku oraz przestrzega procedur walki
z po偶arem, uwzgl臋dniaj膮c w艂a艣ciwo艣ci przewo偶onego 艂adunku;
16) pos艂uguje si臋 sprz臋tem przeciwpo偶arowym, sta艂ymi instalacjami ga艣niczymi, instalacj膮 alarmow膮 i instalacj膮 wykrywaj膮c膮 po偶ar;
17) udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu, wykonuje reanimacj臋 i pos艂uguje si臋 defibrylatorem;
18) stosuje Mi臋dzynarodowy kodeks zarz膮dzania bezpieczn膮 eksploatacj膮 statk贸w i
zapobieganiem zanieczyszczeniu (Kodeks ISM);
19) stosuje przepisy dotycz膮ce warunk贸w socjalnych oraz praw i obowi膮zk贸w cz艂onk贸w za艂ogi statku;
20) pos艂uguje si臋 j臋zykiem angielskim w komunikacji morskiej.