LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU58

Przetwórstwo wytworów papierniczych- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.58OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 58

1. Organizowanie procesów przetwórstwa wytworów papierniczych
Kwalifikacje w zawodzie AU.58 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną i technologiczną z zakresu przetwórstwa wytworów papierniczych;
2) charakteryzuje procesy technologiczne stosowane w przetwórstwie wytworów
papierniczych;
3) planuje prace związane z przetwórstwem wytworów papierniczych;
4) sporządza schemat technologiczny przetwórstwa wytworów papierniczych;
5) dobiera maszyny i urządzenia do przetwórstwa wytworów papierniczych;
6) sporządza zapotrzebowanie na materiały stosowane w przetwórstwie wytworów papierniczych;
7) dobiera materiały, maszyny i urządzenia do przygotowania półproduktów i mieszanek
uszlachetniających;
8) kontroluje przebieg procesów przetwórstwa wytworów papierniczych;
9) przestrzega zasad racjonalnej gospodarki substancjami chemicznymi oraz energią;
10) stosuje metody ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami związanymi z przetwórstwem wytworów papierniczych.

2. Przetwarzanie wytworów papierniczych
Kwalifikacje w zawodzie AU58 - Uczeń:
1) dobiera metody przygotowania półproduktów i mieszanek uszlachetniających;
2) ocenia jakość półproduktów i mieszanek uszlachetniających;
3) przygotowuje półprodukty i substancje chemiczne do przetwarzania wytworów papierniczych;
4) obsługuje maszyny i urządzenia do przygotowania mieszanek uszlachetniających
i półproduktów stosowanych w procesach przetwarzania wytworów papierniczych;
5) obsługuje maszyny i urządzenia do przetwarzania wytworów papierniczych;
6) reguluje parametry pracy maszyn i urządzeń do przetwarzania wytworów papierniczych;
7) kontroluje przebieg procesów technologicznych przetwarzania wytworów
papierniczych.