LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU63

Organizacja i prowadzenie archiwum
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.63OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 63

1. Organizowanie archiwum
Kwalifikacje w zawodzie AU.63 - Uczeń:
1) ustala wyposażenie archiwum;
2) określa zakres pracy archiwum;
3) przestrzega zasad obiegu pism;
4) wykonuje prace kancelaryjne;
5) obsługuje biurowe urządzenia techniczne;
6) opracowuje jednolity rzeczowy wykaz akt;
7) opracowuje instrukcję kancelaryjną;
8) sporządza instrukcję archiwalną;
9) ustala i stosuje normatywy kancelaryjno-archiwalne;
10) sporządza plan pracy archiwum zakładowego.

2. Prowadzenie archiwum
Kwalifikacje w zawodzie AU63 - Uczeń:
1) przyjmuje akta z komórek organizacyjnych do archiwum;
2) kontroluje prawidłowość sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych oraz ich zgodność z przekazywanymi aktami;
3) sporządza wykazy spisów zdawczo-odbiorczych;
4) dobiera sposób rozmieszczenia akt w magazynie archiwalnym;
5) ewidencjonuje i opracowuje akta;
6) udostępnia zasoby archiwalne;
7) wykonuje kwerendy, sporządza zaświadczenia i odpisy oraz je wydaje;
8) prowadzi ewidencję użytkowników korzystających z zasobów archiwum oraz udostępnianej dokumentacji;
9) prowadzi działania profilaktyczne i zabezpieczające związane z zasobem aktowym;
10) sporządza sprawozdania z działalności archiwum;
11) popularyzuje dokumentację gromadzoną w archiwum.

3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych
do archiwum państwowego
Kwalifikacje w zawodzie AU 63 - Uczeń:
1) dokonuje oceny dokumentacji;
2) przygotowuje i wypełnia dokumenty niezbędne do brakowania;
3) występuje do archiwum państwowego o zgodę na brakowanie;
4) ustala sposób niszczenia wybrakowanej dokumentacji;
5) opracowuje materiały archiwalne zgodnie z wytycznymi państwowej służby archiwalnej;
6) przygotowuje materiały archiwalne do przekazania do archiwum państwowego.

4. Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej
Kwalifikacje w zawodzie AU63 - Uczeń:
1) określa obowiązki archiwisty wobec likwidatora lub syndyka;
2) ocenia stan uporządkowania i zewidencjonowania dokumentacji w archiwum;
3) przeprowadza skontrum zasobu archiwalnego;
4) zabezpiecza dokumentację;
5) podejmuje działania w przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży dokumentów;
6) przygotowuje akta i przekazuje je sukcesorowi.