LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD12

Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich




- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją BD.12



OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 12

1. Przygotowywanie stali zbrojeniowej oraz montaż siatek i szkieletów zbrojeniowych
Kwalifikacje w zawodzie BD.12 - Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje prętów zbrojeniowych oraz określa ich zastosowanie;
2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi przygotowywania prętów zbrojeniowych do montażu oraz ich montażu w siatki i szkielety;
3) określa ilość robót związanych z przygotowywaniem stali zbrojeniowej do montażu, jej montażem w siatki i szkielety oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
4) określa zasady magazynowania i transportu stali zbrojeniowej;
5) dobiera stal zbrojeniową, materiały pomocnicze, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót zbrojarskich;
6) dobiera sposoby prostowania, cięcia i gięcia prętów zbrojeniowych;
7) wykonuje czynności związane z czyszczeniem i prostowaniem prętów zbrojeniowych;
8) wykonuje cięcie i gięcie prętów zbrojeniowych;
9) wykonuje czynności związane z łączeniem prętów zbrojeniowych w siatki i szkielety;
10) kontroluje jakość wykonania robót zbrojarskich związanych z przygotowywaniem i
montażem zbrojenia;
11) wykonuje obmiar robót związanych z przygotowywaniem stali zbrojeniowej i montażem prętów zbrojeniowych oraz sporządza rozliczenie tych robót.

2. Transport, układanie oraz montaż zbrojenia w deskowaniach i formach
Kwalifikacje w zawodzie BD12 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi
układania oraz montażu zbrojenia w deskowaniach i formach;
2) dobiera środki transportu prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów zbrojeniowych;
3) określa ilość robót związanych z układaniem oraz montażem zbrojenia w deskowaniach i formach oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
4) dobiera materiały do montażu zbrojenia w deskowaniach i formach;
5) dobiera narzędzia i sprzęt do montażu zbrojenia w deskowaniach i formach;
6) układa pręty, siatki i szkielety zbrojeniowe w deskowaniach i formach;
7) wykonuje połączenia prętów zbrojeniowych, siatek i szkieletów w deskowaniach i formach;
8) kontroluje jakość układania i montażu zbrojenia w deskowaniach i formach;
9) wykonuje obmiar robót związanych z układaniem i montażem zbrojenia w deskowaniach oraz sporządza rozliczenie tych robót.

3. Wykonywanie mieszanek betonowych i zapraw
Kwalifikacje w zawodzie BD 12 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania mieszanek betonowych;
2) określa ilość robót związanych z wykonywaniem mieszanek betonowych oraz
kalkuluje koszty ich wykonania;
3) określa zasady magazynowania składników mieszanek betonowych i zapraw;
4) dobiera składniki zaczynów, zapraw i mieszanek betonowych;
5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania mieszanek betonowych;
6) dobiera środki transportu mieszanek betonowych;
7) przestrzega zasad przygotowywania oraz transportu mieszanek betonowych i zapraw;
8) wykonuje mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;
9) sporządza zaczyny i zaprawy do wykonywania elementów drobnowymiarowych;
10) kontroluje jakość wykonywania zaczynów, zapraw i mieszanek betonowych;
11) sporządza rozliczenie robót związanych z wykonywaniem mieszanek betonowych.

4. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu
Kwalifikacje w zawodzie BD12 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi układania i zagęszczania mieszanki betonowej oraz pielęgnacji świeżego betonu;
2) określa ilość robót związanych z układaniem oraz zagęszczaniem mieszanek betonowych i pielęgnacją świeżego betonu oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
3) rozróżnia rodzaje deskowań i form stosowanych do układania mieszanki betonowej;
4) dobiera sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej;
5) określa metody przyspieszania dojrzewania świeżego betonu;
6) dobiera sposoby pielęgnacji świeżego betonu;
7) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu;
8) przygotowuje deskowania i formy do układania mieszanki betonowej;
9) układa mieszankę betonową w formach i deskowaniach;
10) wykonuje czynności związane z zagęszczaniem mieszanki betonowej;
11) wykonuje czynności związane z pielęgnacją świeżego betonu;
12) wykonuje drobnowymiarowe wyroby z zapraw i mieszanek betonowych;
13) wykonuje czynności związane z demontażem deskowań i form;
14) określa sposoby naprawy typowych elementów betonowych i żelbetowych na podstawie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, norm
oraz instrukcji;
15) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do naprawy typowych elementów betonowych i żelbetowych;
16) wykonuje czynności związane z naprawą typowych elementów betonowych i
żelbetowych;
17) kontroluje jakość wykonania robót betoniarskich;
18) wykonuje obmiar robót związanych z układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej oraz pielęgnacją świeżego betonu, a także sporządza ich rozliczenie.