LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD23

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją BD.23OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BD 23

1. Organizowanie i koordynacja robót związanych z budową dróg kolejowych
Kwalifikacje w zawodzie BD.23 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją dróg kolejowych, normami oraz przepisami prawa dotyczącymi budowy dróg kolejowych;
2) sporządza przedmiar robót związanych z budową dróg kolejowych;
3) wykonuje polowe badania gruntów;
4) stosuje metody wykonywania podtorza i nawierzchni kolejowej;
5) rozróżnia materiały stosowane do budowy podtorza, systemów odwadniających i nawierzchni kolejowej;
6) dobiera maszyny i urządzenia do budowy podtorza i nawierzchni kolejowej w
określonej technologii;
7) organizuje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy;
8) organizuje transport i magazynowanie materiałów przeznaczonych do budowy dróg kolejowych;
9) organizuje roboty związane z budową podtorza, urządzeń odwadniających i
nawierzchni kolejowej;
10) określa sposoby zabezpieczenia wykopów, przekopów i nasypów;
11) stosuje zasady wykonywania kontrolnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych związanych z prowadzonymi robotami;
12) sporządza dokumentację pomiarową;
13) prowadzi kontrolę jakości wykonywanych robót związanych z budową dróg kolejowych;
14) sporządza obmiar robót związanych z budową dróg kolejowych oraz rozlicza zużyte
materiały.

2. Kontrola stanu dróg kolejowych
Kwalifikacje w zawodzie BD23 - Uczeń:
1) stosuje zasady dozorowania stanu nawierzchni kolejowej i podtorza podczas obchodu linii kolejowej;
2) dokumentuje usterki rozpoznane podczas obchodu linii kolejowej;
3) kontroluje stan nawierzchni, podtorza i urządzeń odwadniających;
4) dobiera przyrządy do wykonywania bezpośrednich pomiarów elementów dróg kolejowych;
5) stosuje zasady wykonywania pomiarów bezpośrednich elementów dróg kolejowych
oraz sporządzania szkiców;
6) stosuje zasady przeprowadzania oględzin oraz badań technicznych rozjazdów;
7) określa zasady pomiaru pełzania toków szynowych w torze;
8) stosuje zasady prowadzenia dokumentacji toru bezstykowego;
9) określa zasady prowadzenia badań defektoskopowych szyn;
10) rozpoznaje typowe uszkodzenia nawierzchni, podtorza i urządzeń odwadniających;
11) sprawdza warunki utrzymania widoczności w trójkątach widzialności na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach dla pieszych;
12) podejmuje działania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
13) stosuje zasady prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej torów, rozjazdów i podtorza.

3. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym
stanie technicznym
Kwalifikacje w zawodzie BD 23 - Uczeń:
1) rozpoznaje technologie wykonania dróg kolejowych;
2) posługuje się dokumentacją dotyczącą stanu nawierzchni kolejowej i prowadzonych robót naprawczych;
3) określa rodzaj i zakres napraw nawierzchni kolejowej;
4) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do naprawy dróg kolejowych;
5) organizuje prace związane z wykonywaniem napraw dróg kolejowych;
6) organizuje prace pomocnicze związane z utrzymaniem podtorza oraz urządzeń odwadniających;
7) określa warunki dojazdu pracowników oraz transportu materiałów, sprzętu i narzędzi na miejsce prowadzonych robót;
8) organizuje roboty na czynnych torach oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie;
9) stosuje zasady wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych związane z prowadzonymi robotami w torach;
10) kontroluje jakość wykonania robót związanych z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym stanie technicznym;
11) przestrzega procedur dotyczących wstępnego odbioru robót;
12) określa zasady sporządzania dokumentacji powykonawczej robót związanych z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym stanie technicznym;
13) określa zasady racjonalnej gospodarki materiałami stosowanymi do budowy dróg kolejowych;
14) organizuje prace związane z zapewnieniem bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego w warunkach zimowych;
15) dobiera sposoby zabezpieczenia i osygnalizowania miejsc prowadzenia robót
związanych z utrzymaniem dróg kolejowych w wymaganym stanie technicznym.