LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BPO.01

Zarz膮dzanie bezpiecze艅stwem w 艣rodowisku pracy- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BPO.1
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BPO 1

BPO.01.2 - Monitorowanie przestrzegania przepis贸w prawa okre艣laj膮cych wymagania bezpiecze艅stwa i higieny pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja BPO.01)

  1. wskazuje odpowiedzialno艣膰 pracodawcy i pracownika w obszarze bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje odpowiedzialno艣膰 pracodawcy w obszarze bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje odpowiedzialno艣膰 pracownika w obszarze bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  2. monitoruje stosowanie przepis贸w ochrony pracy dotycz膮cych kobiet, m艂odocianych i niepe艂nosprawnych
 • rozr贸偶nia przepisy ochrony pracy dotycz膮ce kobiet, m艂odocianych i niepe艂nosprawnych
 • nadzoruje stosowanie przepis贸w ochrony pracy dotycz膮ce kobiet, m艂odocianych i niepe艂nosprawnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BPO.01 - monitoruje stosowanie przepis贸w ochrony pracy dotycz膮cych uprawnie艅 pracownik贸w zwi膮zanych z rodzicielstwem
 • rozpoznaje przepisy ochrony pracy dotycz膮ce uprawnie艅 pracownik贸w zwi膮zanych z rodzicielstwem
 • kontroluje stosowanie przepis贸w ochrony pracy dotycz膮ce uprawnie艅 pracownik贸w zwi膮zanych z rodzicielstwem
  4. opracowuje regulaminy i instrukcje og贸lne dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • sporz膮dza instrukcje bezpiecze艅stwa i higieny pracy dla okre艣lonych stanowisk pracy
 • sporz膮dza regulaminy i instrukcje og贸lne dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy w odniesieniu do pomieszcze艅 pracy
  5. Kwalifikacje zawodowe - sprawdza prawid艂owo艣膰 przydzia艂u odzie偶y i obuwia roboczego oraz 艣rodk贸w ochrony indywidualnej zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi zawartymi w regulacjach wewn膮trzzak艂adowych
 • rozr贸偶nia 艣rodki ochrony indywidualnej wed艂ug kryterium przynale偶no艣ci do grupy zagro偶e艅, przed kt贸rymi 艣rodki maj膮 chroni膰 pracownika
 • wskazuje 艣rodki ochrony indywidualnej oraz odzie偶 i obuwie robocze niezb臋dne podczas wykonywania zada艅 zawodowych na danym stanowisku pracy
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej oraz odzie偶 i obuwie robocze zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi zawartymi w regulacjach wewn膮trzzak艂adowych

BPO.01.3 - Doskonalenie ergonomicznych warunk贸w pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja BPO1)

  1. charakteryzuje cele i zadania ergonomii
 • wymienia rodzaje wymaga艅 ergonomicznych
 • okre艣la znaczenie ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej
  2. przeprowadza ocen臋 ergonomiczn膮 stanowiska pracy wybran膮 metod膮
 • interpretuje wska藕niki wydolno艣ciowe cz艂owieka
 • rozpoznaje czynniki obci膮偶enia psychicznego prac膮
 • ocenia obci膮偶enie fizyczne pracownika na stanowiskach pracy
 • analizuje przyczyny zm臋czenia fizycznego i psychicznego pracownik贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • formu艂uje wnioski i zalecenia wynikaj膮ce z obci膮偶enia uk艂adu mi臋艣niowo-szkieletowego na stanowisku pracy
  3. Kwalifikacje w zawodzie BPO1 - okre艣la stanowiska pracy wymagaj膮ce specyficznych predyspozycji psychomotorycznych
 • okre艣la charakterystyczne etapy, kt贸re mo偶na wyodr臋bni膰 w procesie pracy
 • wymienia stanowiska pracy wymagaj膮ce specyficznych predyspozycji psychomotorycznych pracownik贸w
 • okre艣la zasady doboru pracownik贸w na dane stanowisko pracy
  4. rozpoznaje obci膮偶enie psychiczne cz艂owieka na stanowisku pracy
 • okre艣la rol臋 zmys艂贸w w odbiorze informacji podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • rozr贸偶nia efekt fizjologicznego obci膮偶enia cz艂owieka prac膮
 • wyja艣nia rol臋 systemu nerwowego cz艂owieka w procesie pracy
  5. Kwalifikacje zawodowe - opisuje objawy wyst臋puj膮ce w przypadku monotonii i zm臋czenia cz艂owieka
 • ocenia monotypowo艣膰 ruch贸w roboczych na stanowisku pracy
 • rozpoznaje charakterystyczne objawy wyst臋puj膮ce w przypadku monotonii i zm臋czenia
 • wymienia charakterystyczne objawy wyst臋puj膮ce w przypadku obci膮偶enia prac膮 monotypow膮 na stanowisku pracy
 • wskazuje czynniki zaburzaj膮ce prawid艂owe warunki odbioru informacji lub wykonywania czynno艣ci przy zaanga偶owaniu zmys艂贸w cz艂owieka (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia czynniki wp艂ywaj膮ce na proces zm臋czenia cz艂owieka
  6. okre艣la intelektualne i psychomotoryczne predyspozycje pracownik贸w wymagane do wykonywania okre艣lonych zada艅
 • okre艣la wp艂yw proces贸w emocjonalno- motywacyjnych na sprawno艣膰 dzia艂ania cz艂owieka
 • rozpoznaje fizyczne predyspozycje pracownik贸w wymagane do wykonywania okre艣lonych zada艅
 • okre艣la wp艂yw predyspozycji psychomotorycznych pracownik贸w do wykonywania okre艣lonych zada艅
  7. charakteryzuje relacje zachodz膮ce w uk艂adzie cz艂owiek 鈥 maszyna 鈥 艣rodowisko
 • identyfikuje relacje zachodz膮ce w uk艂adzie cz艂owiek 鈥 maszyna 鈥 艣rodowisko
 • rozr贸偶nia funkcje cz艂owieka w uk艂adzie cz艂owiek 鈥 maszyna
 • rozr贸偶nia funkcje cz艂owieka w uk艂adzie cz艂owiek 鈥 艣rodowisko
  8. udziela porad w zakresie wyposa偶ania pomieszcze艅 produkcyjnych i organizowania stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
 • stosuje dokumentacj臋 techniczn膮 do korygowania element贸w stanowisk pracy
 • dobiera 艣rodki i materia艂y wspomagaj膮ce organizacj臋 stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii

BPO.01.4 - Opracowywanie i opiniowanie plan贸w modernizacji i rozwoju zak艂adu pracy zapewniaj膮cych popraw臋 stanu bezpiecze艅stwa i higieny pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja BPO.1)

  1. definiuje podstawowe poj臋cia z zakresu rysunku technicznego
 • rozpoznaje uproszczenia rysunkowe typowych cz臋艣ci maszyn
 • odczytuje rysunki techniczne
 • odczytuje schematy blokowe prostych po艂膮cze艅 elektrycznych i kinematycznych
 • korzysta z oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 normami dotycz膮cymi rysunku technicznego
  2. stosuje przepisy prawa w zakresie organizowania obiekt贸w, pomieszcze艅 i stanowisk pracy
 • wymienia podstawowe wymagania prawa budowlanego w zakresie budowy obiekt贸w budowlanych i pomieszcze艅 pracy
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 do projektowania i organizowania stanowisk pracy
 • okre艣la wymagania, jakie musz膮 spe艂nia膰 obiekty pod wzgl臋dem zgodno艣ci z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • okre艣la wymagania, jakie musz膮 spe艂nia膰 pomieszczenia pracy pod wzgl臋dem zgodno艣ci z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la wymagania, jakie musz膮 spe艂nia膰 stanowiska pracy pod wzgl臋dem zgodno艣ci z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia zagro偶enia wynikaj膮ce z niedostosowania obiekt贸w, pomieszczenia i stanowiska pracy do przepis贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje dzia艂ania zapobiegaj膮ce zagro偶eniom wynikaj膮cym z niedostosowania obiekt贸w, pomieszcze艅 i stanowisk pracy do przepis贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • formu艂uje wnioski z przegl膮d贸w stanowisk pracy pod wzgl臋dem zgodno艣ci z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wykonuje szkice rozmieszczenia maszyn i urz膮dze艅 na stanowisku pracy
  3. Kwalifikacje w zawodzie BPO.1 - charakteryzuje poj臋cia zwi膮zane z eksploatacj膮 obiekt贸w technicznych
 • rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z eksploatacj膮 obiekt贸w technicznych
 • rozpoznaje dzia艂ania sk艂adaj膮ce si臋 na proces eksploatacji obiekt贸w technicznych
 • wykorzystuje dokumentacj臋 techniczn膮 i technologiczn膮 w celu wykonywania zada艅 zawodowych
  4. stosuje przepisy prawa energetycznego w zakresie organizowania stanowisk pracy zgodnie z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy
 • opisuje wymagania bezpiecze艅stwa eksploatacji instalacji i urz膮dze艅
 • wykonuje szkice rozmieszczenia instalacji elektrycznych na stanowisku pracy
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje podstawowe poj臋cia z zakresu elektrotechniki
 • rozr贸偶nia wielko艣ci elektryczne i ich jednostki
 • stosuje podstawowe prawa elektrotechniki: prawo Ohma, prawa Kirchhoffa
 • charakteryzuje poj臋cia zwi膮zane z doborem kabli i przewod贸w elektrycznych
 • rozr贸偶nia podstawowe zabezpieczenia elektryczne maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje nieprawid艂owo艣ci w pracy urz膮dze艅 elektrycznych
 • rozr贸偶nia parametry zabezpiecze艅 elektrycznych
 • wskazuje przyczyny uruchomienia zabezpiecze艅 elektrycznych
  6. identyfikuje podstawowe prawa mechaniki
 • rozr贸偶nia poj臋cia z zakresu konstrukcji maszyn i urz膮dze艅
 • wskazuje zastosowanie po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • wymienia wymagania wytrzyma艂o艣ciowe
  7. charakteryzuje wymagania w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy zwi膮zane z eksploatacj膮 maszyn i urz膮dze艅 mechanicznych, elektrycznych oraz aparatury chemicznej
 • wymienia podstawowe zasady i wymagania w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy zwi膮zane z eksploatacj膮 maszyn i innych urz膮dze艅 technicznych oraz aparatury chemicznej
 • rozr贸偶nia przepisy prawa w zakresie wymaga艅 bezpiecze艅stwa i higieny pracy zwi膮zane z eksploatacj膮 maszyn i urz膮dze艅 technicznych oraz aparatury chemicznej
 • wskazuje sposoby eliminowania zagro偶e艅 powsta艂ych w trakcie eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 technicznych oraz aparatury chemicznej
  8. charakteryzuje wymagania minimalne dotycz膮ce maszyn i urz膮dze艅 technicznych pod wzgl臋dem zgodno艣ci z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia rodzaje maszyn i urz膮dze艅 technicznych, dla kt贸rych konieczne jest stosowanie wymaga艅 zasadniczych
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia ochronne maszyn i urz膮dze艅 technicznych
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z kontrol膮 maszyn i urz膮dze艅 technicznych w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  9. wykorzystuje urz膮dzenia biurowe i pakiet program贸w biurowych do opracowywania dokumentacji zwi膮zanej z wykonywaniem zada艅 zawodowych technika bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • pos艂uguje si臋 urz膮dzeniami biurowymi
 • korzysta z elektronicznych us艂ug administracji publicznej
 • stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce sporz膮dzanie dokumentacji zawodowej
 • wykorzystuje zasoby internetu do gromadzenia materia艂贸w i literatury dotycz膮cej problematyki bezpiecze艅stwa i higieny pracy

BPO.01.5 - Ocena ryzyka zawodowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja BPO01)

  1. korzysta z dokumentacji technicznej, norm oraz przepis贸w prawa dotycz膮cych oceny ryzyka zawodowego
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce oceny ryzyka zawodowego
 • formu艂uje cele oceny ryzyka zawodowego
  2. klasyfikuje zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas wykonywania zada艅 zawodowych na poszczeg贸lnych stanowiskach pracy
 • rozr贸偶nia czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne wed艂ug ich rodzaju i ci臋偶ko艣ci, wyst臋puj膮ce podczas wykonywania zada艅 zawodowych na poszczeg贸lnych stanowiskach pracy
 • identyfikuje czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uci膮偶liwe wyst臋puj膮ce podczas wykonywania zada艅 zawodowych na poszczeg贸lnych stanowiskach pracy
  3. Kwalifikacje w zawodzie BPO01 - identyfikuje 藕r贸d艂a i skutki zagro偶e艅 wyst臋puj膮cych podczas wykonywania zada艅 zawodowych na poszczeg贸lnych stanowiskach pracy
 • rozpoznaje 藕r贸d艂a zidentyfikowanych zagro偶e艅 wyst臋puj膮cych na danym stanowisku pracy
 • opisuje skutki zidentyfikowanych zagro偶e艅 na danym stanowisku pracy
  4. organizuje we wsp贸艂pracy z laboratoriami badania i pomiary czynnik贸w 艣rodowiska pracy
 • odczytuje wyniki bada艅 i pomiar贸w czynnik贸w 艣rodowiska pracy
 • ocenia na podstawie wynik贸w bada艅 i pomiar贸w czynnik贸w 艣rodowiska pracy wprowadzane w zak艂adzie pracy surowce, materia艂y i procesy technologiczne pod wzgl臋dem ich szkodliwo艣ci dla zdrowia i zagro偶e艅 wypadkowych
 • sporz膮dza dokumentacj臋 w zakresie pomiar贸w i bada艅 czynnik贸w 艣rodowiska pracy
 • interpretuje wyniki pomiar贸w czynnik贸w 艣rodowiska pracy
  5. Kwalifikacje zawodowe - wskazuje dzia艂ania zwi膮zane z ocen膮 ryzyka zawodowego
 • rozr贸偶nia metody oceny ryzyka zawodowego
 • przygotowuje plan oceny ryzyka zawodowego dla zak艂adu pracy
 • okre艣la etapy oceny ryzyka zawodowego
 • dobiera metod臋 oceny ryzyka zawodowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • szacuje ryzyko i wyznacza jego dopuszczalno艣膰 dla zidentyfikowanych zagro偶e艅
 • ocenia ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy
  6. okre艣la sposoby eliminowania lub ograniczania zagro偶e艅 wynikaj膮cych z oceny ryzyka zawodowego
 • dobiera i wskazuje odpowiednie metody eliminowania zagro偶e艅 wypadkowych
 • okre艣la sposoby eliminowania lub ograniczania niekorzystnego wp艂ywu na pracownika czynnik贸w chemicznych, fizycznych, biologicznych i psychofizycznych wyst臋puj膮cych w 艣rodowisku pracy
 • okre艣la niezb臋dne dzia艂ania techniczne na podstawie wniosk贸w wynikaj膮cych z oceny ryzyka zawodowego
 • okre艣la niezb臋dne dzia艂ania organizacyjne na podstawie wniosk贸w wynikaj膮cych z oceny ryzyka zawodowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje sposoby ograniczania zagro偶e艅 wynikaj膮cych z oceny ryzyka zawodowego
  7. przygotowuje dokumentacj臋 potwierdzaj膮c膮 przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego
 • przygotowuje listy do analizy i oceny zagro偶e艅 w 艣rodowisku pracy
 • tworzy arkusze oceny zagro偶e艅 w 艣rodowisku pracy
 • sporz膮dza kart臋 oceny ryzyka zawodowego
 • opracowuje dokumentacj臋 potwierdzaj膮c膮 przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i zapoznanie pracownik贸w z ocen膮 ryzyka na stanowisku pracy

BPO.01.6 - Ustalanie okoliczno艣ci i przyczyn wypadk贸w przy pracy oraz chor贸b zawodowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BPO 01)

  1. ocenia zdarzenia zgodnie z definicj膮 wypadku przy pracy i choroby zawodowej
 • wskazuje przepisy prawa dotycz膮ce wypadk贸w przy pracy
 • klasyfikuje wypadki przy pracy
 • wskazuje cechy charakteryzuj膮ce wypadek przy pracy
 • opisuje dzia艂ania, jakie nale偶y podj膮膰 w razie podejrzenia choroby zawodowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje procedury dotycz膮ce chor贸b zawodowych
  2. okre艣la zakres obowi膮zk贸w pracodawcy w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy oraz w razie wyst膮pienia choroby zawodowej
 • interpretuje obowi膮zki pracodawcy w razie wyst膮pienia wypadku przy pracy
 • interpretuje obowi膮zki pracodawcy w razie wyst膮pienia choroby zawodowej
 • wskazuje obowi膮zki pracodawcy w razie wypadku przy pracy
 • opisuje dzia艂ania, jakie nale偶y podj膮膰 w razie wyst膮pienia wypadku przy pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje obowi膮zki pracodawcy w razie podejrzenia choroby zawodowej
  3. Kwalifikacje w zawodzie BPO 01 - ustala okoliczno艣ci i przyczyny wypadku przy pracy
 • rozr贸偶nia metody ustalania przyczyn wypadku przy pracy
 • rozr贸偶nia przyczyny bezpo艣rednie i po艣rednie wypadku przy pracy
 • sporz膮dza list臋 przyczyn technicznych wypadku przy pracy
 • sporz膮dza list臋 przyczyn organizacyjnych wypadku przy pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza list臋 przyczyn ludzkich wypadku przy pracy
  4. sporz膮dza dokumentacj臋 powypadkow膮
 • kompletuje dokumenty dotycz膮ce okoliczno艣ci wypadku
 • sporz膮dza dokumentacj臋 powypadkow膮
 • opracowuje wnioski i zalecenia profilaktyczne dotycz膮ce wypadk贸w przy pracy
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la dzia艂ania zapobiegawcze z tytu艂u wypadk贸w przy pracy i chor贸b zawodowych
 • okre艣la dzia艂ania zapobiegawcze z tytu艂u wypadk贸w przy pracy i chor贸b zawodowych
 • opracowuje 艣rodki zapobiegaj膮ce wyst膮pieniu wypadku przy pracy
 • opracowuje 艣rodki zapobiegaj膮ce zachorowaniu na chorob臋 zawodow膮

BPO.01.7 - Organizowanie i prowadzenie szkole艅 wst臋pnych oraz popularyzacja problematyki bezpiecze艅stwa i higieny pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja BPO.01)

  1. charakteryzuje podstawowe poj臋cia z zakresu uczenia si臋 doros艂ych
 • okre艣la zasady kszta艂cenia doros艂ych
 • okre艣la czynniki sprzyjaj膮ce pozytywnemu nastawieniu pracownika do procesu szkolenia
 • ustala potrzeby szkoleniowe w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  2. okre艣la cele og贸lne szkolenia z zakresu bezpiecze艅stwa i higieny pracy zgodnie z przepisami prawa
 • r贸偶nicuje cele kszta艂cenia w kategoriach wiedzy, umiej臋tno艣ci i postaw
 • okre艣la szczeg贸艂owe cele kszta艂cenia
 • r贸偶nicuje cele szkolenia z zakresu bezpiecze艅stwa i higieny pracy dla okre艣lonej grupy pracownik贸w
 • dokonuje operacjonalizacji cel贸w szkolenia z zakresu bezpiecze艅stwa i higieny pracy dla okre艣lonej grupy pracownik贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie BPO.01 - dostosowuje formy i tre艣ci kszta艂cenia do cel贸w szkolenia i specyfiki grupy szkoleniowej
 • opracowuje program szkolenia oraz okre艣la warunki realizacji tre艣ci kszta艂cenia
 • opracowuje program instrukta偶u og贸lnego dla okre艣lonej grupy pracownik贸w w zakresie tre艣ci nauczania
 • dostosowuje form臋 szkolenia do specyfiki grupy szkoleniowej
  4. stosuje nowoczesne metody nauczania i 艣rodki dydaktyczne podczas prowadzenia szkole艅 w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • rozr贸偶nia metody aktywizuj膮ce podczas prowadzenia szkole艅 z zakresu bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • dobiera metody aktywizuj膮ce do celu szkolenia i mo偶liwo艣ci odbiorcy
 • dobiera 艣rodki dydaktyczne do cel贸w szkolenia i specyfiki grupy docelowej
  5. Kwalifikacje zawodowe - przygotowuje materia艂y popularyzuj膮ce problematyk臋 z zakresu bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • okre艣la formy popularyzacji zagadnie艅 bezpiecze艅stwa i higieny stosowane w zak艂adzie pracy
 • korzysta z polskich i zagranicznych materia艂贸w pomocniczych na temat bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • dostosowuje tre艣ci w materia艂ach z zakresu bezpiecze艅stwa i higieny pracy do zmian w prawie pracy i aktualnego stanu wiedzy
  6. sporz膮dza dokumentacj臋 szkole艅 r贸偶nych grup pracowniczych
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji szkoleniowej z zakresu bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • opracowuje program i harmonogram szkole艅 z zakresu bezpiecze艅stwa i higieny pracy dla okre艣lonej grupy pracownik贸w
 • sporz膮dza kart臋 szkolenia wst臋pnego
 • sporz膮dza rejestry szkole艅 r贸偶nych grup pracowniczych

BPO.01.8 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja BPO.01)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stos