LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BPO.02

Ochrona os贸b i mienia- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BPO.2
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BPO 2

BPO.02.2 - Podstawy ochrony i bezpiecze艅stwa os贸b i mienia (Egzamin zawodowy kwalifikacja BPO.02)

  1. rozr贸偶nia 藕r贸d艂a prawa powszechnie obowi膮zuj膮cego
 • wskazuje przepisy prawa dotycz膮ce realizacji ochrony os贸b i mienia
 • rozr贸偶nia podstawowe poj臋cia zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych
 • dobiera przepisy prawa dotycz膮ce ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
  2. wskazuje przepisy prawa dotycz膮ce ochrony os贸b i mienia
 • wskazuje przepisy prawa i poj臋cia dotycz膮ce 艣rodk贸w przymusu bezpo艣redniego i broni palnej
 • rozr贸偶nia przepisy prawa i poj臋cia dotycz膮ce organizowania i realizowania ochrony fizycznej oraz element贸w zabezpieczenia technicznego
 • identyfikuje przepisy prawa i poj臋cia dotycz膮ce organizowania i realizowania ochrony obszar贸w, obiekt贸w oraz urz膮dze艅 podlegaj膮cych obowi膮zkowej ochronie
 • identyfikuje przepisy prawa i poj臋cia dotycz膮ce organizowania i realizowania ochrony warto艣ci pieni臋偶nych, innych przedmiot贸w warto艣ciowych lub niebezpiecznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • identyfikuje przepisy prawa i poj臋cia dotycz膮ce organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BPO.02 - rozpoznaje zagro偶enia dla os贸b i mienia
 • rozpoznaje zagro偶enia wywo艂ane dzia艂alno艣ci膮 cz艂owieka
 • okre艣la negatywne skutki oddzia艂ywania si艂 naturalnych na ludzi i mienie
  4. okre艣la istot臋 proces贸w psychicznych w sytuacji zagro偶enia
 • wskazuje procesy psychiczne w sytuacji zagro偶enia
 • wyja艣nia zmiany zachowania na skutek proces贸w psychicznych zachodz膮cych w sytuacji zagro偶enia
  5. Kwalifikacje zawodowe - interpretuje zachowania spo艂eczne zbiorowo艣ci i jednostki w sytuacji zagro偶enia
 • okre艣la reakcje cz艂owieka na zagro偶enia
 • rozr贸偶nia zachowania t艂umu w sytuacji zagro偶enia
 • opisuje skutki indywidualnych i zbiorowych reakcji na zagro偶enia
  6. okre艣la p艂aszczyzny wsp贸艂pracy z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpiecze艅stwo i ochron臋 w zakresie, jaki zosta艂 im przypisany
 • klasyfikuje formacje i podmioty wykonuj膮ce zadania z zakresu ochrony i bezpiecze艅stwa
 • rozr贸偶nia p艂aszczyzny wsp贸艂pracy z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpiecze艅stwo i ochron臋
  7. rozr贸偶nia ustawowe uprawnienia i obowi膮zki pracownik贸w ochrony fizycznej
 • okre艣la ustawowe uprawnienia i obowi膮zki osoby wpisanej na list臋 kwalifikowanych pracownik贸w ochrony fizycznej
 • okre艣la ustawowe uprawnienia i obowi膮zki osoby niewpisanej na list臋 kwalifikowanych pracownik贸w ochrony fizycznej
  8. identyfikuje zagro偶enia terrorystyczne
 • rozr贸偶nia zagro偶enia terrorystyczne
 • okre艣la bie偶膮cy i potencjalny stan bezpiecze艅stwa z uwzgl臋dnieniem zagro偶enia terrorystycznego chronionych obszar贸w, obiekt贸w, urz膮dze艅
 • okre艣la bie偶膮cy i potencjalny stan bezpiecze艅stwa z uwzgl臋dnieniem zagro偶enia terrorystycznego chronionych transport贸w
 • okre艣la bie偶膮cy i potencjalny stan bezpiecze艅stwa z uwzgl臋dnieniem zagro偶enia terrorystycznego chronionych imprez masowych
  9. sporz膮dza plan ochrony obszaru, obiektu, urz膮dzenia, transportu podlegaj膮cego obowi膮zkowej ochronie oraz sporz膮dza graficzny plan zabezpieczenia imprezy masowej
 • wskazuje obiekty, dla kt贸rych sporz膮dzenie planu ochrony jest obligatoryjne
 • okre艣la struktur臋 planu ochrony obiektu
 • rozr贸偶nia elementy struktury przyk艂adowego planu ochrony obiektu
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - sporz膮dza dokumentacj臋 ochronn膮
 • sporz膮dza dokumentacj臋 ochronn膮 zgodnie z przepisami prawa
 • wskazuje sposoby aktualizowania i przechowywania dokumentacji ochronnej
  11. rozr贸偶nia metody komunikowania si臋 i negocjacji w sytuacji zagro偶enia
 • dobiera metody komunikowania si臋 w sytuacji zagro偶enia podczas ewakuacji ze strefy zagro偶enia
 • dobiera metody negocjacji do sytuacji zagro偶enia
  12. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozpoznaje oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

BPO.02.3 - Organizowanie ochrony os贸b (Egzamin zawodowy kwalifikacja BPO2)

  1. analizuje informacje i zagro偶enia dotycz膮ce ochranianej osoby
 • okre艣la, jak informacje dotycz膮ce ochranianej osoby wp艂ywaj膮 na eliminacj臋 zagro偶e艅
 • okre艣la zagro偶enia dotycz膮ce ochranianej osoby z uwzgl臋dnieniem jej pozycji spo艂ecznej, politycznej, zawodowej, ekonomicznej
  2. planuje ochron臋 osobist膮
 • oblicza stan ilo艣ciowy ochrony osobistej w zale偶no艣ci od zastosowanego szyku ochronnego
 • okre艣la szyk ochronny odpowiedni do sytuacji
 • okre艣la taktyk臋 ochrony osoby stosownie do sytuacji
 • organizuje ochron臋 osobist膮 podczas przemarszu i z wykorzystaniem 艣rodk贸w transportu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la ochron臋 w miejscu pobytu i przemieszczania si臋 osoby chronionej
  3. Kwalifikacje w zawodzie BPO2 - okre艣la ubi贸r oraz rodzaj wyposa偶enia i uzbrojenie pracownik贸w ochrony
 • dobiera rodzaj uzbrojenia i spos贸b jego noszenia oraz jednostki broni i spos贸b ich noszenia
 • dobiera wyposa偶enie i str贸j dla pracownik贸w ochrony
  4. ustala zadania dla poszczeg贸lnych pracownik贸w ochrony osobistej
 • wymienia zadania dla dow贸dcy ochrony
 • wyznacza zadania dla pracownik贸w ochrony fizycznej
  5. Kwalifikacje zawodowe - reaguje na zagro偶enia ochranianej osoby
 • wskazuje dozwolone prawem dzia艂ania pracownika ochrony fizycznej w reakcji na zaistnia艂e zagro偶enia chronionej osoby
 • dobiera dzia艂ania ochronne stosownie do zaistnia艂ego zagro偶enia
 • ocenia skuteczno艣膰 podj臋tych dzia艂a艅 ochronnych

BPO.02.4 - Zabezpieczenia techniczne wspomagaj膮ce ochron臋 os贸b i mienia (Egzamin zawodowy kwalifikacja BPO.2)

  1. rozr贸偶nia techniczne 艣rodki zabezpieczenia obiektu
 • klasyfikuje elektroniczne, mechaniczne i budowlane 艣rodki zabezpiecze艅
 • dobiera techniczne 艣rodki zabezpiecze艅 do rodzaju obiektu i form ochrony fizycznej
  2. przestrzega przepis贸w prawa i norm dotycz膮cych technicznych 艣rodk贸w zabezpieczenia mienia
 • dobiera techniczne 艣rodki zabezpiecze艅 zgodnie z ich przeznaczeniem i przepisami prawa
 • pos艂uguje si臋 normami dla weryfikacji mo偶liwo艣ci stosowania 艣rodk贸w zabezpieczania mienia
  3. Kwalifikacje w zawodzie BPO.2 - podejmuje dzia艂ania po sygnale z systemu alarmowego
 • okre艣la dzia艂ania, kt贸re mo偶e podejmowa膰 pracownik ochrony fizycznej podczas ochrony obiektu
 • okre艣la zadania uzbrojonego stanowiska interwencyjnego i grupy interwencyjnej
  4. wykorzystuje urz膮dzenia i systemy sygnalizuj膮ce stan zagro偶enia chronionych os贸b i mienia zgodnie z ich przeznaczeniem
 • dobiera systemy sygnalizuj膮ce stan zagro偶enia chronionych os贸b i mienia
 • rozr贸偶nia podstawowe elementy systemu alarmowego
 • rozpoznaje elementy systemu kontroli dost臋pu i okre艣la ich zastosowanie
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la wymogi przechowywania lub transportowania warto艣ci pieni臋偶nych
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia, pojemniki, pomieszczenia i bankowozy s艂u偶膮ce do przechowywania lub transportowania warto艣ci pieni臋偶nych
 • dobiera rodzaje urz膮dze艅, pojemnik贸w, pomieszcze艅 lub bankowoz贸w do przechowywania lub transportowania warto艣ci pieni臋偶nych

BPO.02.5 - Zapewnianie ochrony obszar贸w, obiekt贸w i urz膮dze艅 podlegaj膮cych obowi膮zkowej ochronie (Egzamin zawodowy kwalifikacja BPO02)

  1. okre艣la rodzaj chronionego obiektu, obszaru i urz膮dzenia
 • wskazuje kategorie, do kt贸rych przynale偶膮 chronione obiekty, obszary i urz膮dzenia
 • identyfikuje obiekty, obszary i urz膮dzenia podlegaj膮ce obowi膮zkowej ochronie
  2. ustala form臋 i stan osobowy ochrony fizycznej obszaru, obiektu i urz膮dzenia
 • rozr贸偶nia formy ochrony fizycznej
 • oblicza niezb臋dny stan osobowy pracownik贸w ochrony fizycznej obszaru, obiektu i urz膮dzenia
 • wyznacza miejsca pe艂nienia s艂u偶by dla pracownika ochrony
  3. Kwalifikacje w zawodzie BPO02 - wyznacza zadania pracownikom ochrony fizycznej w celu wykonania ochrony mienia
 • wyznacza strefy ochrony mienia
 • dobiera zadania dla pracownik贸w ochrony fizycznej podczas ochrony obiektu, stosownie do posiadanych uprawnie艅 i zajmowanego stanowiska
  4. ustala stopie艅 zagro偶enia obszaru, obiektu i urz膮dzenia
 • klasyfikuje zagro偶enia obiektu
 • rozpoznaje zagro偶enia naturalne i wynikaj膮ce z dzia艂alno艣ci cz艂owieka
 • ocenia ryzyko wyst膮pienia zagro偶e艅
  5. Kwalifikacje zawodowe - reaguje na zaistnia艂e zagro偶enia mienia
 • okre艣la obowi膮zki i uprawnienia pracownika ochrony fizycznej w reakcji na zaistnia艂e zagro偶enia mienia
 • dobiera algorytmy post臋powania podczas zaistnia艂ych zagro偶e艅 mienia
 • okre艣la mo偶liwe reakcje na zaistnia艂e zagro偶enie
  6. rozr贸偶nia obowi膮zki i uprawnienia pracownika ochrony fizycznej
 • wymienia obowi膮zki i uprawnienia pracownika ochrony fizycznej
 • wymienia minimalne wymagania dotycz膮ce kwalifikacji pracownika ochrony fizycznej
  7. stosuje, zgodnie przepisami prawa, 艣rodki przymusu bezpo艣redniego
 • okre艣la czynno艣ci poprzedzaj膮ce u偶ycie 艣rodk贸w przymusu bezpo艣redniego
 • okre艣la zasady wykorzystania 艣rodk贸w przymusu bezpo艣redniego
 • okre艣la czynno艣ci nast臋puj膮ce po u偶yciu 艣rodk贸w przymusu bezpo艣redniego
 • okre艣la czynno艣ci nast臋puj膮ce po wykorzystaniu 艣rodk贸w przymusu bezpo艣redniego
  8. stosuje bro艅 paln膮 zgodnie przepisami prawa: opisuje zasady bezpiecznego pos艂ugiwania si臋 broni膮 paln膮, opisuje techniki pos艂ugiwania si臋 broni膮 paln膮, pos艂uguje si臋 broni膮 paln膮 w dzia艂aniach ochronnych
 • okre艣la czynno艣ci poprzedzaj膮ce u偶ycie lub wykorzystanie broni palnej
 • okre艣la czynno艣ci nast臋puj膮ce po u偶yciu lub wykorzystaniu broni palnej
 • rozpoznaje elementy broni palnej i zasady jej dzia艂ania
 • dobiera bro艅 paln膮 stosownie do realizowanego zadania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia elementy balistyki wewn臋trznej i zewn臋trznej, zasady celowania i teorii strza艂u
  9. podejmuje dzia艂ania w sytuacji zagro偶enia terrorystycznego
 • okre艣la zadania g艂贸wnych formacji odpowiedzialnych za bezpiecze艅stwo w sytuacji zagro偶enia terrorystycznego
 • okre艣la zasady zabezpieczenia miejsca zdarzenia
 • dobiera odpowiednie procedury w przypadku ewakuacji
 • dobiera techniki samoobrony i interwencyjne stosownie do zaistnia艂ej sytuacji
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - definiuje wewn臋trzne s艂u偶by ochrony
 • charakteryzuje zasady i tryb powo艂ywania wewn臋trznych s艂u偶b ochrony
 • rozpoznaje struktur臋 organizacyjn膮 i zasady dzia艂ania wewn臋trznych s艂u偶b ochrony
 • okre艣la uzbrojenie, wyposa偶enie i umundurowanie pracownik贸w wewn臋trznych s艂u偶b ochrony

BPO.02.6 - Realizowanie ochrony transportowanego mienia (Egzamin zawodowy kwalifikacja BPO 02)

  1. rozpoznaje przedmiot konwojowania
 • klasyfikuje przedmiot konwojowania ze wzgl臋du na rodzaj i warto艣膰
 • rozr贸偶nia przedmioty warto艣ciowe i niebezpieczne
 • rozpoznaje warto艣ci pieni臋偶ne
 • okre艣la wymagania dotycz膮ce konwojowanego transportu warto艣ci pieni臋偶nych
  2. ustala potrzeby transportowe i wyznacza sk艂ad osobowy konwoju
 • rozr贸偶nia pojazdy przeznaczone do transportu warto艣ci pieni臋偶nych
 • dobiera pojazdy przeznaczone do transportu warto艣ci pieni臋偶nych stosownie do rodzaju i warto艣ci konwojowanego mienia
 • okre艣la stanowiska os贸b wchodz膮cych w sk艂ad konwoju
 • oblicza sk艂ad grupy konwojowej w zale偶no艣ci od warto艣ci transportowanego mienia
  3. Kwalifikacje w zawodzie BPO 02 - ustala uzbrojenie i wyposa偶enie konwoju: opisuje dopuszczalne prawem typy uzbrojenia, opisuje dopuszczalne prawem rodzaje wyposa偶enia stosowanego podczas transportu mienia
 • okre艣la dozwolone dla konwojent贸w rodzaje broni
 • okre艣la 艣rodki ochrony osobistej konwojent贸w
 • dobiera wyposa偶enie konwojent贸w
  4. ustala czas trwania i tras臋 konwoju
 • wskazuje elementy opisu trasy konwoju
 • ustala plan konwoju
 • dobiera tras臋 konwoju
 • oblicza czas przejazdu konwoju
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozpoznaje zagro偶enia konwoju: rozr贸偶nia charakterystyczne zagro偶enia bezpiecze艅stwa konwoju, okre艣la sytuacje nadzwyczajne w czasie trwania konwoju
 • okre艣la dzia艂ania podejmowane w celu rozpoznania zagro偶e艅
 • okre艣la dzia艂ania podejmowane w celu eliminacji zagro偶enia
 • okre艣la algorytmy dzia艂ania w sytuacji zagro偶enia

BPO.02.7 - Zapewnienie bezpiecze艅stwa na imprezie masowej (Egzamin zawodowy kwalifikacja BPO.02)

  1. okre艣la rodzaj imprezy masowej
 • identyfikuje obowi膮zki organizatora imprezy masowej
 • okre艣la warunki uzyskania zezwolenia na organizacj臋 imprezy masowej
 • definiuje rodzaje imprez masowych
 • identyfikuje imprezy masowe podwy偶szonego ryzyka
  2. ustala stan osobowy oraz wyposa偶enie s艂u偶b porz膮dkowych i s艂u偶b informacyjnych
 • dobiera liczb臋 s艂u偶b porz膮dkowych do planowanej liczby uczestnik贸w imprezy masowej oraz ich rodzaj
 • dobiera liczb臋 s艂u偶b informacyjnych do planowanej liczby uczestnik贸w imprezy masowej oraz ich rodzaj
 • dobiera wyposa偶enie s艂u偶b porz膮dkowych i s艂u偶b informacyjnych stosownie do uprawnie艅, rodzaju, czasu i miejsca prowadzenia ochranianej imprezy
  3. Kwalifikacje w zawodzie BPO.02 - okre艣la zadania s艂u偶b zabezpieczaj膮cych powo艂anych przez organizatora imprezy masowej
 • okre艣la zadania s艂u偶b porz膮dkowych
 • okre艣la zadania kierownika do spraw bezpiecze艅stwa
 • wskazuje zadania dla s艂u偶b informacyjnych
 • planuje rozmieszczenie pracownik贸w s艂u偶b porz膮dkowych w poszczeg贸lnych strefach ochrony imprezy masowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje rozmieszczenie pracownik贸w s艂u偶b informacyjnych w poszczeg贸lnych strefach ochrony imprezy masowej
  4. zapobiega powstawaniu niebezpiecznych sytuacji
 • okre艣la katalog przedmiot贸w zabronionych na imprezie masowej
 • dobiera algorytmy post臋powania podczas kontroli uczestnik贸w imprezy masowej
 • okre艣la zasady zapobiegania powstawaniu paniki w艣r贸d uczestnik贸w imprezy masowej
 • rozpoznaje incydenty terrorystyczne na imprezach masowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera algorytmy post臋powania zgodnie z regulaminem obiektu i regulaminem imprezy masowej
 • okre艣la warunki bezpiecze艅stwa imprezy masowej
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje 艣rodki przymusu bezpo艣redniego w sytuacji zagro偶enia bezpiecze艅stwa imprezy masowej
 • dobiera 艣rodki przymusu bezpo艣redniego stosownie do zagro偶enia
 • okre艣la procedur臋 przed i po zastosowaniu 艣rodka przymusu bezpo艣redniego

BPO.02.8 - J臋zyk obcy zawodowy: (Egzamin zawodowy kwalifikacja BPO.02)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje, filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie BPO.02 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋;
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza s