LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BPO.04

Zarządzanie działaniami ratowniczymi


- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (oprócz "testów wiedzy") są opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i część pytań może nie być w pełni zgodna z nową podstawą programową 2019 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami.

Zawody związane z kwalifikacją BPO.4
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BPO 4

BPO.04.2 - Identyfikowanie zagrożeń (Egzamin zawodowy kwalifikacja BPO.04)

  1. klasyfikuje i charakteryzuje wyroby budowlane ze względu na właściwości pożarowe
 • wymienia rodzaje wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie
 • wymienia kryteria, według których klasyfikuje się materiały budowlane
 • przyporządkowuje wyroby budowlane do określonej grupy w systemie klasyfikacji
 • wymienia cechy lub właściwości pożarowe określonego wyrobu budowlanego
  2. analizuje wpływ warunków pożarowych na wyroby budowlane: charakteryzuje zachowanie się wyrobów budowlanych w warunkach pożarowych, dobiera wyroby budowlane pod względem ich zachowania się w warunkach pożarowych
 • opisuje zjawiska zachodzące w materiałach poddanych działaniu ognia
 • określa cechy wyrobu budowlanego na podstawie zachowania się w warunkach pożarowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BPO.04 - rozróżnia konstrukcje budowlane i ich podstawowe elementy
 • wymienia rodzaje konstrukcji budowlanych
 • rozpoznaje rodzaj konstrukcji na podstawie cech lub rysunku
 • wymienia elementy konstrukcji budowlanych
 • wskazuje elementy konstrukcji budowlanych przedstawione na rysunku (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokonuje podziału elementów konstrukcji budowlanych ze względu na pełnioną funkcję
  4. określa warunki równowagi płaskiego układu sił: charakteryzuje wielkości stosowane w mechanice, opisuje warunki równowagi zbieżnego układu sił
 • wymienia warunki równowagi układu sił
 • wyznacza równania równowagi wskazanego elementu konstrukcyjnego
  5. Kwalifikacje zawodowe - wskazuje przekroje niebezpieczne konstrukcji
 • rozróżnia rodzaje naprężeń i odkształceń
 • charakteryzuje poszczególne rodzaje naprężeń i odkształceń
 • określa rodzaj naprężeń i odkształceń na podstawie układu działających sił
  6. rozróżnia kategorie zagrożenia ludzi
 • definiuje kategorie zagrożenia ludzi
 • przyporządkowuje wskazany obiekt do określonej kategorii zagrożenia ludzi
 • opisuje kategorie zagrożenia ludzi
 • podaje przykłady budynków i obiektów budowlanych dla danej kategorii zagrożenia ludzi
  7. oblicza gęstość obciążenia ogniowego
 • ustala ciepło spalania materiałów na podstawie dostępnych źródeł
 • ustala powierzchnię strefy pożarowej do obliczeń
 • definiuje pojęcie gęstości obciążenia ogniowego
 • opisuje metodykę obliczania gęstości obciążenia ogniowego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obliczenia gęstości obciążenia ogniowego dla składowiska lub strefy pożarowej składającej się z jednego pomieszczenia oraz strefy pożarowej składającej się z kilku pomieszczeń
 • podaje wartość obliczonej gęstości obciążenia ogniowego wraz z jednostką
  8. ustala klasę odporności pożarowej budynku
 • podaje definicje klasy odporności pożarowej budynku
 • wymienia czynniki mające wpływ na klasę odporności ogniowej
 • określa wymaganą klasę odporności pożarowej dla wskazanego budynku na podstawie przepisów
 • analizuje poprawność przyjętej klasy odporności pożarowej budynku
  9. określa odporność ogniową elementów budowlanych: definiuje pojęcia odporności ogniowej i klasy odporności ogniowej, ocenia zgodność przyjętych klas odporności ogniowych elementów budowlanych obiektu budowlanego z wymaganiami w tym zakresie
 • wskazuje wymagane kryteria odporności ogniowej wskazanego elementu budowlanego
 • ustala na podstawie przepisów wymaganą klasę odporności ogniowej elementu budowlanego dla wskazanego budynku
 • analizuje klasy odporności ogniowej elementów budowlanych obiektu budowlanego
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - określa wymagania ewakuacyjne w obiektach budowlanych: wyjaśnia pojęcia związane z ewakuacją w obiektach budowlanych, ustala wymagania ewakuacyjne dla obiektu budowlanego, określa wpływ różnych czynników na wymagane parametry dróg ewakuacyjnych, ocenia zgodność warunków ewakuacyjnych dla wskazanego obiektu budowlanego z przepisami prawa
 • ustala wymagane parametry dróg ewakuacyjnych dla wskazanego obiektu
 • wymienia wymagane zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych dla obiektu
 • wymienia obowiązki właściciela, zarządcy i użytkownika oraz czynności zabronione dotyczące dróg ewakuacyjnych
  11. ustala warunki usytuowania obiektu budowlanego z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
 • określa czynniki, od których zależy usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
 • określa minimalną odległość między wskazanymi obiektami z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
 • określa usytuowanie obiektu w terenie
  12. rozróżnia instalacje użytkowe w obiektach budowlanych oraz zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe
 • wymienia rodzaje instalacji użytkowych w budynkach
 • opisuje elementy instalacji użytkowych
 • rozpoznaje instalacje użytkowe oraz ich elementy na rysunkach lub dokumentacji
 • wymienia rodzaje zabezpieczeń instalacji użytkowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje zagrożenia związane z eksploatacją instalacji użytkowych
 • wskazuje zabezpieczenia przeciwpożarowe określonej instalacji użytkowej
  13. rozpoznaje zagrożenia pożarowe instalacji i urządzeń elektrycznych oraz stosuje metody ich ograniczania: charakteryzuje parametry prądu elektrycznego, rozróżnia niebezpieczne zjawiska w instalacjach i urządzeniach elektrycznych, wyjaśnia zjawiska powodujące zagrożenie pożarowe zachodzące w instalacjach i urządzeniach elektrycznych
 • identyfikuje zjawiska związane z eksploatacją instalacji i urządzeń elektrycznych stwarzające zagrożenie pożarowe
 • wymienia przyczyny występowania zagrożeń pożarowych związanych z eksploatacją instalacji i urządzeń elektrycznych
 • wskazuje metody ograniczania zagrożenia pożarowego stwarzanego przez instalacje elektryczne podczas eksploatacji
 • dobiera metody ograniczania zagrożenia pożarowego powstającego od instalacji i urządzeń elektrycznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • charakteryzuje rozwiązania służące wyłączaniu prądu w obiektach budowlanych w czasie pożaru
  14. określa wpływ różnych czynników na rozprzestrzenianie się pożaru w obiektach budowlanych
 • opisuje mechanizmy rozprzestrzeniania się pożaru w obiektach budowlanych
 • wyjaśnia przyczyny rozprzestrzeniania się pożaru w obiektach budowlanych
 • opisuje metody ograniczania rozprzestrzeniania się pożaru w obiektach budowlanych
 • ocenia zgodność zastosowanych metod ograniczania rozprzestrzeniania się pożaru dla wskazanego obiektu budowlanego z przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej
  15. rozróżnia systemy sygnalizacji pożarowej
 • opisuje rodzaje systemów sygnalizacji pożarowej
 • rozpoznaje elementy systemu sygnalizacji pożarowej na schematach
 • opisuje system sygnalizacji pożarowej na podstawie schematu
 • charakteryzuje rolę systemu sygnalizacji pożarowej w zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku oraz sposoby jego wykorzystania do działań ratowniczych
  16. wykorzystuje urządzenia sygnalizacji alarmowo- pożarowej podczas pożaru
 • interpretuje komunikaty centrali sygnalizacji pożarowej
 • obsługuje centralę sygnalizacji pożaru
 • obsługuje centralę dźwiękowego systemu ostrzegawczego
 • charakteryzuje dźwiękowy system ostrzegawczy
  17. rozróżnia stałe urządzenia gaśnicze
 • wymienia rodzaje stałych urządzeń gaśniczych
 • opisuje zasadę działania stałych urządzeń gaśniczych
 • wskazuje parametry techniczne stałych urządzeń gaśniczych
 • rozpoznaje elementy stałych urządzeń gaśniczych na schematach (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • charakteryzuje sposoby wykorzystania instalacji stałych urządzeń gaśniczych podczas działań ratowniczych
  18. charakteryzuje rodzaje wentylacji pożarowej
 • wymienia rodzaje instalacji wentylacji pożarowej według pełnionych funkcji
 • rozróżnia rodzaje wentylacji pożarowej
 • rozróżnia elementy instalacji wentylacji pożarowej
 • określa wymagania stawiane instalacjom wentylacji pożarowej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje działanie systemów wentylacji pożarowej
 • opisuje możliwości wykorzystania wentylacji pożarowej w działaniach ratowniczych
  19. rozróżnia i stosuje urządzenia wykorzystywane w sieciach i instalacjach przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę: charakteryzuje wykorzystanie źródła wody do celów przeciwpożarowych, charakteryzuje przeciwpożarowe wymagania dla sieci wodociągowych, charakteryzuje przeciwpożarowe instalacje wodociągowe
 • opisuje systemy sieci wodociągowych
 • wymienia rodzaje instalacji przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę
 • opisuje elementy instalacji przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę
 • opisuje parametry sieci i instalacji przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje sieci i instalacje przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę podczas ćwiczeń i działań gaśniczych
  20. wykorzystuje sprzęt pożarniczy podczas podawania środków gaśniczych zgodnie z prawami i zasadami hydromechaniki: wskazuje zalety i wady pracy pomp pożarniczych w układzie szeregowym i równoległym, charakteryzuje metody zapobiegania negatywnym zjawiskom, które występują w pompach i wężach podczas przepływu cieczy
 • wyjaśnia podstawowe pojęcia hydrostatyki i hydrodynamiki związane z podawaniem środków gaśniczych
 • opisuje cechy równoległego i szeregowego układu pracy pomp pożarniczych
 • wyjaśnia sposoby ograniczania niekorzystnych zjawisk występujących podczas dostarczania środka gaśniczego
  21. stosuje zasady doboru i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego
 • określa rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego dla wskazanego obiektu lub terenu
 • określa niezbędną ilość podręcznego sprzętu gaśniczego dla wskazanego obiektu lub terenu
 • wskazuje miejsca oraz warunki usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego
 • ocenia dobór podręcznego sprzętu gaśniczego dla budynku, obiektu budowlanego lub terenu
  22. korzysta z dokumentacji budowlanej
 • charakteryzuje rodzaje dokumentacji budowlanych
 • opisuje elementy konstrukcyjne budynku i instalacje w budynku na podstawie dokumentacji budowlanej
 • określa parametry budynku i parametry elementów budowlanych, na podstawie dokumentacji budowlanej
 • określa warunki bezpieczeństwa pożarowego na podstawie dokumentacji
  23. rozróżnia rodzaje prac niebezpiecznych pod względem pożarowym i określa ogólne wskazania prewencyjne
 • rozpoznaje prace niebezpieczne pod względem pożarowym
 • opisuje zasady organizacji prac niebezpiecznych pod względem pożarowym
 • określa zabezpieczenia przeciwpożarowe dla wskazanej pracy
  24. rozróżnia zagrożenia w procesie produkcji, transportu i magazynowania oraz przedstawia metody ich ograniczania: identyfikuje zagrożenia pożarowe, wybuchowe i inne miejscowe w procesie produkcji, transportu i magazynowania, charakteryzuje zagrożenia pożarowe, wybuchowe i inne miejscowe w procesie produkcji, transportu i magazynowania, przedstawia metody zabezpieczeń przed pożarem, wybuchem, innym miejscowym zagrożeniem w procesie produkcji, transportu i magazynowania, charakteryzuje wymagania techniczno- budowlane i przeciwpożarowe dla obiektów produkcyjnych i magazynowych, charakteryzuje wymagania w zakresie bezpieczeństwa podczas transportu materiałów niebezpiecznych
 • opisuje zagrożenia wskazanego procesu technologicznego
 • opisuje zabezpieczenia określonego procesu technologicznego
 • wskazuje zagrożenia pożarowe i inne miejscowe w transporcie
 • wskazuje przyczyny występowania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych w transporcie (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia metody ograniczania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych w transporcie
  25. rozróżnia zagrożenia pożarowe i wybuchowe występujące na stacjach paliw i bazach paliw
 • wymienia podstawowe parametry pożarowe paliw
 • wskazuje miejsca występowania zagrożeń pożarowych i wybuchowych w stacjach paliw i bazach paliw
 • opisuje przyczyny występowania zagrożeń pożarowych i wybuchowych w stacjach paliw i bazach paliw
  26. stosuje zasady profilaktyki pożarowej na stacjach paliw i w bazach paliw
 • wymienia techniczne oraz organizacyjne zabezpieczenia przeciwpożarowe w stacjach paliw i bazach paliw
 • ustala niezbędne zabezpieczenia przeciwpożarowe dla wskazanej stacji paliw lub bazy paliw na podstawie przepisów
 • analizuje dobór zabezpieczeń przeciwpożarowych dla wskazanej stacji paliw lub bazy paliw
 • ocenia zgodność zabezpieczenia przeciwpożarowego określonej stacji paliw lub bazy paliw z przepisami, normami oraz wiedzą techniczną
  27. identyfikuje zagrożenia pożarowe w lasach: wyjaśnia przyczyny powstawania pożarów w lasach, charakteryzuje stopień oraz kategorię zagrożenia pożarowego lasu
 • określa czynniki wpływające na zagrożenie pożarowe w lasach
 • wyjaśnia wpływ różnych czynników na stopień oraz kategorię zagrożenia pożarowego lasu
  28. określa sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych
 • wymienia techniczne i organizacyjne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych
 • opisuje środki zabezpieczenia przeciwpożarowego obszarów leśnych
 • dobiera zabezpieczenia przeciwpożarowe dla wskazanego obszaru leśnego
 • dobiera zabezpieczenia przeciwpożarowe do kategorii zagrożenia pożarowego oraz stopnia zagrożenia pożarowego obszaru leśnego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia zgodność z przepisami zabezpieczenia przeciwpożarowego wskazanego obszaru leśnego
  29. rozpoznaje przyczyny zdarzeń stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia oraz mienia i środowiska: charakteryzuje zjawiska pożaru, wybuchu miejscowego, zagrożenia i poważnej awarii, charakteryzuje czynniki mające wpływ na poziom zagrożenia pożarowego, rozpoznaje ślady pożarowe
 • opisuje pojęcia zdarzeń niebezpiecznych (pożar, wybuch miejscowy, zagrożenie i poważna awaria)
 • wymienia przyczyny pożaru, wybuchu miejscowego, zagrożenia i poważnej awarii
 • rozpoznaje przyczyny pożaru, wybuchu miejscowego, zagrożenia i poważnej awarii na podstawie śladów pożarowych
  30. ocenia zagrożenie wybuchem
 • wskazuje pomieszczenia zagrożone wybuchem
 • wskazuje strefy zagrożenia wybuchem
 • sporządza dokumentację klasyfikacyjną stref zagrożonych wybuchem
 • wskazuje źródła zapłonu (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych
  31. opracowuje instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz kartę charakterystyki obiektu lub terenu
 • gromadzi dane niezbędne do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • umieszcza na planach obiektu elementy wymagane w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • określa elementy niezbędne do umieszczenia w karcie charakterystyki obiektu lub terenu
 • wykonuje instrukcję bezpieczeństwa pożarowego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje kartę charakterystyki obiektu lub terenu
  32. ocenia stan przygotowania obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych: charakteryzuje rozwiązania techniczno- budowlane i instalacyjne obiektu budowlanego i terenu wykorzystywane podczas działań ratowniczych, formułuje wymagania w zakresie przygotowania wskazanego obiektu budowlanego i terenu do działań ratowniczych
 • ocenia zgodność z przepisami wykonania instalacji i urządzeń przeciwpożarowych we wskazanym obiekcie budowlanym
 • ocenia zgodność z przepisami przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dla wskazanego obiektu budowlanego lub terenu
 • ocenia zgodność z przepisami dróg pożarowych dla wskazanego obiektu budowlanego lub terenu
  33. przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze
 • wskazuje podstawy prawne czynności kontrolno- rozpoznawczych
 • charakteryzuje zasady przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych przez organy Państwowej Straży Pożarnej
 • wskazuje prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego
 • przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiekcie budowlanym lub na terenie we wskazanym zakresie (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporządza dokumentację z przeprowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych (upoważnienie, protokół, opinia, zaświadczenie, decyzja)

BPO.04.3 - Kierowanie działaniami ratowniczymi podczas pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń (Egzamin zawodowy kwalifikacja BPO4)

  1. prognozuje zagrożenia, które mogą wystąpić w trakcie prowadzenia działań ratowniczych
 • wymienia zagrożenia dla poszkodowanych oraz ratowników mogące wystąpić podczas działań ratowniczych
 • opisuje potencjalne zagrożenia związane z prowadzonymi działami ratowniczymi
 • określa sposoby i środki mające na celu minimalizację zagrożeń podczas działań ratowniczych
  2. ocenia zagrożenia w miejscu prowadzenia działań ratowniczych: rozróżnia zagrożenia na podstawie wielkości zdarzenia, rozróżnia zagrożenia na podstawie parametrów substancji niebezpiecznych, analizuje zagrożenia na podstawie zniszczeń konstrukcji maszyn i urządzeń oraz obiektów budowlanych
 • rozróżnia czynniki identyfikowane na miejscu zdarzenia, które stanowią zagrożenia dla ratowników
 • określa przyczyny zagrożeń wtórnych występujących na miejscu zdarzenia
 • rozpoznaje zaistniałe zagrożenie na podstawie opisu sytuacji i dokumentacji
  3. Kwalifikacje w zawodzie BPO4 - interpretuje wyniki pomiarów parametrów czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących podczas działań ratowniczych: charakteryzuje jednostki miar stosowane w pomiarach parametrów czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, porównuje wyniki pomiarów wyrażone w różnych jednostkach miar, wyznacza zasięg strefy zagrożenia na podstawie wyników pomiarów
 • przelicza jednostki parametrów czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych
 • oblicza zasięg stref niebezpiecznych i poziom czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych na podstawie wykonanych pomiarów
 • określa czynniki wpływające na poprawność wykonanych pomiarów
  4. określa możliwości taktyczno-techniczne pododdziałów: charakteryzuje możliwości taktyczno- techniczne i zasady rozwinięć pododdziałów na poziomie interwencyjnym podczas zwalczania pożarów, charakteryzuje możliwości taktyczno- techniczne i zasady rozwinięć pododdziałów na poziomie interwencyjnym podczas likwidacji skutków miejscowych zagrożeń, charakteryzuje możliwości taktyczno- techniczne i zasady