LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD.11

Wykonywanie rob贸t monta偶owych, ok艂adzinowych i wyko艅czeniowych


ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):

OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BUD 11

BUD.11.2 - Podstawy budownictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.11)

  1. charakteryzuje rodzaje i elementy obiekt贸w budowlanych
 • klasyfikuje obiekty budowlane
 • rozpoznaje rodzaje obiekt贸w budowlanych
 • wymienia i rozpoznaje podstawowe elementy budynku
 • rozr贸偶nia konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la funkcje element贸w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku
  2. charakteryzuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych i technologie ich wykonania
 • klasyfikuje uk艂ady konstrukcyjne budynk贸w
 • rozr贸偶nia i opisuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych
 • okre艣la technologie wykonania konstrukcji budowlanych
 • rozpoznaje technologie wznoszenia konstrukcji budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia etapy wykonania budynku
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.11 - charakteryzuje rodzaje grunt贸w budowlanych i rob贸t ziemnych
 • klasyfikuje grunty budowlane
 • okre艣la cechy gruntu budowlanego umo偶liwiaj膮ce posadowienie na nim budynku
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci grunt贸w budowlanych
 • rozpoznaje rodzaje grunt贸w budowlanych na podstawie ich w艂a艣ciwo艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje wykop贸w
 • rozr贸偶nia maszyny stosowane w robotach ziemnych
  4. rozr贸偶nia wyroby budowlane, okre艣la ich zastosowanie i zasady sk艂adowania
 • klasyfikuje wyroby budowlane ze wzgl臋du na ich zastosowanie
 • wymienia i rozr贸偶nia w艂a艣ciwo艣ci fizyczne, mechaniczne i chemiczne wyrob贸w budowlanych
 • rozpoznaje wyroby budowlane stosowane w robotach budowlanych
 • dobiera wyroby budowlane w zale偶no艣ci od zastosowanej technologii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady sk艂adowania i przechowywania wyrob贸w budowlanych
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia rodzaje i elementy instalacji budowlanych
 • wymienia rodzaje instalacji budowlanych
 • rozpoznaje instalacje budowlane
 • okre艣la zastosowanie instalacji budowlanych
 • rozpoznaje elementy instalacji budowlanych i okre艣la ich funkcje
  6. stosuje przyrz膮dy pomiarowe w robotach budowlanych
 • wymienia i rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych
 • wyja艣nia zastosowanie poszczeg贸lnych przyrz膮d贸w pomiarowych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do okre艣lonych rob贸t budowlanych
 • wykonuje pomiary zwi膮zane z okre艣lonymi robotami budowlanymi z zastosowaniem odpowiednich przyrz膮d贸w pomiarowych
  7. okre艣la elementy zagospodarowania terenu budowy
 • rozpoznaje i wymienia elementy zagospodarowania terenu budowy
 • okre艣la usytuowanie poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
 • okre艣la funkcje poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
  8. rozr贸偶nia 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • klasyfikuje 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • wymienia i rozpoznaje 艣rodki do transportu wewn臋trznego stosowane na terenie budowy
 • wymienia i rozpoznaje 艣rodki transportu zewn臋trznego stosowane w budownictwie
 • wymienia urz膮dzenia do transportu pionowego i poziomego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady transportu wewn臋trznego na terenie budowy
  9. charakteryzuje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji
 • klasyfikuje rusztowania stosowane w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w budownictwie
 • okre艣la zastosowanie rusztowa艅 w budownictwie
 • rozpoznaje elementy rusztowa艅 stosowanych w budownictwie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje i stosuje zasady eksploatacji rusztowa艅
 • okre艣la wymagania bezpiecze艅stwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg贸lnie niebezpiecznych
 • okre艣la 艣rodki zabezpieczaj膮ce stosowane przy eksploatacji rusztowa艅
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje podstawowe poj臋cia mechaniki i wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w w odniesieniu do konstrukcji rusztowa艅
 • omawia rodzaje si艂 wewn臋trznych wyst臋puj膮cych w elementach konstrukcji rusztowania
 • omawia zale偶no艣膰 no艣no艣ci element贸w rusztowa艅 od czynnik贸w wewn臋trznych, np. geometria, wzmocnienia, i zewn臋trznych, np. obci膮偶enia
 • okre艣la i omawia zasady ustalania dopuszczalnych obci膮偶e艅 u偶ytkowych
 • wykonuje i omawia szkic zabudowy rusztowa艅 zawieraj膮cy rzuty i widoki (plan monta偶u) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje szkic monta偶owy rusztowania
  11. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunk贸w budowlanych
 • rozr贸偶nia rodzaje rysunk贸w budowlanych
 • stosuje zasady wykonywania rysunk贸w technicznych
 • rozr贸偶nia i stosuje oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych
 • sporz膮dza szkice i proste rysunki techniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rzuty i przekroje obiekt贸w i element贸w budowlanych
  12. rozr贸偶nia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje dokumentacji budowlanej i wymienia jej elementy
 • okre艣la zawarto艣膰 cz臋艣ci opisowej dokumentacji budowlanej
 • okre艣la zawarto艣膰 cz臋艣ci rysunkowej dokumentacji budowlanej
 • rozr贸偶nia rysunki rzut贸w i przekroj贸w obiekt贸w i element贸w budowlanych
  13. stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania przedmiaru rob贸t
 • sporz膮dza przedmiar rob贸t na podstawie dokumentacji budowlanej
 • oblicza ilo艣膰 materia艂贸w, narz臋dzi, sprz臋tu i robocizny na podstawie przedmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania obmiaru rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obmiar rob贸t i ich kosztorys
  14. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • rozpoznaje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
  15. rozpoznaje normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

BUD.11.3 - Monta偶 element贸w suchej zabudowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD11)

  1. charakteryzuje rodzaje system贸w suchej zabudowy wn臋trz
 • wyja艣nia zasady stosowania system贸w suchej zabudowy wn臋trz
 • rozpoznaje systemy 艣cian dzia艂owych, sufit贸w podwieszanych, obud贸w konstrukcji dachowych i ok艂adzin 艣ciennych oraz rozr贸偶nia ich cechy charakterystyczne
  2. okre艣la rodzaje izolacji stosowanych w systemach suchej zabudowy i sposoby ich wykonania
 • rozr贸偶nia izolacje stosowane do 艣cian dzia艂owych, ok艂adzin, sufit贸w podwieszanych i obudowy konstrukcji dachowych oraz wskazuje ich cechy charakterystyczne
 • stosuje zasady uk艂adania izolacji w 艣cianach i sufitach podwieszanych oraz obudowach konstrukcji dachowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD11 - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz膮cymi monta偶u w systemach suchej zabudowy
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normach, katalogach oraz instrukcjach dotycz膮cych monta偶u w systemach suchej zabudowy
 • stosuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, normach i katalogach dotycz膮cych wykonania rob贸t w systemach suchej zabudowy
 • stosuje zalecenia zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania rob贸t w systemach suchej zabudowy
 • stosuje zalecenia zawarte w instrukcjach dotycz膮cych wykonania rob贸t w systemach suchej zabudowy
  4. kalkuluje koszty rob贸t w systemach suchej zabudowy na podstawie przedmiaru rob贸t
 • stosuje zasady sporz膮dzania przedmiar贸w rob贸t przy monta偶u 艣cian dzia艂owych, ok艂adzin, sufit贸w oraz innych konstrukcji w systemach suchej zabudowy i sporz膮dza przedmiary
 • sporz膮dza kalkulacj臋 koszt贸w przy monta偶u 艣cian dzia艂owych, ok艂adzin, sufit贸w oraz innych konstrukcji w systemach suchej zabudowy
  5. Kwalifikacje zawodowe - przygotowuje materia艂y i wyroby do monta偶u w systemach suchej zabudowy
 • rozpoznaje materia艂y i wyroby do monta偶u 艣cian dzia艂owych, ok艂adzin, sufit贸w oraz innych konstrukcji w systemach suchej zabudowy i rozr贸偶nia ich cechy charakterystyczne
 • dobiera oraz przygotowuje materia艂y i wyroby do monta偶u i rob贸t wyko艅czeniowych 艣cian dzia艂owych, ok艂adzin, sufit贸w oraz innych konstrukcji w systemach suchej zabudowy
  6. dobiera narz臋dzia oraz sprz臋t do monta偶u w systemach suchej zabudowy
 • rozpoznaje oraz dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wytyczenia po艂o偶enia 艣cian dzia艂owych, ok艂adzin, sufit贸w podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemach suchej zabudowy
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t do montowania profili i p艂yt oraz rob贸t wyko艅czeniowych w 艣cianach dzia艂owych, ok艂adzinach, sufitach podwieszonych oraz obudowach konstrukcji dachowych
  7. wyznacza miejsca monta偶u element贸w suchej zabudowy
 • wyznacza miejsca monta偶u 艣cian dzia艂owych zgodnie z dokumentacj膮
 • wyznacza miejsca monta偶u sufit贸w podwieszanych zgodnie z dokumentacj膮
 • wyznacza miejsca monta偶u obud贸w konstrukcji dachowych zgodnie z dokumentacj膮
 • wyznacza miejsca monta偶u ok艂adzin zgodnie z dokumentacj膮
  8. dobiera techniki monta偶u element贸w suchej zabudowy
 • rozr贸偶nia techniki monta偶u element贸w suchej zabudowy
 • stosuje zasady monta偶u element贸w suchej zabudowy
 • dobiera techniki monta偶u 艣cian dzia艂owych, sufit贸w podwieszanych, obud贸w konstrukcji dachowych i ok艂adzin w systemach suchej zabudowy zgodnie z zaleceniami producenta systemu
  9. przygotowuje pod艂o偶a do monta偶u w systemach suchej zabudowy
 • rozr贸偶nia pod艂o偶a budowlane
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci pod艂o偶y budowlanych
 • okre艣la zasady przygotowania pod艂o偶y do monta偶u element贸w suchej zabudowy
 • przygotowuje pod艂o偶a do monta偶u 艣cian dzia艂owych, sufit贸w podwieszanych, obud贸w konstrukcji dachowych i ok艂adzin 艣ciennych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje 艣ciany dzia艂owe, ok艂adziny, sufity oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy
 • rozr贸偶nia systemy suchej zabudowy
 • rozpoznaje p艂yty i elementy monta偶owe w systemach suchej zabudowy
 • rozpoznaje symbole stosowane na wyrobach budowlanych przeznaczonych do monta偶u 艣cian dzia艂owych, ok艂adzin, sufit贸w oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy
 • rozpoznaje profile stalowe do wykonania suchej zabudowy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • montuje profile i p艂yty 艣cian dzia艂owych, ok艂adzin, sufit贸w oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy zgodnie z dokumentacj膮
 • wykonuje roboty wyko艅czeniowe po monta偶u 艣cian dzia艂owych, ok艂adzin, sufit贸w oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy zgodnie z dokumentacj膮
  11. wykonuje izolacje 艣cian dzia艂owych, ok艂adzin, sufit贸w oraz obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy
 • rozpoznaje materia艂y uszczelniaj膮ce i izolacyjne w systemach suchej zabudowy
 • stosuje zasady stosowania materia艂贸w uszczelniaj膮cych i izolacyjnych w systemach suchej zabudowy
 • uk艂ada izolacj臋 termiczn膮, akustyczn膮, ogniochronn膮 lub paroizolacyjn膮 przy monta偶u 艣cian dzia艂owych, sufit贸w podwieszanych i ok艂adzin 艣ciennych zgodnie z dokumentacj膮
  12. wykonuje roboty zwi膮zane z napraw膮 uszkodzonych element贸w w systemach suchej zabudowy
 • rozpoznaje rodzaje uszkodze艅 element贸w 艣cian dzia艂owych, ok艂adzin, sufit贸w podwieszanych i obudowy konstrukcji dachowych w systemach suchej zabudowy
 • ustala zakres prac remontowych dla danego rodzaju uszkodze艅
 • dobiera technologi臋 naprawy do rodzaju uszkodzenia
 • dobiera materia艂y, wyroby, sprz臋t i narz臋dzia do prac remontowo-konserwacyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • prowadzi prace naprawcze uszkodzonych element贸w 艣cian dzia艂owych, sufit贸w, obud贸w konstrukcji dachowych i ok艂adzin w systemach suchej zabudowy
  13. ocenia jako艣膰 wykonanych przez siebie rob贸t w systemach suchej zabudowy
 • stosuje kryteria kontroli jako艣ci monta偶u w systemach suchej zabudowy
 • ocenia zgodno艣膰 wykonanych przez siebie rob贸t z dokumentacj膮
 • ocenia jako艣膰 i prawid艂owo艣膰 zamocowania profili wed艂ug ustalonych kryteri贸w oceny
 • sprawdza odchylenia powierzchni i kraw臋dzi p艂yt od pionu i poziomu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia jako艣膰 wykonania izolacji wed艂ug ustalonych kryteri贸w oceny
  14. sporz膮dza rozliczenie rob贸t zwi膮zanych z monta偶em system贸w suchej zabudowy na podstawie obmiaru
 • wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z monta偶em system贸w suchej zabudowy
 • sporz膮dza rozliczenie rob贸t zwi膮zanych z monta偶em system贸w suchej zabudowy

BUD.11.4 - Wykonywanie rob贸t malarskich (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.11)

  1. charakteryzuje materia艂y i wyroby malarskie
 • rozr贸偶nia rodzaje i w艂a艣ciwo艣ci wyrob贸w malarskich
 • okre艣la zastosowanie wyrob贸w malarskich
  2. okre艣la sposoby przygotowywania pod艂o偶y pod r贸偶nego rodzaju pow艂oki malarskie
 • rozr贸偶nia rodzaje pod艂o偶y pod r贸偶nego rodzaju pow艂oki malarskie
 • okre艣la zastosowanie pow艂ok malarskich na r贸偶nych pod艂o偶ach
 • ocenia przydatno艣膰 pod艂o偶y pod r贸偶nego rodzaju pow艂oki malarskie
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.11 - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz膮cymi wykonania rob贸t malarskich
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normach i katalogach oraz instrukcjach dotycz膮cych wykonania rob贸t malarskich
 • stosuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, normach i katalogach dotycz膮cych wykonania rob贸t malarskich
 • stosuje zalecenia zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania rob贸t malarskich
 • stosuje zalecenia zawarte w instrukcjach dotycz膮cych wykonania rob贸t malarskich
  4. kalkuluje koszty rob贸t malarskich na podstawie przedmiaru rob贸t
 • stosuje zasady sporz膮dzania przedmiaru rob贸t malarskich
 • sporz膮dza przedmiar rob贸t malarskich
 • sporz膮dza kalkulacj臋 koszt贸w rob贸t malarskich
  5. Kwalifikacje zawodowe - przygotowuje materia艂y i wyroby do wykonania pow艂ok malarskich w okre艣lonej technologii
 • rozpoznaje cechy charakterystyczne wyrob贸w stosowanych do wykonania pow艂ok malarskich w okre艣lonej technologii
 • rozr贸偶nia materia艂y i wyroby do wykonania pow艂ok malarskich w okre艣lonej technologii oraz okre艣la ich w艂a艣ciwo艣ci techniczne
 • dobiera materia艂y i wyroby budowlane do wykonania pow艂ok malarskich w okre艣lonej technologii
  6. charakteryzuje techniki wykonania rob贸t malarskich
 • rozr贸偶nia techniki malarskie
 • wskazuje cechy charakterystyczne technik malarskich
 • dobiera techniki wykonania rob贸t malarskich w zale偶no艣ci od zastosowanych wyrob贸w
 • dobiera techniki wykonania w zale偶no艣ci od oczekiwanych parametr贸w jako艣ciowych, rodzaju pod艂o偶a i warunk贸w eksploatacji
  7. dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonania rob贸t malarskich
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonania rob贸t malarskich oraz do rob贸t pomocniczych
 • stosuje zasady pracy sprz臋tu stosowanego do rob贸t malarskich
  8. przygotowuje pod艂o偶a do nak艂adania pow艂ok malarskich
 • przygotowuje pod艂o偶a drewniane, betonowe, ceglane, gipsowe i metalowe do wykonania pow艂ok malarskich
 • przygotowuje istniej膮c膮 pow艂ok臋 malarsk膮 do kolejnej aplikacji
 • wykonuje miejscowe uzupe艂nienia wypraw tynkarskich
  9. wykonuje pow艂oki malarskie
 • wykonuje pow艂oki malarskie emulsyjne, olejne, lakiernicze, silikatowe
 • wykonuje pow艂oki strukturalne
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - sporz膮dza obmiar oraz kosztorys rob贸t malarskich
 • ocenia jako艣膰 pod艂o偶a pod r贸偶nego rodzaju techniki malarskie wed艂ug ustalonych kryteri贸w oceny
 • ocenia jako艣膰 rob贸t malarskich zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t malarskich
  11. sporz膮dza rozliczenie rob贸t malarskich na podstawie obmiaru
 • wykonuje obmiar rob贸t malarskich
 • oblicza koszt rob贸t malarskich

BUD.11.5 - Wykonywanie rob贸t tapeciarskich (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD11)

  1. charakteryzuje tapety
 • rozr贸偶nia rodzaje tapet
 • rozpoznaje w艂a艣ciwo艣ci tapet
 • okre艣la zastosowanie tapet
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotycz膮cymi wykonywania rob贸t tapeciarskich
 • odczytuje i stosuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t budowlanych, normach i katalogach oraz instrukcjach dotycz膮cych wykonania rob贸t tapeciarskich
 • odczytuje i spe艂nia zalecenia zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob贸t tapeciarskich
 • odczytuje zalecenia zawarte w instrukcjach dotycz膮cych rob贸t tapeciarskich i stosuje si臋 do nich
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD11 - kalkuluje koszty wykonania rob贸t tapeciarskich na podstawie przedmiaru rob贸t
 • stosuje zasady sporz膮dzania przedmiaru rob贸t tapeciarskich
 • sporz膮dza przedmiar rob贸t tapeciarskich i kalkulacj臋 koszt贸w rob贸t tapeciarskich
  4. przygotowuje materia艂y i wyroby do wykonania rob贸t tapeciarskich
 • odczytuje z dokumentacji projektowej niezb臋dne dane do wykonania rob贸t tapeciarskich
 • wskazuje cechy charakterystyczne wyrob贸w stosowanych do wykonania rob贸t tapeciarskich
 • dobiera materia艂y i wyroby do wykonania rob贸t tapeciarskich
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonania rob贸t tapeciarskich
 • rozpoznaje narz臋dzia do wykonania rob贸t tapeciarskich
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci narz臋dzi do wykonania rob贸t tapeciarskich
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonania rob贸t tapeciarskich
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t do prac pomocniczych przy robotach tapeciarskich
  6. przygotowuje pod艂o偶e do