LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BUD.20

Organizacja rob贸t zwi膮zanych z budow膮, monta偶em i eksploatacj膮 sieci oraz instalacji sanitarnychZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 BUD.20
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE BUD 20

BUD.20.2 - Podstawy budownictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.20)

  1. charakteryzuje rodzaje i elementy obiekt贸w budowlanych
 • klasyfikuje obiekty budowlane
 • rozpoznaje rodzaje obiekt贸w budowlanych
 • wymienia i rozpoznaje podstawowe elementy budynku
 • rozr贸偶nia konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la funkcje element贸w konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku
  2. charakteryzuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych i technologie ich wykonania
 • klasyfikuje uk艂ady konstrukcyjne budynk贸w
 • rozr贸偶nia i opisuje konstrukcje obiekt贸w budowlanych
 • okre艣la technologie wykonania konstrukcji budowlanych
 • rozpoznaje technologie wznoszenia konstrukcji budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia etapy wykonania budynku
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.20 - charakteryzuje rodzaje grunt贸w budowlanych i rob贸t ziemnych
 • klasyfikuje grunty budowlane
 • okre艣la cechy gruntu budowlanego umo偶liwiaj膮ce posadowienie na nim budynku
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci grunt贸w budowlanych
 • rozpoznaje rodzaje grunt贸w budowlanych na podstawie ich w艂a艣ciwo艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje wykop贸w
 • rozr贸偶nia maszyny stosowane w robotach ziemnych
  4. rozr贸偶nia wyroby budowlane, okre艣la ich zastosowanie i zasady sk艂adowania
 • klasyfikuje wyroby budowlane ze wzgl臋du na ich zastosowanie oraz wymienia i rozr贸偶nia w艂a艣ciwo艣ci fizyczne, mechaniczne i chemiczne wyrob贸w budowlanych
 • rozpoznaje wyroby budowlane stosowane w robotach budowlanych
 • dobiera wyroby budowlane w zale偶no艣ci od zastosowanej technologii
 • okre艣la zasady sk艂adowania i przechowywania wyrob贸w budowlanych
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia rodzaje i elementy instalacji budowlanych
 • wymienia rodzaje instalacji budowlanych
 • rozpoznaje instalacje budowlane
 • okre艣la zastosowanie instalacji budowlanych
 • rozpoznaje elementy instalacji budowlanych i okre艣la ich funkcje
  6. stosuje przyrz膮dy pomiarowe w robotach budowlanych
 • wymienia i rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych
 • wyja艣nia zastosowanie poszczeg贸lnych przyrz膮d贸w pomiarowych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do okre艣lonych rob贸t budowlanych
 • wykonuje pomiary zwi膮zane z okre艣lonymi robotami budowlanymi z zastosowaniem odpowiednich przyrz膮d贸w pomiarowych
  7. okre艣la elementy zagospodarowania terenu budowy
 • rozpoznaje i wymienia elementy zagospodarowania terenu budowy
 • okre艣la usytuowanie poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
 • okre艣la funkcje poszczeg贸lnych element贸w zagospodarowania terenu budowy
  8. rozr贸偶nia 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • klasyfikuje 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • wymienia i rozpoznaje 艣rodki transportu wewn臋trznego stosowane na terenie budowy
 • wymienia i rozpoznaje 艣rodki transportu zewn臋trznego stosowane w budownictwie
 • wymienia urz膮dzenia do transportu pionowego i poziomego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady transportu wewn臋trznego na terenie budowy
  9. charakteryzuje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji
 • klasyfikuje rusztowania stosowane w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje rusztowa艅 stosowanych w robotach budowlanych
 • okre艣la zastosowanie rusztowa艅 w robotach budowlanych
 • rozpoznaje elementy rusztowa艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje i stosuje zasady eksploatacji rusztowa艅
 • okre艣la wymagania bezpiecze艅stwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg贸lnie niebezpiecznych.
 • okre艣la 艣rodki zabezpieczaj膮ce stosowane przy eksploatacji rusztowa艅
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje podstawowe poj臋cia mechaniki i wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w w odniesieniu do konstrukcji rusztowa艅
 • omawia rodzaje si艂 wewn臋trznych wyst臋puj膮cych w elementach konstrukcji rusztowania
 • omawia zale偶no艣膰 no艣no艣ci element贸w rusztowa艅 od czynnik贸w wewn臋trznych (np. geometria, wzmocnienia) i zewn臋trznych (np. obci膮偶enia)
 • okre艣la i omawia zasady ustalania dopuszczalnych obci膮偶e艅 u偶ytkowych
 • wykonuje i omawia szkic zabudowy rusztowa艅 zawieraj膮cy rzuty i widoki (plan monta偶u) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje szkic monta偶owy rusztowania
  11. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunk贸w budowlanych
 • rozr贸偶nia rodzaje rysunk贸w budowlanych
 • stosuje zasady wykonywania rysunk贸w technicznych
 • rozr贸偶nia oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych i stosuje je
 • sporz膮dza szkice i proste rysunki techniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rzuty i przekroje obiekt贸w i element贸w budowlanych
  12. rozr贸偶nia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie
 • rozpoznaje rodzaje dokumentacji budowlanej i wymienia jej elementy
 • okre艣la zawarto艣膰 cz臋艣ci opisowej dokumentacji budowlanej
 • okre艣la zawarto艣膰 cz臋艣ci rysunkowej dokumentacji budowlanej
 • rozr贸偶nia rysunki rzut贸w i przekroj贸w obiekt贸w i element贸w budowlanych
  13. stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania przedmiaru rob贸t
 • sporz膮dza przedmiar rob贸t na podstawie dokumentacji budowlanej
 • oblicza ilo艣膰 materia艂贸w, narz臋dzi, sprz臋tu i koszty pracy na podstawie przedmiaru rob贸t
 • okre艣la zasady sporz膮dzania obmiaru rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obmiar rob贸t i ich kosztorys
  14. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • rozpoznaje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
  15. rozpoznaje normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

BUD.20.3 - Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮, monta偶em i eksploatacj膮 sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD20)

  1. charakteryzuje metody uzdatniania w贸d powierzchniowych i podziemnych
 • rozpoznaje rodzaje zanieczyszcze艅 w wodach powierzchniowych i podziemnych
 • wymienia procesy jednostkowe uzdatniania w贸d
 • charakteryzuje procesy jednostkowe uzdatniania w贸d
 • charakteryzuje schematy technologiczne uzdatniania w贸d powierzchniowych i podziemnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rysuje schematy blokowe uzdatniania w贸d powierzchniowych i podziemnych
 • pos艂uguje si臋 aktami prawnymi dotycz膮cymi jako艣ci wody do picia
  2. charakteryzuje metody oczyszczania 艣ciek贸w oraz unieszkodliwiania osad贸w 艣ciekowych
 • rozpoznaje rodzaje zanieczyszcze艅 w 艣ciekach
 • wymienia i charakteryzuje procesy jednostkowe oczyszczania 艣ciek贸w i unieszkodliwiania osad贸w 艣ciekowych
 • charakteryzuje schematy technologiczne oczyszczania 艣ciek贸w i unieszkodliwiania osad贸w 艣ciekowych
 • rysuje schematy blokowe oczyszczania 艣ciek贸w i unieszkodliwiania osad贸w 艣ciekowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • charakteryzuje rodzaje odbiornik贸w 艣ciek贸w
 • pos艂uguje si臋 aktami prawnymi dotycz膮cymi wymaga艅, jakim powinny odpowiada膰 艣cieki wprowadzane do odbiornik贸w i sieci kanalizacyjnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD20 - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 i eksploatacyjn膮 sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji projektowej sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji eksploatacyjnej sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
 • odczytuje informacje z norm technicznych, katalog贸w oraz instrukcji dotycz膮cych wykonywania rob贸t instalacyjnych i sieciowych
  4. wykonuje obliczenia zwi膮zane z projektowaniem sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
 • oblicza zapotrzebowanie na wod臋 dla budynk贸w mieszkalnych
 • oblicza ilo艣膰 艣ciek贸w odprowadzanych z budynk贸w mieszkalnych
 • wymiaruje przewody sieci i instalacji wodoci膮gowych oraz kanalizacyjnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - organizuje prace zwi膮zane z budow膮, monta偶em, remontem i modernizacj膮 sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do budowy sieci oraz monta偶u instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
 • przestrzega zasad transportu oraz magazynowania materia艂贸w instalacyjnych
 • okre艣la rodzaj i zakres prac zwi膮zanych z budow膮, monta偶em, remontem i modernizacj膮 sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
 • odczytuje informacje zawarte w harmonogramach rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przestrzega warunk贸w technicznych wykonywania rob贸t
 • sprawdza jako艣膰 wykonania rob贸t
  6. prowadzi dokumentacj臋 rob贸t zwi膮zanych z budow膮 sieci oraz monta偶em instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
 • wykonuje szkice robocze zmian wprowadzonych na etapie budowy sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
 • wykonuje prace zwi膮zane z uzupe艂nianiem i kompletowaniem dokument贸w zwi膮zanych z odbiorami cz臋艣ciowymi i ko艅cowymi sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
  7. monitoruje stan techniczny sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
 • planuje terminy przegl膮d贸w technicznych sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
 • okre艣la zakres przegl膮d贸w technicznych sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
 • prowadzi bie偶膮ce przegl膮dy stanu technicznego sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
 • ocenia stan sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 i remontami sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
  8. usuwa awarie sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
 • lokalizuje miejsca awarii w sieciach i instalacjach wodoci膮gowych oraz kanalizacyjnych
 • okre艣la przyczyny powstawania awarii w sieciach i instalacjach wodoci膮gowych oraz kanalizacyjnych
 • opisuje stopie艅 uszkodzenia sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
 • wykonuje zestawienia niezb臋dnych materia艂贸w do usuni臋cia awarii w sieciach i instalacjach wodoci膮gowych oraz kanalizacyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • usuwa przyczyny powstawania awarii w sieciach i instalacjach wodoci膮gowych oraz kanalizacyjnych
  9. wykonuje przedmiary i obmiary rob贸t zwi膮zanych z budow膮 oraz eksploatacj膮 sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
 • wykonuje przedmiary i obmiary rob贸t zwi膮zanych z budow膮 sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
 • wykonuje zestawienia materia艂贸w i sprz臋tu
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - sporz膮dza kosztorysy oraz oferty na roboty zwi膮zane z budow膮 i eksploatacj膮 sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
 • wykonuje obliczenia pomocnicze zwi膮zane ze sporz膮dzaniem kosztorys贸w oraz ofert na roboty zwi膮zane z budow膮 i eksploatacj膮 sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
 • wykonuje kosztorysy rob贸t zwi膮zanych z budow膮 sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych
 • opracowuje oferty na roboty zwi膮zane z budow膮 i eksploatacj膮 sieci oraz instalacji wodoci膮gowych i kanalizacyjnych

BUD.20.4 - Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮, monta偶em oraz eksploatacj膮 sieci i instalacji gazowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD.20)

  1. charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci gaz贸w stosowanych w dystrybucji w sieciach i instalacjach gazowych
 • rozr贸偶nia rodzaje gaz贸w stosowanych w sieciach i instalacjach gazowych
 • rozpoznaje parametry gaz贸w
 • rozpoznaje mo偶liwo艣ci oraz warunki zastosowania gaz贸w
  2. okre艣la warunki techniczne monta偶u i eksploatacji urz膮dze艅 gazowych
 • przestrzega warunk贸w monta偶u urz膮dze艅 gazowych
 • wymienia i wyja艣nia zasady eksploatacji urz膮dze艅 gazowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie BUD.20 - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 i eksploatacyjn膮 sieci i instalacji gazowych
 • odczytuje informacje zawarte w opisie technicznym, warunkach i uzgodnieniach, dokumentacji projektowej sieci gazowych
 • odczytuje informacje zawarte na planach sytuacyjnych i schematach sieci gazowych
 • odczytuje informacje zawarte na profilach sieci gazowych
 • odczytuje informacje zawarte w opisie technicznym, warunkach i uzgodnieniach, dokumentacji projektowej instalacji gazowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje informacje zawarte na rzutach i przekrojach instalacji gazowych
 • odczytuje informacje zawarte na rozwini臋ciach oraz rzutach aksonometrycznych instalacji gazowych
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji eksploatacyjnej sieci i instalacji gazowych
 • odczytuje informacje zawarte w normach technicznych, katalogach oraz instrukcjach dotycz膮cych wykonywania rob贸t sieciowych i instalacyjnych
  4. wykonuje obliczenia zwi膮zane z projektowaniem gazoci膮g贸w i instalacji gazowych
 • oblicza zapotrzebowanie gazu do zasilania odcink贸w sieci
 • okre艣la obci膮偶enia obliczeniowe odcink贸w i pier艣cieni sieci gazowych
 • wykonuje obliczeniowe schematy graficzne
 • pos艂uguje si臋 nomogramami do wymiarowania odcink贸w sieci gazowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • korzysta z warunk贸w technicznych doprowadzenia gazu do budynku
 • wskazuje rozwi膮zania materia艂owe i technologiczne przy艂膮czy gazowych
 • oblicza zapotrzebowanie gazu do zasilania budynk贸w oraz lokali mieszkalnych
 • wykonuje obliczenia na podstawie rzutu lub profilu przy艂膮cza gazowego
 • oblicza zapotrzebowanie gazu do zasilania instalacji gazowej
 • okre艣la obci膮偶enia obliczeniowe instalacji gazowych
 • wykonuje schematy graficzne doprowadzenia gazu do odbiornik贸w
 • pos艂uguje si臋 nomogramami do wymiarowania instalacji gazowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - organizuje prace zwi膮zane z budow膮 i eksploatacj膮 sieci i instalacji gazowych
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do budowy i eksploatacji sieci oraz instalacji gazowych
 • okre艣la zasady transportu oraz magazynowania materia艂贸w instalacyjnych
 • okre艣la rodzaj i zakres prac zwi膮zanych z budow膮, monta偶em, remontem i modernizacj膮 sieci i instalacji gazowych
 • odczytuje informacje zawarte w harmonogramach rob贸t (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 warunkami technicznymi wykonywania rob贸t
 • rozdziela zadania zawodowe zgodnie z kwalifikacjami pracownik贸w
 • wykonuje prace zwi膮zane ze sprawdzeniem oraz weryfikacj膮 jako艣ci wykonania rob贸t
  6. prowadzi dokumentacj臋 rob贸t zwi膮zanych z budow膮 sieci oraz monta偶em instalacji gazowych
 • wykonuje szkice dokonanych zmian wprowadzonych na etapie budowy sieci oraz monta偶u instalacji gazowych
 • wykonuje prace zwi膮zane z uzupe艂nianiem i kompletowaniem dokument贸w zwi膮zanych z odbiorami cz臋艣ciowymi i ko艅cowymi sieci oraz monta偶em instalacji gazowych
 • wykonuje inwentaryzacj臋 instalacji gazowych w pomieszczeniu
  7. przestrzega zasad odbior贸w technicznych sieci i instalacji gazowych
 • wykonuje prace zwi膮zane z odbiorami cz臋艣ciowymi i ko艅cowymi sieci gazowych
 • wykonuje prace zwi膮zane z odbiorami cz臋艣ciowymi i ko艅cowymi instalacji gazowych
  8. przestrzega zasad przekazywania sieci i instalacji gazowych odbiorcom do u偶ytkowania
 • wykonuje prace zwi膮zane z przekazywaniem sieci gazowych odbiorcom do u偶ytkowania
 • wykonuje prace zwi膮zane z przekazywaniem instalacji gazowych odbiorcom do u偶ytkowania
  9. monitoruje stan techniczny sieci oraz instalacji gazowych
 • planuje terminy przegl膮d贸w technicznych sieci oraz instalacji gazowych
 • okre艣la zakres przegl膮d贸w technicznych sieci oraz instalacji gazowych
 • wykonuje bie偶膮ce przegl膮dy stanu technicznego sieci oraz instalacji gazowych
 • weryfikuje stan sieci oraz instalacji gazowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 i remontami sieci oraz instalacji gazowych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - przewiduje zagro偶enia wynikaj膮ce z niekontrolowanego wycieku paliwa gazowego
 • okre艣la zasady i zakres kontroli szczelno艣ci sieci i instalacji gazowych
 • przewiduje skutki wycieku paliwa gazowego
 • wyja艣nia procedury post臋powania w sytuacji niekontrolowanego wycieku paliwa gazowego
  11. wykonuje przedmiary i obmiary rob贸t zwi膮zanych z budow膮 oraz eksploatacj膮 sieci i instalacji gazowych
 • wykonuje przedmiary i obmiary rob贸t zwi膮zanych z budow膮 sieci i instalacji gazowych
 • wykonuje zestawienia materia艂贸w, sprz臋tu dla sieci i instalacji gazowych
 • sporz膮dza specyfikacje materia艂贸w, narz臋dzi i sprz臋tu
  12. sporz膮dza kosztorysy oraz oferty przetargowe na roboty zwi膮zane z budow膮 oraz eksploatacj膮 sieci i instalacji gazowych
 • wykonuje obliczenia pomocnicze zwi膮zane ze sporz膮dzaniem kosztorys贸w oraz ofert na roboty zwi膮zane z budow膮 i eksploatacj膮 sieci i instalacji gazowych
 • wykonuje kosztorysy rob贸t
 • sporz膮dza oferty na roboty

BUD.20.5 - Organizowanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮, monta偶em i eksploatacj膮 sieci ciep艂owniczych, w臋z艂贸w cieplnych oraz instalacji grzewczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja BUD20)

  1. charakteryzuje sposoby pozyskiwania ciep艂a
 • rozr贸偶nia konwencjonalne i niekonwencjonalne 藕r贸d艂a ciep艂a
 • wyja艣nia zasady dzia艂ania i mo偶liwo艣ci zastosowania 藕r贸de艂 ciep艂a
 • rozpoznaje sposoby pozyskiwania ciep艂a
 • analizuje mo偶liwo艣ci zastosowania 藕r贸de艂 ciep艂a
  2. okre艣la warunki techniczne budowy sieci, w臋z艂贸w ciep艂owniczych oraz instalacji grzewczych
 • okre艣la zasady budowy sieci ciep艂owniczych, w臋z艂贸w cieplnych oraz instalacji grzewczych
 • wyja艣nia warunki techniczne budowy sieci oraz instalacji
 • przestrzega warunk贸w technicznych budowy sieci oraz instalacji
 • charakteryzuje rodzaje odbiorc贸w oraz odbiornik贸w ciep艂a