LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE11

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi


TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA EE.11):- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją EE.11OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 11

1. Wykonanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu
Kwalifikacje w zawodzie EE.11 - Uczeń:
1) planuje adresację logiczną w oparciu o podstawowy protokół internetowy (IP);
2) rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;
3) rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;
4) rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
5) rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;
6) monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych;
7) dobiera medium transmisyjne do budowy lokalnej sieci komputerowej;
8) interpretuje projekt lokalnej sieci komputerowej;
9) dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;
10) sporządza kosztorys sieci komputerowej na podstawie opracowanego projektu;
11) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
12) przygotowuje materiały do dokumentacji powykonawczej lokalnej sieci komputerowej.

2. Administrowanie sieciami komputerowymi
Kwalifikacje w zawodzie EE11 - Uczeń:
1) dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne;
2) tworzy wirtualne sieci prywatne (VPN) za pomocą połączeń internetowych;
3) określa funkcje programów monitorujących i zabezpieczających pracę systemu komputerowego oraz jego poszczególnych elementów;
4) dobiera i konfiguruje adresację podstawowych protokołów stosowanych w
Internecie (IP);
5) charakteryzuje parametry oraz określa funkcje i zastosowanie routerów;
6) konfiguruje interfejsy routera w obrębie adresacji w Internecie (IP), list kontroli dostępu, mechanizmów jakości usług w sieci opartej o podstawowy protokół
transmisji w Internecie (IP);
7) konfiguruje i określa funkcje oraz budowę zarządcy i agenta protokołu zarządzania siecią (SNMP);
8) monitoruje ruch w sieci teleinformatycznej i zapobiega jej przeciążeniom;
9) modernizuje lokalną sieć komputerową;
10) określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
11) monitoruje działanie sieci teleinformatycznych za pomocą standardowych testów.

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
Kwalifikacje w zawodzie EE 11 - Uczeń:
1) określa funkcje komputerowego systemu sieciowego;
2) określa sposoby licencjonowania oprogramowania komputerowego;
3) instaluje sieciowe systemy operacyjne;
4) modernizuje i rekonfiguruje serwery;
5) sporządza wykaz zainstalowanego oprogramowania komputerowego, zarządza licencjami;
6) modernizuje i rekonfiguruje systemy komputerowe;
7) konfiguruje interfejsy sieciowe;
8) wyjaśnia zasady działania protokołów sieci komputerowej;
9) zarządza kontami użytkowników i grup;
10) konfiguruje profile użytkowników i zasady grup;
11) udostępnia zasoby sieci komputerowej;
12) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
13) charakteryzuje i konfiguruje usługi i role serwerowe;
14) konfiguruje usługi zdalnego dostępu do serwerów;
15) konfiguruje usługi katalogowe;
16) zarządza centralnie stacjami roboczymi;
17) rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
18) monitoruje działania użytkowników sieci komputerowej;
19) wyjaśnia zasady działania usług wirtualizacyjnych;
20) instaluje systemy i oprogramowanie do wirtualizacji;
21) instaluje i konfiguruje systemy operacyjne na maszynie wirtualnej;
22) lokalizuje i usuwa uszkodzenia sieciowych systemów operacyjnych na podstawie opisu lub diagnozy;
23) zabezpiecza sieciowe systemy operacyjne przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.