LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE19

Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA EE.19):- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją EE.19OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 19

1. Montaż i uruchamianie instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
Kwalifikacje w zawodzie EE.19 - Uczeń:
1) określa funkcje i podstawowe parametry oraz zastosowanie urządzeń i elementów, posługując się właściwą terminologią;
2) rozpoznaje urządzenia i elementy na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli
graficznych;
3) dobiera narzędzia do wykonania instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej;
4) wyznacza trasy kabli zgodnie z dokumentacją lub samodzielnie z dostosowaniem do lokalnych warunków;
5) wykonuje montaż kabli i urządzeń;
6) wykonuje podłączenia urządzeń;
7) sprawdza poprawność połączeń i uruchamia instalację;
8) montuje i uruchamia urządzenia abonenckie;
9) konfiguruje urządzenia abonenckie.

2. Utrzymanie w ruchu i konserwacja instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
Kwalifikacje w zawodzie EE19 - Uczeń:
1) określa wpływ różnych czynników na pracę instalacji;
2) charakteryzuje parametry pracy instalacji;
3) charakteryzuje zakres czynności dokonywanych podczas konserwacji;
4) wykonuje okresowe przeglądy instalacji;
5) dobiera przyrządy pomiarowe;
6) wykonuje pomiary parametrów instalacji;
7) wykonuje regulacje parametrów instalacji;
8) rozpoznaje i lokalizuje uszkodzenia instalacji;
9) prowadzi dokumentację prowadzonych czynności.

3. Naprawa instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej
Kwalifikacje w zawodzie EE 19 - Uczeń:
1) posługuje się instrukcją serwisową urządzeń;
2) dobiera przyrządy do pomiaru parametrów instalacji;
3) diagnozuje pracę instalacji i urządzeń na podstawie obserwacji oraz analizy wyników pomiarów;
4) lokalizuje uszkodzenia instalacji;
5) określa rodzaj i zakres napraw instalacji i urządzeń;
6) dobiera narzędzia do wykonania napraw instalacji;
7) dokonuje napraw instalacji;
8) wymienia uszkodzone urządzenia i elementy instalacji;
9) kontroluje poprawność działania instalacji;
10) prowadzi dokumentację wykonanych napraw.