LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE27

Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją EE.27OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 27

1. Montaż i eksploatacja sieci zasilających
Kwalifikacje w zawodzie EE.27 - Uczeń:
1) rozpoznaje przewody elektryczne i osprzęt instalacyjny;
2) rozpoznaje przebieg drogi przesyłania, rozdziału i odbioru energii elektrycznej;
3) dobiera, instaluje i sprawdza środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym;
4) wykonuje instalację elektryczną i sprawdza jej działanie;
5) łączy przewody sieci zasilającej zgodnie z dokumentacją;
6) montuje w sieciach zasilających urządzenia rozdzielcze, pomiarowe i zabezpieczające;
7) wykonuje pomiary parametrów elektrycznych sieci zasilających;
8) wykonuje pomiary parametrów układów zabezpieczających w sieciach zasilających;
9) diagnozuje i lokalizuje usterki w sieciach zasilających;
10) dobiera podzespoły izolacyjne w zależności od warunków pracy;
11) wymienia uszkodzony osprzęt instalacyjny;
12) prowadzi dokumentację eksploatacji sieci zasilających.

2. Montaż i eksploatacja trakcji elektrycznej
Kwalifikacje w zawodzie EE27 - Uczeń:
1) montuje elementy składowe linii trakcyjnych kolejowych, tramwajowych i metra;
2) wykonuje kotwienia wszystkich typów sieci zasilających;
3) montuje urządzenia elektryczne z elementów składowych układów sterowania i zabezpieczeń;
4) wykonuje profilowanie sieci zasilających pod wiaduktami i w tunelach;
5) wykonuje prace eksploatacyjne w podstacjach trakcyjnych i kabinach sekcyjnych;
6) wykonuje prace instalacyjno-montażowe transformatorów energetycznych, urządzeń rozdzielczo-zabezpieczających i prostownikowych oraz przyrządów pomiarowych w stacjach trakcyjnych zasilających linie kolejowe, tramwajowe i metra;
7) wykonuje pomiary parametrów linii urządzeń trakcyjnych;
8) diagnozuje stan podzespołów i sieci trakcyjnej;
9) wykonuje okresowe przeglądy oraz prace konserwacyjne sieci trakcyjnych;
10) diagnozuje i lokalizuje uszkodzenia w liniach i stacjach trakcyjnych;
11) wymienia uszkodzone podzespoły elektryczne;
12) prowadzi dokumentację eksploatacji trakcji elektrycznej.