LOGOWANIE

KWALIFIKACJA FRK.04

Wykonywanie zabieg贸w kosmetycznych


ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 FRK.4
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE FRK 4

FRK.04.2 - Podstawy kosmetyki (Egzamin zawodowy kwalifikacja FRK.04)

  1. rozpoznaje rodzaje sk贸ry i cery
 • dokonuje podzia艂u sk贸ry ze wzgl臋du na jej cechy fizjologiczne i sposoby piel臋gnacji
 • opisuje rodzaje sk贸ry i rodzaje cery
 • opisuje proces starzenia si臋 sk贸ry w zale偶no艣ci od jej rodzaju
 • opisuje rodzaje sk贸ry g艂owy
  2. projektuje kart臋 klienta
 • przedstawia propozycje arkusza karty klienta jako u偶ytkowego dokumentu zabiegowego
 • wyja艣nia poj臋cia diagnozy kosmetycznej i wywiadu
  3. Kwalifikacje w zawodzie FRK.04 - wyja艣nia wp艂yw od偶ywiania cz艂owieka na sk贸r臋
 • stosuje terminologi臋 w艂a艣ciw膮 w podstawach 偶ywienia
 • dobiera sk艂adniki diety w oparciu o zasady piramidy 偶ywieniowej
 • dokonuje oblicze艅 wska藕nik贸w oty艂o艣ci i przemiany materii
 • wskazuje konsekwencje nieprawid艂owej diety i jej wp艂yw na sk贸r臋
  4. wyja艣nia wp艂yw czynnik贸w 艣rodowiskowych na stan zdrowia cz艂owieka
 • rozr贸偶nia czynniki 艣rodowiskowe o charakterze cywilizacyjnym i spo艂ecznym
 • rozpoznaje 藕r贸d艂a negatywnych czynnik贸w 艣rodowiskowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - przyporz膮dkowuje preparaty kosmetyczne do zabiegu
 • opisuje grupy preparat贸w kosmetycznych wed艂ug ich zastosowania
 • dobiera preparaty kosmetyczne zgodnie z ich przeznaczeniem
  6. okre艣la przepisy sanitarno- epidemiologiczne podczas wykonywania zabieg贸w kosmetycznych
 • omawia przepisy sanitarno-epidemiologiczne
 • przedstawia sposoby dezynfekcji i sterylizacji powierzchni i narz臋dzi
  7. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych w gabinecie kosmetycznym
 • konstruuje kart臋 klienta z wykorzystaniem komputera
 • projektuje elektroniczn膮 wersj臋 ulotki informacyjnej o salonie kosmetycznym
 • prowadzi dokumentacj臋 gabinetow膮 z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych
  8. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce zak艂adania gabinetu kosmetycznego
 • stosuje przepisy dotycz膮ce ochrony danych osobowych
 • charakteryzuje rodzaje podatk贸w i sposoby ich rozliczania
 • omawia formy ubezpieczenia dzia艂alno艣ci gabinetu kosmetycznego
  9. przygotowuje dokumentacj臋 niezb臋dn膮 do uruchomienia i prowadzenia gabinetu kosmetycznego
 • planuje form臋 organizacyjno-prawn膮 gabinetu kosmetycznego
 • przygotowuje wniosek do zarejestrowania gabinetu kosmetycznego
 • wykonuje analiz臋 koszt贸w i przychod贸w gabinetu kosmetycznego
 • sporz膮dza biznesplan gabinetu kosmetycznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza pisma zwi膮zane z prowadzeniem gabinetu kosmetycznego
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - planuje i podejmuje dzia艂ania marketingowe s艂u偶膮ce prowadzeniu gabinetu kosmetycznego
 • sporz膮dza plan marketingowy
 • stosuje r贸偶ne formy reklamy
 • okre艣la sposoby optymalizacji koszt贸w i przychod贸w gabinetu kosmetycznego
  11. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

FRK.04.3 - Wykorzystanie wiedzy z zakresu anatomii i dermatologii w diagnostyce kosmetycznej (Egzamin zawodowy kwalifikacja FRK4)

  1. charakteryzuje budow臋 anatomiczn膮 i fizjologi臋 cz艂owieka
 • opisuje warstwy sk贸ry i ich rol臋
 • opisuje mechanizmy biologiczne zachodz膮ce w poszczeg贸lnych warstwach sk贸ry
 • opisuje przydatki sk贸rne i ich funkcje
 • opisuje mechanizmy dzia艂ania uk艂ad贸w: mi臋艣niowego, kostnego, nerwowego, pokarmowego, krwiono艣nego, limfatycznego, hormonalnego, oddechowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia mechanizmy przenikania substancji przez sk贸r臋
  2. diagnozuje stan sk贸ry i przydatk贸w sk贸rnych
 • charakteryzuje metody badania sk贸ry i przydatk贸w sk贸rnych
 • rozr贸偶nia aparatur臋 diagnostyczn膮
 • dobiera metody przeprowadzenia diagnostyki stanu sk贸ry i przydatk贸w sk贸rnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie FRK4 - charakteryzuje przeciwwskazania do wykonania zabieg贸w na podstawie zmian patologicznych na sk贸rze oraz przydatkach sk贸rnych
 • rozr贸偶nia wykwity pierwotne i wt贸rne
 • opisuje defekty sk贸ry i przydatk贸w sk贸rnych wraz z ich objawami
 • opisuje choroby sk贸ry i przydatk贸w sk贸rnych, uwzgl臋dniaj膮c ich etiologi臋 i patogenez臋
 • dokonuje wyboru okre艣lonego zabiegu, wykorzystuj膮c znajomo艣膰 chor贸b i defekt贸w sk贸ry
  4. przestrzega zasad profilaktyki chor贸b sk贸ry i przydatk贸w sk贸rnych
 • stosuje zasady aseptyki i antyseptyki
 • wymienia drogi i sposoby zara偶enia si臋 chorobami
 • dostosowuje post臋powanie wobec klienta do chor贸b sk贸ry i przydatk贸w sk贸rnych
 • udziela porad kosmetycznych klientowi ze zmianami sk贸rnymi

FRK.04.4 - Zastosowanie fizykoterapii i preparatyki kosmetycznej w zabiegach kosmetycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja FRK.4)

  1. charakteryzuje surowce kosmetyczne
 • rozr贸偶nia surowce ze wzgl臋du na ich dzia艂anie i w艂a艣ciwo艣ci
 • dokonuje prze艂o偶enia nazwy surowc贸w na nazwy chemiczne i handlowe
  2. charakteryzuje sk艂adniki chemiczne preparat贸w kosmetycznych
 • wyodr臋bnia pierwiastki, zwi膮zki chemiczne i mieszaniny stosowane do wyrobu preparat贸w kosmetycznych ze wzgl臋du na ich cechy i w艂a艣ciwo艣ci
 • opisuje postacie, typy i formy preparat贸w kosmetycznych
 • dokonuje podstawowych oblicze艅 chemicznych w przygotowaniu preparat贸w kosmetycznych
 • definiuje poj臋cie produktu kosmetycznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przedstawia cykl dzia艂a艅 w ocenie produktu kosmetycznego
  3. Kwalifikacje w zawodzie FRK.4 - rozr贸偶nia czynniki fizykalne stosowane w aparatach i urz膮dzeniach kosmetycznych
 • rozr贸偶nia aparaty i urz膮dzenia emituj膮ce energi臋 fizykaln膮 w zabiegach kosmetycznych
 • klasyfikuje czynniki fizykalne ze wzgl臋du na 藕r贸d艂o energii (naturalne i generatory)
 • omawia wskazania i przeciwwskazania do zabieg贸w, z zastosowaniem fali elektromagnetycznej, elektroterapii, hydroterapii, ultrad藕wi臋k贸w i ci艣nienia
 • opisuje zasady dzia艂ania poznanych bod藕c贸w fizykalnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje reakcje i efekty dzia艂ania czynnik贸w fizykalnych na sk贸r臋 i organizm

FRK.04.5 - Wykonywanie zabieg贸w piel臋gnacyjnych twarzy i cia艂a (Egzamin zawodowy kwalifikacja FRK04)

  1. przeprowadza wywiad z klientem
 • rozr贸偶nia poj臋cie wywiadu wst臋pnego i wywiadu rozszerzonego
 • formu艂uje pytania do wywiadu
 • okre艣la wskazania do zabiegu piel臋gnacyjnego
 • wyklucza przeciwwskazania do zabiegu piel臋gnacyjnego
  2. przeprowadza diagnoz臋 kosmetyczn膮 niezb臋dn膮 do wykonania zabiegu piel臋gnacyjnego
 • dobiera metody diagnostyczne do okre艣lonego zabiegu piel臋gnacyjnego
 • stosuje aparatur臋 diagnostyczn膮 do wykonania zabiegu piel臋gnacyjnego
 • uwzgl臋dnia ustalone w diagnozie wskazania i przeciwwskazania w doborze rodzaju zabiegu piel臋gnacyjnego
  3. Kwalifikacje w zawodzie FRK04 - sporz膮dza kart臋 klienta
 • uzupe艂nia kart臋 klienta o dane pozyskane podczas wywiadu i diagnozy
 • wpisuje w kart臋 klienta informacje z przebiegu zabiegu piel臋gnacyjnego wraz z zaleceniami piel臋gnacyjnymi
  4. wykonuje czynno艣ci przygotowuj膮ce do zabiegu piel臋gnacyjnego: twarzy, szyi i dekoltu, okolic biustu, brzucha i po艣ladk贸w, sk贸ry g艂owy
 • przygotowuje klienta do zabiegu piel臋gnacyjnego zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • dobiera narz臋dzia, przybory i preparaty kosmetyczne do zabiegu piel臋gnacyjnego
 • dobiera sprz臋t i aparatur臋 kosmetyczn膮 do zabiegu piel臋gnacyjnego
 • stosuje metody i 艣rodki dezynfekcji i sterylizacji narz臋dzi do planowanego zabiegu piel臋gnacyjnego
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje masa偶 kosmetyczny twarzy i cia艂a
 • rozr贸偶nia techniki masa偶u
 • wykonuje masa偶 kosmetyczny
 • dostosowuje ruchy masa偶u do za艂o偶onego celu masa偶u
 • stosuje przybory do masa偶u, w tym: kamienie, stemple, ba艅k臋 chi艅sk膮
  6. wykonuje zabiegi piel臋gnacyjne twarzy, szyi i dekoltu: od偶ywcze, nawil偶aj膮ce, normalizuj膮ce, liftinguj膮ce, z艂uszczaj膮ce, regeneruj膮ce
 • okre艣la cele zabiegu piel臋gnacyjnego
 • dobiera metody i techniki pracy do wykonania okre艣lonego zabiegu piel臋gnacyjnego
 • dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania okre艣lonego zabiegu piel臋gnacyjnego
 • dobiera narz臋dzia i przybory do wykonywania okre艣lonego zabiegu piel臋gnacyjnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje aparatur臋 wykorzystuj膮c膮 czynniki fizykalne
 • przestrzega kolejno艣ci wykonywanych czynno艣ci w wybranym zabiegu piel臋gnacyjnym
 • opisuje efekty pozabiegowe
  7. wykonuje zabiegi piel臋gnacyjne sk贸ry g艂owy
 • podaje przyk艂ad zabiegu piel臋gnacyjnego dla zdiagnozowanego problemu
 • wymienia sk艂adniki aktywne preparat贸w stosowanych w zabiegach sk贸ry g艂owy
 • dobiera metody i techniki aplikacji preparatu metod膮 manualn膮 i aparaturowo (np. masa偶, mezoterapia mikroig艂owa)
 • dobiera narz臋dzia i przybory do wykonania zabiegu piel臋gnacyjnego
  8. wykonuje zabiegi piel臋gnacyjne twarzy, cia艂a i sk贸ry g艂owy z wykorzystaniem kosmetyk贸w i aparatury kosmetycznej
 • stosuje aparatur臋 z zakresu fali elektromagnetycznej, 艣wiat艂olecznictwa, elektrolecznictwa, termoterapii, ultrad藕wi臋k贸w, podci艣nienia, hydroterapii w wykonywanym zabiegu piel臋gnacyjnym
 • dobiera akcesoria do wybranej aparatury kosmetycznej stosowanej w zabiegu piel臋gnacyjnym
 • obs艂uguje aparatur臋 kosmetyczn膮 zgodnie z zasadami, uwzgl臋dniaj膮c kolejno艣膰 czynno艣ci
 • dobiera preparaty kosmetyczne do zastosowanej w zabiegu piel臋gnacyjnym aparatury kosmetycznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przewiduje konsekwencje i efekty dzia艂ania zastosowanych w zabiegu piel臋gnacyjnym preparat贸w kosmetycznych i aparatury kosmetycznej
  9. wykonuje zabiegi oczyszczaj膮ce sk贸r臋 twarzy i plec贸w
 • rozr贸偶nia zabiegi oczyszczania ze wzgl臋du na stopie艅 zanieczyszczenia sk贸ry, rodzaj wyst臋puj膮cych zanieczyszcze艅 i obszar dzia艂ania
 • przygotowuje sk贸r臋 do oczyszczania, stosuj膮c r贸偶ne sposoby jej rozpulchniania
 • stosuje dezynfekcj臋 chemiczn膮 i fizyczn膮
 • dobiera maski kosmetyczne stosowane po zabiegu oczyszczania ze wzgl臋du na ich sk艂ad i dzia艂anie
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykonuje zabiegi piel臋gnacyjne i relaksacyjne cia艂a
 • stosuje aromaterapi臋 w zabiegach relaksacyjnych cia艂a
 • rozr贸偶nia sk艂adniki aktywne stosowane w preparatach do piel臋gnacji cia艂a
 • rozr贸偶nia sk艂adniki aktywne stosowane w preparatach do piel臋gnacji biustu
 • wykonuje zabieg piel臋gnacyjny cia艂a z problemem oty艂o艣ci, cellulitu i rozst臋p贸w w oparciu o wybrane metody i techniki pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje zabieg piel臋gnacyjny biustu w oparciu o wybrane metody i techniki pracy
  11. wykonuje zabiegi depilacji cia艂a
 • wykonuje zabieg depilacji z rozr贸偶nieniem obszaru sk贸ry i rodzaju w艂osa
 • wykonuje zabieg z u偶yciem wosk贸w mi臋kkich, twardych, pasty cukrowej, zgodnie z technik膮 pracy
  12. porz膮dkuje stanowisko pracy
 • dezynfekuje i sterylizuje narz臋dzia r贸偶nymi metodami
 • dezynfekuje stanowisko zabiegowe, sprz臋t i aparatur臋 kosmetyczn膮
 • porz膮dkuje przybory i preparaty kosmetyczne
  13. charakteryzuje zabiegi z zakresu medycyny estetycznej
 • opisuje zabiegi medycyny estetycznej i zakres ich zastosowania
 • wymienia dzia艂ania przygotowuj膮ce do zabiegu medycyny estetycznej
 • opisuje dzia艂ania z zakresu piel臋gnacji po zabiegach medycyny estetycznej
  14. ustala zasady piel臋gnacji twarzy i cia艂a, sk贸ry g艂owy, d艂oni i st贸p w warunkach domowych
 • udziela porad na temat rodzaju kosmetyk贸w i cz臋stotliwo艣ci ich stosowania
 • udziela wskaz贸wek na temat trybu 偶ycia
 • zaleca preparaty kosmetyczne, z uwzgl臋dnieniem sk艂adnik贸w aktywnych
  15. rozr贸偶nia zadania, obowi膮zki i uprawnienia prowadz膮cego gabinet kosmetyczny
 • opisuje rodzaje um贸w o prac臋
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracodawcy i pracownika
 • opisuje zasady dzia艂ania mechanizm贸w chroni膮cych dane osobowe
 • opisuje sposoby zabezpieczania danych osobowych
  16. pos艂uguje si臋 aktami prawnymi dotycz膮cymi ochrony praw konsumenta
 • wyja艣nia poj臋cia z zakresu konsumpcji towar贸w i us艂ug
 • wymienia przepisy prawa reguluj膮ce prawa konsumenta

FRK.04.6 - Wykonywanie zabieg贸w piel臋gnacyjnych i upi臋kszaj膮cych oczu i ich oprawy (Egzamin zawodowy kwalifikacja FRK 04)

  1. wyja艣nia specyfik臋 pracy zwi膮zanej z zabiegami piel臋gnacyjnymi i upi臋kszaj膮cymi okolic oczu
 • omawia budow臋 oczu
 • opisuje defekty i choroby oczu i okolic
 • rozpoznaje wskazania i przeciwwskazania do wykonania zabiegu piel臋gnacyjnego i upi臋kszaj膮cego opraw臋 oczu
 • dobiera kszta艂t 艂uku brwiowego do budowy oczu i kszta艂tu twarzy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zabieg farbowania rz臋s i brwi zgodnie z procedur膮
  2. wykonuje zabieg piel臋gnacyjny i upi臋kszaj膮cy oprawy oczu zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • rozr贸偶nia etapy zabiegu
 • wykonuje zabieg farbowania rz臋s i brwi
 • wykonuje regulacj臋 艂uku brwiowego
 • wykonuje zabiegi piel臋gnacyjne okolic oczu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje zabiegi podkr臋caj膮ce, wyd艂u偶aj膮ce i zag臋szczaj膮ce rz臋sy
 • omawia procedury zabiegu makija偶u permanentnego

FRK.04.7 - Wykonywanie makija偶u twarzy (Egzamin zawodowy kwalifikacja FRK.04)

  1. wykonuje czynno艣ci przygotowuj膮ce do makija偶u
 • stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej
 • przygotowuje stanowisko pracy do wykonania makija偶u
 • przygotowuje klienta do makija偶u
 • dobiera metody i 艣rodki dezynfekcji narz臋dzi przed planowanym makija偶em (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje analiz臋 kolorystyczn膮 urody klienta z wykorzystaniem chust do analizy kolorystycznej, ko艂a kolor贸w
  2. przeprowadza diagnoz臋 kosmetyczn膮 niezb臋dn膮 do wykonania makija偶u
 • formu艂uje pytania do wywiadu zwi膮zane z planowanym wykonaniem makija偶u
 • przeprowadza wywiad z klientem
 • stosuje metody diagnozy stanu sk贸ry przed wykonaniem makija偶u
 • wskazuje przeciwwskazania do wykonania makija偶
  3. Kwalifikacje w zawodzie FRK.04 - przestrzega zasad korygowania kszta艂tu i element贸w twarzy
 • opisuje kszta艂ty twarzy
 • wyodr臋bnia elementy twarzy wymagaj膮ce korekty
 • charakteryzuje techniki korekcyjne
 • dobiera metody i techniki oraz narz臋dzia i kosmetyki do korekty defekt贸w i problem贸w sk贸rnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera narz臋dzia i kosmetyki do korekty, modelowania i kamufla偶u
 • wykonuje korekt臋 twarzy z zastosowaniem odpowiednich narz臋dzi i kosmetyk贸w
  4. projektuje makija偶
 • omawia przebieg makija偶u
 • dobiera metody i techniki do wykonania makija偶u
 • dobiera preparaty kosmetyczne do wykonywania makija偶u
 • dobiera narz臋dzia i przybory do wykonywania makija偶u (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje makija偶 dzienny, okazjonalny i fantazyjny
 • opisuje metody i techniki malowania cia艂a oraz podstaw charakteryzacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 wiedz膮 z zakresu poradnictwa kosmetycznego
 • udziela porad w doborze makija偶u i instrukcji wykonania go w warunkach domowych
 • proponuje rodzaje preparat贸w upi臋kszaj膮cych dostosowanych do potrzeb klient贸w
 • udziela wskaz贸wek na temat korekty defekt贸w
 • udziela wskaz贸wek na temat stylizacji i kreowania wizerunku klienta zgodnie z panuj膮cymi trendami, w tym: dob贸r stroju do okoliczno艣ci i do sylwetki, dob贸r fryzury do kszta艂tu twarzy)

FRK.04.8 - Wykonywanie zabieg贸w piel臋gnacyjnych d艂oni i st贸p (Egzamin zawodowy kwalifikacja FRK.04)

  1. wykonuje czynno艣ci przygotowuj膮ce do zabiegu piel臋gnacyjnego d艂oni (manicure) lub st贸p (pedicure)
 • przygotowuje klienta do zabiegu piel臋gnacyjnego d艂oni lub st贸p zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • dobiera narz臋dzia, przybory i preparaty kosmetyczne do zabiegu piel臋gnacyjnego d艂oni lub st贸p
 • dobiera sprz臋t i aparatur臋 kosmetyczn膮 do zabiegu piel臋gnacyjnego d艂oni lub st贸p
 • stosuje metody i 艣rodki dezynfekcji i sterylizacji narz臋dzi do planowanego zabiegu piel臋gnacyjnego w obr臋bie d艂oni i st贸p
  2. wykonuje zabiegi piel臋gnacyjne d艂oni (manicure) zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • rozr贸偶nia rodzaje manicure (tradycyjny, biologiczny, japo艅ski, na ciep艂o)
 • uwzgl臋dnia wskazania i przeciwwskazania do zabiegu piel臋gnacji d艂oni
 • dobiera rodzaj zabiegu piel臋gnacyjnego do wyst臋puj膮cych defekt贸w sk贸ry d艂oni i paznokci
 • wykonuje kolejne czynno艣ci zgodnie z metodyk膮 zabiegu piel臋gnacyjnego
  3. Kwalifikacje w zawodzie FRK.04 - wykonuje zabiegi piel臋gnacyjne st贸p (pedicure) zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • opisuje rodzaje pedicure (kosmetyczny i leczniczy)
 • uwzgl臋dnia wskazania i przeciwwskazania do zabiegu piel臋gnacji st贸p
 • dobiera rodzaj pedicure do zdiagnozowanych problem贸w, np. stopa cukrzycowa
 • dobiera rodzaj zabiegu piel臋gnacyjnego do wyst臋puj膮cych problem贸w sk贸ry i paznokci st贸p (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przestrzega kolejno艣ci wykonywanych czynno艣ci w wybranym zabiegu piel臋gnacyjnym st贸p
  4. dobiera narz臋dzia i urz膮dzenia specjalistyczne w zabiegach piel臋gnacyjnych d艂oni i st贸p
 • stosuje frezark臋 wysokoobrotow膮 w opracowaniu d艂oni i st贸p
 • dobiera rodzaje frez贸w zgodnie z ich przeznaczeniem
  5. Kwalifikacje zawodowe - ustala dzia艂ania zachowawcze w profilaktyce defekt贸w sk贸ry i paznokci d艂oni oraz st贸p
 • rozpoznaje rodzaje ortez zgodnie z ich przeznaczeniem
 • omawia procedury zabiegu z zastosowaniem tamponady i klamer koryguj膮cych

FRK.04.9 - Wykonywanie zabieg贸w upi臋kszaj膮cych naturaln膮 p艂ytk臋 paznokcia (Egzamin zawodowy kwalifikacja FRK.04)