LOGOWANIE

KWALIFIKACJA GIW10

Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny

TESTY ZAWODOWE ZAWIERAJĄCE PYTANIA Z KWALIFIKACJI GIW.10(BRAK TESTÓW Z TEJ KWALIFIKACJI)OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE GIW 10

GIW.10.2 - Podstawy techniki w górnictwie podziemnym (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.10)

  1. stosuje zasady wykonywania szkiców oraz rysunków technicznych
 • sporządza szkice i rysunki techniczne zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami
 • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
 • rozróżnia pasowanie części maszyn (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa kształt, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obróbki na podstawie szkiców i rysunków technicznych części maszyn i urządzeń
 • sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
  2. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń
 • rozróżnia rodzaje dokumentacji technicznej dotyczącej eksploatacji maszyn i urządzeń, obsługi codziennej, konserwacji
 • odczytuje informacje z dokumentacji technicznej umożliwiające eksploatację maszyn i urządzeń
 • rozróżnia części i mechanizmy maszyn i urządzeń
 • wyjaśnia sposób działania maszyn i urządzeń posługując się dokumentacją techniczną (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia urządzenia transportu technologicznego
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.10 - stosuje materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniające zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi
 • rozpoznaje materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniające
 • opisuje właściwości materiałów konstrukcyjnych, eksploatacyjnych oraz uszczelniających
 • rozróżnia rodzaje i źródła korozji
 • rozpoznaje objawy korozji (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne części maszyn i urządzeń
  4. wykonuje połączenia mechaniczne i charakteryzuje rodzaje połączeń mechanicznych
 • rozróżnia połączenia mechaniczne
 • dobiera narzędzia, urządzenia i materiały do wykonania połączeń
 • określa zastosowanie połączeń mechanicznych
 • opisuje typowe techniki wykonywania połączeń mechanicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera technikę łączenia określonych elementów
 • łączy części różnymi technikami
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje techniki oraz metody wytwarzania części maszyn i urządzeń
 • rozróżnia techniki oraz metody spajania materiałów, odlewania, obróbki plastycznej, cieplnej
 • rozróżnia rodzaje obróbki ręcznej
 • rozróżnia rodzaje obróbki maszynowej
 • wykonuje operacje obróbki ręcznej materiałów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia przyrządy do wykonywania pomiarów warsztatowych
  6. wykonuje pomiary warsztatowe
 • rozróżnia przyrządy do pomiarów warsztatowych
 • charakteryzuje właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych
 • dobiera przyrządy pomiarowe do pomiarów warsztatowych
 • stosuje przyrządy pomiarowe do wykonania pomiarów warsztatowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza pomiary warsztatowe
  7. charakteryzuje działanie układu elektrycznego oraz układu elektronicznego
 • wyjaśnia strukturę układu elektrycznego oraz układu elektronicznego
 • rozróżnia elementy układu elektrycznego oraz układu elektronicznego
 • wskazuje zastosowanie elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych
  8. charakteryzuje zasady działania elementów oraz układów hydraulicznych i pneumatycznych stosowanych w maszynach górniczych
 • wyjaśnia zasady działania elementów oraz układów hydraulicznych stosowanych w maszynach górniczych
 • wyjaśnia zasady działania układów pneumatycznych stosowanych w maszynach górniczych
 • wskazuje zastosowanie elementów oraz układów hydraulicznych i pneumatycznych w maszynach górniczych
  9. charakteryzuje budowę i działanie mechanicznych układów sterujących
 • wskazuje elementy budowy mechanizmów dźwigniowych
 • wyjaśnia działanie mechanizmów dźwigniowych
 • wskazuje elementy budowy mechanizmów krzywkowych
 • wyjaśnia działanie mechanizmów krzywkowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje elementy budowy mechanizmów do utrzymywania ruchu przerywanego
 • wyjaśnia działanie mechanizmów do utrzymywania ruchu przerywanego
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje zagadnienia eksploatacji maszyn, urządzeń i sieci technicznych
 • określa cele utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i instalacji
 • wskazuje strategie utrzymania ruchu (reaktywne, prewencyjne, predykcyjne, proaktywne)
 • określa koszty stosowania strategii utrzymania ruchu
 • omawia wpływ strategii utrzymania ruchu na niezawodność utrzymania ruchu (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa fazy diagnozowania technicznego
 • omawia identyfikowane uszkodzenia: niewyrównoważenie części wirujących, luzy mechaniczne, uszkodzenia łożysk tocznych, wycieki, nieosiowość, uszkodzenia sprzęgieł, uszkodzenia pasów napędowych i łańcuchów
  11. rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicję i cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

GIW.10.3 - Eksploatacja złóż rud, soli oraz surowców skalnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW10)

  1. charakteryzuje genezę powstania rud, soli oraz surowców skalnych
 • określa stratygrafię rud, soli oraz surowców skalnych
 • wskazuje obszary występowania rud, soli oraz surowców skalnych w Polsce i Europie
  2. charakteryzuje własności skał
 • określa własności geomechaniczne skał
 • określa rozkład naprężeń w górotworze wzdłuż profilu litologicznego
 • określa statyczne i dynamiczne ciśnienie górotworu działające na obudowę wyrobisk korytarzowych i komorowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW10 - określa skład mineralogiczny i petrograficzny strefy złożowej rud miedzi, soli oraz surowców skalnych
 • określa skład mineralogiczny strefy złożowej
 • określa skład petrograficzny strefy złożowej
 • rozpoznaje główne minerały skałotwórcze stref złożowych
 • wymienia podstawowe typy okruszcowania (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia metale towarzyszące minerałom rud
 • analizuje wykres mineralizacji złóż rud
 • rozróżnia skały spągowe
 • rozróżnia skały stropowe
 • charakteryzuje klasy stropu w kopalniach rud, soli oraz surowców skalnych
  4. charakteryzuje złoża rud, soli oraz surowców skalnych
 • określa formacje geologiczne złóż rud, soli oraz surowców skalnych
 • omawia zaburzenia tektoniczne warstw skalnych
 • określa formy występowania złóż rud, soli oraz surowców skalnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje systemy eksploatacji złóż rud, soli oraz surowców skalnych
 • określa procesy przygotowawcze do prowadzenia wydobycia podziemnego
 • klasyfikuje systemy eksploatacji rud, soli oraz surowców skalnych
 • opisuje systemy eksploatacji rud, soli oraz surowców skalnych
 • dobiera systemy eksploatacji złóż rud, soli oraz surowców skalnych w zależności od warunków geologiczno-górniczych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera samojezdne maszyny górnicze oraz urządzenia do realizacji technologicznego procesu wydobycia rud, soli oraz surowców skalnych
  6. omawia wpływ eksploatacji na powierzchnię
 • określa wpływ wykonania wyrobiska górniczego na stan powierzchni
 • analizuje nieckę osiadania
 • określa zasady wyznaczania filarów
  7. rozróżnia wyrobiska górnicze
 • określa przekroje wyrobisk górniczych zgodnie z przepisami prawa
 • opisuje wyrobiska górnicze
  8. charakteryzuje obudowy wyrobisk górniczych
 • rozróżnia obudowy wyrobisk górniczych stosowanych w kopalniach rud
 • wykonuje obliczenia obudowy górniczej
 • określa zasady kotwienia wyrobisk
  9. stosuje przepisy prawa określające zasady prowadzenia robót górniczych w podziemnych zakładach górniczych
 • stosuje przepisy prawa podczas wykonywania prac
 • wymienia stanowiska wymagające szczególnych kwalifikacji
 • wymienia kryteria kwalifikacyjne dla poszczególnych stanowisk

GIW.10.4 - Organizowanie i prowadzenie robót górniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.10)

  1. wykonuje obliczenia dotyczące udostępniania i eksploatacji złóż podziemnych
 • oblicza stan naprężenia w górotworze w obrębie wyrobiska
 • rozpoznaje fizyczne, mechaniczne i geologiczne właściwości górotworu
 • oblicza ciśnienie skał na obudowę wyrobisk pionowych
 • oblicza ciśnienie spągowe (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa zasoby kopaliny użytecznej
 • wykonuje projekt drążenia chodników
 • oblicza rozciągłość i nachylenie różnych wyrobisk
 • wykonuje pomiary deformacji i zawałów
  2. charakteryzuje zasady prowadzenia wentylacji i klimatyzacji podziemnych zakładów górniczych
 • rozróżnia rodzaje przewietrzania w zależności od przeznaczenia wyrobiska
 • rozróżnia schematy wentylacyjne
 • omawia schematy przewietrzania wyrobisk eksploatacyjnych
 • omawia elementy schematu wentylacyjnego (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia rodzaje wentylatorów w zależności od przeznaczenia
 • definiuje rodzaje przewietrzania za pomocą lutniociągów
 • dobiera rodzaj przewietrzania wyrobiska eksploatacyjnego w zależności od występujących zagrożeń naturalnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.10 - prowadzi dokumentację techniczno-ruchową
 • określa rodzaje dokumentacji niezbędnej do wydobywania surowców
 • korzysta z dokumentacji techniczno-ruchowej
 • sporządza dokumentację prowadzonych robót górniczych
  4. przestrzega zasad planowania robót górniczych
 • sporządza harmonogram robót górniczych
 • dobiera system wybierania do warunków geologiczno-górniczych
 • planuje organizację pracy komorowo-filarowego systemu eksploatacji
 • dobiera maszyny i urządzenia do wykonywanych robót
  5. Kwalifikacje zawodowe - opracowuje technologie wykonywania robót górniczych
 • korzysta z technologii dla robót górniczych
 • opracowuje technologie robót górniczych
  6. przestrzega zasad organizacji wykonywania robót górniczych
 • dobiera zespół do wykonywania zadań eksploatacyjnych
 • przydziela stanowiska pracy pracownikom
 • organizuje transport materiału i urobku w trakcie wykonywanych prac
  7. uczestniczy w nadzorowaniu robót udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych
 • organizuje prace przy robotach udostępniających
 • organizuje prace przy robotach przygotowawczych
 • organizuje prace eksploatacyjne
 • kontroluje wykonywanie prac pod względem zgodności z technologią (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • kontroluje bezpieczeństwo wykonywanych robót
 • ocenia poprawność wykonywanych robót górniczych
  8. charakteryzuje środki ochrony stosowane przy robotach górniczych
 • identyfikuje rodzaje środków ochrony
 • dobiera środki ochrony stosuje środki ochrony
 • ocenia stan techniczny środków ochrony
  9. opisuje karty oceny ryzyka dla stanowisk pracy
 • wymienia elementy karty oceny ryzyka dla stanowiska pracy
 • określa cel stosowanie karty oceny ryzyka dla stanowiska pracy
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje procedury zapewniania jakości
 • przestrzega procedur i instrukcji technicznych podczas wykonywania zadań zawodowych

GIW.10.5 - Organizowanie profilaktyki i usuwanie zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW10)

  1. charakteryzuje zagrożenia naturalne i techniczne w podziemnych zakładach górniczych
 • rozróżnia i opisuje zagrożenia wskazuje przyczyny zagrożeń
 • rozróżnia zagrożenia naturalne ze względu na pochodzenie
 • przewiduje skutki lekceważenia zagrożeń
 • wyjaśnia przyczyny zagrożeń (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przewiduje skutki niewłaściwej eksploatacji maszyn i urządzeń w warunkach dołowych
  2. analizuje informacje o zagrożeniach naturalnych
 • korzysta z aktów prawnych dotyczących zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych
 • stosuje zasady i kryteria zaliczania zagrożeń do poszczególnych stopni, kategorii lub klas
 • przedstawia formy dokumentowania informacji o zagrożeniach naturalnych
 • dokumentuje informacje o zagrożeniach
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW10 - charakteryzuje profilaktykę zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych
 • wyjaśnia znaczenie profilaktyki zagrożeń naturalnych
 • dobiera metody profilaktyki do rodzaju zagrożenia naturalnego
 • stosuje profilaktykę zagrożeń naturalnych w trakcie wykonywania robót górniczych
 • dokonuje analizy dokumentacji techniczno- ruchowej maszyn i urządzeń pod kątem bezpieczeństwa pracy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przewiduje skutki niewłaściwej eksploatacji maszyn i urządzeń
 • dokonuje oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń
 • stosuje właściwy proces użytkowania maszyn i urządzeń w zakresie eksploatacji
 • wykazuje kulturę techniczną podczas użytkowania maszyn i urządzeń górniczych
  4. charakteryzuje przyrządy pomiarowe wykorzystywane do wykrywania i monitorowania gazów
 • rozpoznaje przyrządy pomiarowe wykorzystywane do wykrywania gazów
 • dobiera przyrządy pomiarowe służące do wykrywania gazów
 • dokonuje pomiaru gazów za pomocą gazomierzy przenośnych
 • analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiarów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przedstawia wyniki pomiarów w formie tabel, wykresów i zestawień
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje zagrożenie pożarowe w podziemnych zakładach górniczych
 • określa miejsca pożarowo niebezpieczne w kopalniach rud
 • zna przyczyny powstawania pożarów egzogenicznych
 • organizuje stanowisko pracy w sposób zapewniający ochronę przeciwpożarową
 • przestrzega przepisów przeciwpożarowych podczas wykonywania robót górniczych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zna i potrafi korzystać z indywidualnego sprzętu ochrony dróg oddechowych
 • objaśnia zasady zachowania się załogi w czasie pożaru
  6. ocenia stan wyrobisk górniczych oraz ich obudowy
 • zna zasady i zakresy kontroli wyrobisk górniczych w zależności od rodzaju obudowy
 • dobiera metody kontroli stanu wyrobisk górniczych i obudowy
 • ocenia stan obudowy i wyrobiska górniczego

GIW.10.6 - Język obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW 10)

  1. uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym
 • rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie: realizację czynności zawodowych w zakresie tematów związanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem, z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacją związaną z danym zawodem, z usługami świadczonymi w danym zawodzie, czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do realizacji czynności zawodowych, procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych, świadczonych usług, w tym obsługi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, instrukcje lub filmy instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)
 • określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje
 • rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu
 • układa informacje w określonym porządku
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW 10 - samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcję), tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, cv, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – według wzoru)
 • opisuje przedmioty, działania i zjawiska związane z czynnościami zawodowymi
 • przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)
 • wyraża i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach
 • rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia
 • wyraża swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza z opiniami innych osób
 • prowadzi proste negocjacje związane z czynnościami zawodowymi (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pyta o upodobania i intencje innych osób
 • proponuje, zachęca
 • stosuje zwroty i formy grzecznościowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych
 • przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instruktażowych)
 • przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w języku obcym nowożytnym
 • przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim lub tym języku obcym nowożytnym
 • przedstawia publicznie w języku obcym nowożytnym wcześniej opracowany materiał, np. prezentację
  6. wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość językową: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem, współdziała w grupie, korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze słownika dwujęzycznego i jednojęzycznego
 • współdziała z innymi osobami, realizując zadania językowe
 • korzysta z tekstów w języku obcym nowożytnym, również za pomocą technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • identyfikuje słowa klucze, internacjonalizmy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam gdzie to możliwe), aby w przybliżeniu określić znaczenie słowa
 • upraszcza (jeżeli to konieczne) wypowiedź, zastępuje nieznane słowa innymi, wykorzystuje opis, środki niewerbalne

GIW.10.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.10.)

  1. określa skutki oddziaływania czynników środowiska pracy w górnictwie na organizm człowieka
 • wyjaśnia sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia podczas wykonywania zadań zawodowych
 • opisuje objawy typowych chorób zawodowych mogących wystąpić na stanowiskach pracy w branży
  2. wykonuje zadania zawodowe zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz ergonomii
 • wyjaśnia zasady organizacji stanowisk pracy związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń górniczych
 • stosuje środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań zawodowych
 • stosuje środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.10. - organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • określa metody eliminacji niebezpiecznych źródeł i szkodliwych czynników występujących podczas wykonywania robót górniczych
 • organizuje działania prewencyjne zapobiegające powstawaniu pożaru lub innego zagrożenia w zakładzie górniczym
 • organizuje wybrane stanowisko pracy umożliwiające wykonywanie robót górniczych zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  4. stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • interpretuje wymagania zawarte w aktach prawnych i normach z zakresu ochrony środowiska
 • ocenia stosowane w kopalni rozwiązania ograniczające lub eliminujące emisję zanieczyszczeń do środowiska
 • przewiduje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań zawodowych
 • charakteryzuje sposoby likwidacji lub ograniczenia zagrożeń związanych z występowaniem w procesach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia
  5. Kwalifikacje zawodowe - udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji