LOGOWANIE

KWALIFIKACJA GIW4

Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA GIW.4):

(OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE GIW 4

GIW.04.2 - Podstawy techniki w górnictwie podziemnym (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.04)

  1. sporządza szkice i rysunki techniczne zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami
 • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
 • rozróżnia pasowanie części maszyn
 • określa kształt, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obróbki na podstawie szkiców i rysunków technicznych części maszyn i urządzeń (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • odczytuje informacje ze szkiców i rysunków technicznych
  2. posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń
 • rozróżnia rodzaje dokumentacji technicznej dotyczącej eksploatacji maszyn i urządzeń oraz ich obsługi codziennej i konserwacji
 • odczytuje informacje z dokumentacji technicznej umożliwiające eksploatację maszyn i urządzeń
 • rozróżnia części i mechanizmy maszyn i urządzeń
 • wyjaśnia sposób działania maszyn i urządzeń posługując się dokumentacją techniczną (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia urządzenia transportu technologicznego
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.04 - stosuje materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniające zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi
 • rozpoznaje materiały konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniające
 • opisuje właściwości materiałów konstrukcyjnych, eksploatacyjnych oraz uszczelniających
 • rozróżnia rodzaje i źródła korozji
 • rozpoznaje objawy korozji (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne części maszyn i urządzeń
  4. wykonuje połączenia mechaniczne
 • rozróżnia połączenia mechaniczne
 • dobiera narzędzia, urządzenia i materiały do wykonania połączeń
 • określa zastosowanie połączeń mechanicznych
 • opisuje typowe techniki wykonywania połączeń mechanicznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera technikę łączenia określonych elementów
 • łączy części różnymi technikami
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje techniki oraz metody wytwarzania części maszyn i urządzeń
 • rozróżnia techniki oraz metody spajania materiałów, odlewania, obróbki plastycznej, cieplnej
 • rozróżnia rodzaje obróbki ręcznej
 • rozróżnia rodzaje obróbki maszynowej
 • wykonuje operacje obróbki ręcznej materiałów (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia przyrządy do wykonywania pomiarów warsztatowych
  6. wykonuje pomiary warsztatowe
 • rozróżnia przyrządy do pomiarów warsztatowych
 • charakteryzuje właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych
 • dobiera przyrządy pomiarowe do pomiarów warsztatowych
 • stosuje przyrządy pomiarowe do wykonania pomiarów warsztatowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza pomiary warsztatowe
  7. charakteryzuje działanie układu elektrycznego oraz układu elektronicznego
 • wyjaśnia strukturę układu elektrycznego oraz układu elektronicznego
 • rozróżnia elementy układu elektrycznego oraz układu elektronicznego
 • wskazuje zastosowanie elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych
  8. charakteryzuje zasady działania elementów oraz układów hydraulicznych i pneumatycznych stosowanych w maszynach górniczych
 • wyjaśnia zasady działania elementów oraz układów hydraulicznych stosowanych w maszynach górniczych
 • wyjaśnia zasady działania układów pneumatycznych stosowanych w maszynach górniczych
 • wskazuje zastosowanie elementów oraz układów hydraulicznych i pneumatycznych w maszynach górniczych
  9. charakteryzuje budowę i działanie mechanicznych układów sterujących
 • wskazuje elementy budowy mechanizmów dźwigniowych
 • wyjaśnia działanie mechanizmów dźwigniowych
 • wskazuje elementy budowy mechanizmów krzywkowych
 • wyjaśnia działanie mechanizmów krzywkowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje elementy budowy mechanizmów do utrzymywania ruchu przerywanego
 • wyjaśnia działanie mechanizmów do utrzymywania ruchu przerywanego
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje zagadnienia eksploatacji maszyn, urządzeń i sieci technicznych
 • określa cele utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i instalacji,
 • wskazuje strategie utrzymania ruchu (reaktywne, prewencyjne, predykcyjne, proaktywne)
 • określa koszty stosowania strategii utrzymania ruchu
 • omawia wpływ strategii utrzymania ruchu na niezawodność utrzymania ruchu (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa fazy diagnozowania technicznego
 • omawia identyfikowane uszkodzenia: niewyrównoważenie części wirujących, luzy mechaniczne, uszkodzenia łożysk tocznych, wycieki, nieosiowość, uszkodzenia sprzęgieł, uszkodzenia pasów napędowych i łańcuchów
  11. rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicję i cechy normy
 • rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności

GIW.04.3 - Podstawy górnictwa podziemnego kopalin innych niż węgiel kamienny (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW4)

  1. charakteryzuje strukturę geologiczną Ziemi
 • określa strukturę budowy Ziemi
 • wymienia epoki geologiczne
 • omawia stratygrafię skorupy ziemskiej
 • opisuje procesy skałotwórcze (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa struktury tektoniczne
 • wymienia metody określania wieku skał i procesów geologicznych
 • omawia geologiczne procesy złożotwórcze
  2. charakteryzuje skały i minerały
 • określa sposoby powstawania minerałów oraz ich formy występowania
 • określa makroskopowo własności minerałów
 • określa właściwości skał
 • określa budowę skał (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia rodzaje skał
 • rozpoznaje podstawowe minerały
 • rozpoznaje makroskopowo rodzaje skał
 • wymienia minerały rud, soli oraz surowców skalnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW4 - charakteryzuje skały stropowe i spągowe
 • rozróżnia skały spągowe
 • klasyfikuje skały spągowe
 • rozróżnia skały stropowe
 • klasyfikuje skały stropowe
  4. charakteryzuje złoża kopalin użytecznych
 • wskazuje obszary występowania złóż kopalin użytecznych
 • klasyfikuje złoża kopalin ze względu na ich ekonomiczne znaczenie
 • określa złoża kopalin ze względu na ich gospodarcze znaczenie
 • klasyfikuje złoża kopalin ze względu na sposób ich powstania (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa formy występowania złóż
 • omawia pojęcie złoża kopaliny użytecznej
 • wskazuje cechy charakterystyczne złoża kopaliny użytecznej
 • identyfikuje kategorię rozpoznania geologicznego złoża
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje metody wydobycia kopalin stałych
 • określa procesy przygotowawcze do podziemnego wydobycia kopalin
 • określa procesy przygotowawcze do odkrywkowego wydobycia kopalin
 • rozróżnia metody podziemnego wydobycia kopalin
 • rozróżnia metody odkrywkowego wydobycia kopalin
  5. Kwalifikacje zawodowe - opisuje podstawowe zagadnienia mechaniki skał i górotworu
 • klasyfikuje masywy skalne
 • wymienia właściwości mechaniczne skał
 • określa stan naprężeń w górotworze
 • wyjaśnia wpływ robót górniczych na zmianę stanu naprężeń w górotworze
  6. charakteryzuje poszukiwania złóż
 • wymienia metody poszukiwań złóż
 • opisuje poszukiwania geofizyczne
 • wymienia metody poszukiwań geofizycznych
 • opisuje rodzaje poszukiwań geofizycznych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia metody poszukiwań robotami górniczymi
 • opisuje rodzaje poszukiwań robotami górniczymi
 • opisuje wiercenia poszukiwawcze
 • sporządza profil geologiczny dla wyrobiska poszukiwawczego
  7. klasyfikuje zasoby złóż kopalin
 • wymienia metody określania zasobów złóż kopalin
 • oblicza zasoby kopaliny w złożu
 • określa przydatność gospodarczą złoża
  8. rozróżnia wyrobiska górnicze
 • definiuje pojęcie wyrobiska górniczego
 • klasyfikuje wyrobiska górnicze
  9. charakteryzuje obudowy wyrobisk górniczych
 • klasyfikuje obudowy górnicze
 • określa zadania obudowy wyrobisk górniczych
 • określa materiały stosowane do wykonywania obudów wyrobiska górniczych
 • rozróżnia obudowy wyrobisk górniczych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wymienia przepisy prawa określające ruch zakładu górniczego
 • wymienia podstawowe akty wykonawcze do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.)
 • stosuje przepisy prawa podczas wykonywania pracy
  11. określa zasady zakładania kopalni głębinowej
 • wymienia warunki założenia kopalni głębinowej
 • określa warunki geologiczne, geograficzne, środowiskowe i gospodarcze założenia kopalni głębinowej
 • określa czynniki wpływające na wielkość wydobycia
 • wymienia czynniki wpływające na czas funkcjonowania kopalni głębinowej
  12. rozróżnia oznaczenie normowe w dokumentacji geologicznej i górniczej stosowane w podziemnych zakładach wydobywających rudy, sól oraz surowce skalne
 • rozróżnia oznaczenia stosowane na mapach górniczych
 • rozróżnia oznaczenia stosowane w dokumentacjach techniczno-ruchowych

GIW.04.4 - Rozpoznawanie, zwalczanie i profilaktyka zagrożeń oraz specjalistyczne zabezpieczenie przeciwpożarowe w podziemnych zakładach górniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.4)

  1. rozpoznaje zagrożenia występujące w podziemnych zakładach górniczych
 • wymienia rodzaje zagrożeń występujących w zakładzie górniczym
 • klasyfikuje zagrożenia naturalne i technologiczne
 • różnicuje zagrożenia występujące w podziemnych zakładach górniczych
 • wymienia przyczyny zagrożeń naturalnych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia przyczyny zagrożeń technologicznych
  2. charakteryzuje zagrożenia w podziemnych zakładach górniczych
 • wyjaśnia przyczyny zagrożeń naturalnych
 • wyszczególnia kryteria klasyfikacji zagrożenia metanowego, tąpaniami, wyrzutami gazów i skał, klimatycznego, wodnego, radiacyjnego, siarkowodorowego, pyłami szkodliwymi dla zdrowia
 • określa kategorie zagrożenia metanowego
 • określa kategorie zagrożenia wyrzutami gazów i skał (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa stopnie zagrożenia klimatycznego
 • określa stopnie zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia
 • określa stopnie zagrożenia wodnego
 • określa przyczyny zagrożeń technologicznych
 • przewiduje skutki niewłaściwej eksploatacji maszyn i urządzeń
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.4 - charakteryzuje metody zwalczania i profilaktyki zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych
 • wskazuje metody przeciwdziałania zagrożeniu tąpaniami
 • wskazuje metody przeciwdziałania zagrożeniu radiacyjnemu
 • wskazuje metody przeciwdziałania zagrożeniu metanowemu
 • wskazuje metody przeciwdziałania zagrożeniu wyrzutami gazów i skał (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje metody przeciwdziałania zagrożeniu klimatycznemu
 • wskazuje metody przeciwdziałania zagrożeniu wodnemu
 • wskazuje metody przeciwdziałania zagrożeniu siarkowodorowemu
 • wskazuje metody przeciwdziałania zagrożeniu pyłami szkodliwymi dla zdrowia
 • określa metody przeciwdziałania zagrożeniom technologicznym
 • zapobiega niewłaściwemu eksploatowaniu maszyn i urządzeń i jego skutkom
  4. określa przyczyny i rodzaje pożarów podziemnych
 • definiuje pożar podziemny
 • określa rodzaje pożarów podziemnych
 • określa cechy charakterystyczne pożarów podziemnych
 • wskazuje przyczyny pożarów podziemnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje metody zwalczania i profilaktyki zagrożenia pożarowego
 • określa cechy charakterystyczne gazów pożarowych
 • wymienia metody zwalczania zagrożeń pożarowych
 • określa cechy charakterystyczne metod zwalczania pożarów podziemnych
 • omawia metody profilaktyki zagrożeń pożarowych
  6. objaśnia znaczenie sygnałów alarmowych
 • objaśnia znaczenie sygnałów alarmowych w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej
 • stosuje sygnały alarmowe
  7. określa zasady funkcjonowania ratownictwa górniczego
 • omawia obowiązki w zakresie ratownictwa górniczego
 • opisuje sposób organizacji systemu ratownictwa górniczego
 • omawia organizację stacji ratownictwa górniczego
 • wymienia zadania stacji ratownictwa górniczego
  8. określa zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
 • wskazuje zasady postępowania przy stwierdzeniu wystąpienia zagrożenia tąpaniami
 • wskazuje zasady postępowania przy stwierdzeniu wystąpienia zagrożenia radiacyjnego
 • wskazuje zasady postępowania przy stwierdzeniu wystąpienia zagrożenia metanowego
 • wskazuje zasady postępowania przy stwierdzeniu wystąpienia zagrożenia wyrzutami gazów i skał (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje zasady postępowania przy stwierdzeniu wystąpienia zagrożenia klimatycznego
 • wskazuje zasady postępowania przy stwierdzeniu wystąpienia zagrożenia wodnego
 • wskazuje zasady postępowania przy stwierdzeniu wystąpienia zagrożenia siarkowodorowego
 • wskazuje zasady postępowania przy stwierdzeniu zagrożenia pyłami szkodliwymi dla zdrowia
 • wskazuje zasady postępowania przy stwierdzeniu wystąpienia zagrożenia technologicznego
  9. charakteryzuje sposoby postępowania w przypadku wystąpienia pożaru podziemnego
 • objaśnia zachowanie się załogi w czasie pożaru
 • rozróżnia sprzęt ochronny układu oddechowego
 • klasyfikuje sprzęt ochronny układu oddechowego
 • opisuje zasadę działania aparatów ucieczkowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje aparaty ucieczkowe
 • określa zasady prowadzenia gaszenia pożarów
 • określa cechy charakterystyczne przebiegu pożaru podziemnego
 • wskazuje środki zapobiegania pożarom podziemnym
 • określa zasady stosowania środków do bezpośredniego gaszenia pożarów

GIW.04.5 - Drążenie, utrzymanie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW04)

  1. odczytuje mapy górnicze
 • określa rodzaje map geologicznych
 • rozróżnia oznaczenia litologiczne na mapach
 • odczytuje przekroje geologiczne
 • rozpoznaje struktury geologiczne na mapach (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje znaki umowne na mapach geologicznych i górniczych
 • omawia mapę eksploatacji górniczej podziemnej
 • rozróżnia rodzaje map górniczych
 • odczytuje znaki umowne na mapach
 • wskazuje na przekroju geologicznym jednostki stratygraficzne
 • wskazuje na przekroju geologicznym złoża kopaliny
 • wskazuje cechy charakterystyczne warstw geologicznych
  2. charakteryzuje strukturę geologiczną
 • wskazuje cechy charakterystyczne warstwy geologicznej
 • określa rodzaje deformacji warstw skalnych
 • określa parametry charakterystyczne deformacji geologicznej
 • określa rodzaje intruzji (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia budowę struktur geologicznych w oparciu o mapy geologiczne
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW04 - rozpoznaje elementy infrastruktury podziemnych przedsiębiorstw górniczych
 • wymienia rodzaje obiektów podstawowych i obiektów budowlanych zakładu górniczego
 • wyjaśnia znaczenie obiektów budowlanych podziemnego zakładu górniczego w systemie eksploatacji
 • definiuje pojęcie wyrobiska górniczego
 • klasyfikuje wyrobiska podziemne ze względu na wykonanie, położenie i przeznaczenie (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje funkcję wyrobisk podziemnych
  4. rozpoznaje sposoby udostępniania złóż
 • klasyfikuje metody udostępniania złóż
 • wyjaśnia metody głębienia i pogłębiania szybów
 • wyjaśnia metodę wykonania podszybi
 • wyjaśnia techniki drążenia poziomych i pochyłych wyrobisk korytarzowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyjaśnia zasady drążenia wyrobisk przygotowawczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje roboty górnicze związane z drążeniem i utrzymaniem podziemnych wyrobisk górniczych
 • rozróżnia sposoby wykonywania wyrobisk chodnikowych
 • określa zasady określania kierunku i niwelacji wyrobiska korytarzowego
 • kontroluje kierunek wyrobiska korytarzowego
 • kontroluje stan obudowy (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje wzmacnianie obudowy wyrobisk korytarzowych
 • określa zasady przebudowy wyrobiska korytarzowego z przybierką
 • określa zasady wykonania pobierki
 • określa zasady przebudowy zawałów
 • kontroluje stateczność wyrobiska
 • określa stan spągu
 • dobiera narzędzia potrzebne do zabudowy stojaków stalowych, ciernych i hydraulicznych oraz obudowy kotwowej
 • stawia i likwiduje stojaki stalowe, cierne i hydrauliczne z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi
 • objaśnia sposób przebudowy wyrobisk korytarzowych
  6. charakteryzuje obudowy górnicze
 • klasyfikuje obudowy górnicze ze względu na materiał wykonania, współpracę z górotworem
 • wskazuje parametry użytkowe obudów górniczych
 • rozróżnia wiązania obudowy drewnianej
 • wyjaśnia oznaczenia stosowane w opisie obudowy łukowej podatnej (ŁP) (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje elementy obudowy górniczej
 • dobiera narzędzia niezbędne do zabudowy obudowy górniczej
 • stawia obudowę drewnianą
 • wymienia elementy obudowy ŁP
 • określa sposoby wzmacniania obudowy wyrobisk korytarzowych
 • wykonuje zabudowę wzmocnień obudowy wyrobisk korytarzowych
  7. określa zastosowanie kotew
 • rozróżnia kotwy stosowane w górnictwie podziemnym
 • uzasadnia stosowanie obudowy kotwowej
 • wymienia elementy obudowy kotwowej
 • dobiera i zakłada obudowę kotwową
  8. rozróżnia metody drążenia podziemnych wyrobisk górniczych
 • przedstawia metody drążenia wyrobisk udostępniających i przygotowawczych
 • dobiera metodę drążenia wyrobiska
 • analizuje dokumentację robót przodkowych
 • przedstawia metody urabiania skał za pomocą robót strzałowych z wykorzystaniem samojezdnych maszyn górniczych dla wykonywania czynności związanych z uzyskaniem postępu: wiercenie otworów strzałowych, ładowanie materiałów wybuchowych do otworów strzałowych, wybieranie urobku, wykonywanie obrywki, zakładanie obudowy kotwowej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera narzędzia wykorzystywane do ręcznego urabiania skał
 • przedstawia metodę urabiania skał za pomocą kombajnów chodnikowych
  9. charakteryzuje roboty górnicze związane z likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych
 • rozróżnia sposoby likwidacji wyrobisk
 • rozróżnia likwidację wyrobisk przez zawał całkowity i zawał częściowy
 • określa likwidację wyrobisk za pomocą podsadzki
 • określa likwidację wyrobisk przez ugięcie stropu (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia materiały stosowane do podsadzki
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje parametry drążenia i przebudowy podziemnych wyrobisk górniczych
 • określa kształt i przekrój wyrobiska
 • określa nachylenie i kierunek wyrobiska
 • dokonuje pomiarów kierunku i niwelacji wyrobiska
 • określa parametry przebudowy wyrobiska
  11. pobiera próbki kopaliny z naturalnych lub sztucznych odsłonięć badanego złoża
 • określa sposoby opróbowania bezpośredniego otworów rozpoznawczych
 • określa sposoby opróbowania złoża w wyrobiskach górniczych
 • pobiera próbki złoża w wyrobisku górniczym
 • opisuje proces przygotowania próbek do badań
  12. charakteryzuje roboty związane z zabezpieczaniem podziemnych wyrobisk górniczych
 • rozróżnia sposoby zabezpieczeń podziemnych wyrobisk górniczych
 • rozróżnia elementy zabezpieczające podziemne wyrobiska górnicze
 • wykonuje roboty związane z zabezpieczaniem podziemnych wyrobisk górniczych
  13. wymienia maszyny oraz urządzenia stosowane podczas drążenia, przebudowy i likwidacji podziemnych wyrobisk górniczych
 • rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w przodkach chodnikowych w tym samojezdne maszyny górnicze
 • rozróżnia kombajny chodnikowe
 • rozpoznaje maszyny stosowane przy załadunku i odstawie urobku z przodków
 • rozpoznaje dodatkowe urządzenia zabudowane w przodkach (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa sprzęt techniczny niezbędny do prowadzenia przebudowy wyrobiska
 • określa sprzęt techniczny niezbędny do likwidacji wyrobisk podziemnych: metodą zawałową, metodą podsadzania hydraulicznego, metodą ugięcia stropu
  14. określa zasady wykonywania robót strzałowych
 • posługuje się dokumentacją robót strzałowych
 • wskazuje zawartość metryki strzałowej
 • rozróżnia materiały wybuchowe i sprzęt strzałowy
 • omawia sposoby wiercenia otworów strzałowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyjaśnia metodę urabiania skał za pomocą materiałów wybuchowych
 • określa zasady stosowania materiałów wybuchowych i środków strzałowych w podziemnym zakładzie górniczym
 • klasyfikuje górnicze materiały wybuchowe pod względem bezpieczeństwa wobec metanu i pyłu węglowego
 • rozróżnia opakowania górniczych materiałów wybuchowych
 • rozpoznaje środki zapalające
 • rozróżnia środki inicjujące
 • rozpoznaje przyrządy do pomiaru oporu obwodów strzałowych i prądów błądzących
 • rozróżnia obwody strzałowe
 • oblicza oporność obwodów strzałowych
 • przygotowuje sprzęt do wiercenia otworów strzałowych

GIW.04.6 - Wydobywanie kopalin (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW 04)

  1. charakteryzuje podział systemów eksploatacji złóż kopalin użytecznych
 • wymienia czynniki naturalne wpływające na wybór systemu eksploatacji złóż kopalin użytecznych
 • dobiera systemy eksploatacji złóż kopalin użytecznych w zależności od warunków geologiczno-górniczych
  2. charakteryzuje systemy eksploatacji złóż kopalin użytecznych metodą podziemną
 • rozróżnia systemy eksploatacji węgla
 • rozróżnia systemy eksploatacji soli
 • rozróżnia systemy eksploatacji rud miedzi
 • rozróżnia systemy eksploatacji rud cynkowo- ołowiowych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia systemy eksploatacji rud żelaza
 • rozróżnia systemy eksploatacji surowców skalnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW 04 - wymienia i rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane do urabiania, ładowania i odstawy urobku oraz do transportu elementów maszyn i urządzeń wyposażenia i materiałów
 • wymienia rodzaje maszyn i urządzeń do urabiania kopaliny
 • opisuje budowę i działanie samojezdnych maszyn górniczych
 • wymienia rodzaje maszyn i urządzeń do ładowania i odstawy urobku
 • wymienia rodzaje maszyn i urządzeń do transportu (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia maszyny i urządzenia do urabiania, ładowania i transportu
 • dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do rodzaju wykonywanych prac
 • sprawdza stan techniczny maszyn i urządzeń przed uruchomieniem
 • określa zasady uruchamiania maszyn i urządzeń górniczych
 • opisuje budowę i działanie samojezdnych maszyn górniczych przodkowych
 • opisuje budowę i działanie samojezdnych maszyn górniczych pozaprzodkowych
  4. określa roboty związane z urabianiem, ładowaniem i odstawą urobku
 • określa roboty związane z urabianiem kopaliny
 • określa roboty związane z ładowaniem urobku
 • określa roboty związane z odstawą urobku
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje roboty związane z transportem wyposażenia i materiałów
 • określa roboty związane z transportem przenośnikami
 • określa roboty związane z transportem szybowym
 • określa roboty związane z transportem związanym z podsadzaniem wyrobisk
 • określa roboty związane z transportem szynowym i oponowym

GIW.04.7 - Wykonywanie robót związanych z wentylacją i klimatyzacją w podziemnych zakładach górniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.04)

  1. charakteryzuje zadania wentylacji w podziemnych zakładach górniczych
 • definiuje wentylację podziemną
 • określa przepisy prawa określające zasady przewietrzania i klimatyzacji w podziemnym zakładzie górniczym
 • określa cel i znaczenie przewietrzania w podziemnym zakładzie górniczym
 • omawia infrastrukturę wentylacyjną (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • objaśnia zasady przepływu powietrza w podziemnym zakładzie górniczym
 • określa zasady rozprowadzania powietrza w podziemnym zakładzie górniczym
 • określa rodzaje wentylacji głównej
 • określa urządzenia stacji wentylatorów głównego przewietrzania
 • określa zasady przewietrzania wyrobisk przygotowawczych i pól eksploatacyjnych wentylacją odrębną
 • wskazuje środki techniczne stosowane do przewietrzania wyrobisk wentylacją odrębną
 • omawia schematy wentylacyjne
 • rozróżnia umowne znaki wentylacyjne stosowane na mapach górniczych
  2. charakteryzuje zadania klimatyzacji w podziemnych zakładach górniczych
 • określa cel klimatyzacji w podziemnym zakładzie górniczym
 • określa klimatyczne warunki pracy w podziemnym zakładzie górniczym
 • wymienia elementy klimatu
 • wymienia metody poprawy warunków klimatycznych w podziemnym zakładzie górniczym
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.04 - charakteryzuje gazy szkodliwe i niebezpieczne, jakie mogą wystąpić w atmosferze kopalnianej
 • klasyfikuje gazy szkodliwe w atmosferze kopalnianej
 • wskazuje dopuszczalne stężenia gazów szkodliwych
 • objaśnia wpływ gazów na organizm człowieka
  4. pobiera próby powietrza kopalnianego do badań laboratoryjnych
 • rozróżnia przyrządy do pobierania prób powietrza
 • objaśnia sposoby pobrania prób powietrza
 • pobiera próby powietrza kopalnianego do badań laboratoryjnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - określa skład atmosfery kopalnianej
 • wymienia rodzaje gazów występujących w atmosferze kopalnianej
 • rozróżnia przyrządy do badania składu atmosfery kopalnianej
 • objaśnia sposób wykonywania pomiaru
 • dobiera metodę pomiaru (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokonuje pomiaru wybranego składnika atmosfery kopalnianej
  6. wykonuje pomiary wentylacyjne
 • określa przyrządy do wyznaczania parametrów wentylacyjnych, ich budowę, zasady działania i przeznaczenie
 • określa zasady wykonywania pomiarów wentylacyjnych
 • dokonuje pomiarów prędkości powietrza oraz oblicza ilość powietrza w wyrobisku
 • dokonuje pomiarów ciśnienia powietrza (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokonuje pomiarów temperatury
 • dokonuje pomiarów wilgotności powietrza
  7. montuje urządzenia i elementy wentylacji i klimatyzacji
 • wymienia zasady montażu urządzeń i elementów wentylacji i klimatyzacji
 • rozróżnia urządzenia i elementy niezbędne do wykonania wentylacji i klimatyzacji
 • wykonuje montaż urządzeń i elementów wentylacji
  8. obsługuje urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne
 • opisuje zasady uruchamiania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • sprawdza stan techniczny urządzeń wentylacyjnych przed uruchomieniem
 • obsługuje urządzenia wentylacyjne zgodnie z zasadami bezpiecznej obsługi urządzeń
 • opisuje zasady działania i bezpiecznej obsługi urządzeń klimatyzacyjnych
  9. charakteryzuje szkodliwe zapylenie w atmosferze podziemnych wyrobisk górniczych
 • dokonuje podziału pyłów w zależności od wpływu na organizm ludzki
 • określa sposoby pomiaru stężenia pyłów w powietrzu kopalnianym
 • określa kategorie zagrożenia pyłami szkodliwymi
 • określa środki chroniące organizm ludzki przed pyłem (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • określa klasy ochronne sprzętu filtrującego ochrony układu oddechowego i jego zastosowanie

GIW.04.1 - Bezpieczeństwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.04.)

  1. charakteryzuje pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska
 • wymienia przepisy prawa określające wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, dotyczące ruchu zakładu górniczego
 • rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem pracy, ochroną pracy i ochroną przeciwpożarową
  2. charakteryzuje zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • wymienia instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 • wskazuje zadania służb działających w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.04. - charakteryzuje prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wymienia obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • omawia konsekwencje nieprzestrzegania przez pracownika i pracodawcę obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wskazuje prawa i obowiązki pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy wynikające z przepisów prawa
  4. określa skutki oddziaływania czynników środowiska pracy w górnictwie na organizm człowieka
 • wymienia rodzaje czynników środowiska pracy w górnictwie
 • opisuje czynniki środowiska pracy w górnictwie
 • opisuje źródła czynników środowiska pracy w górnictwie
 • opisuje skutki oddziaływania czynników środowiska pracy w górnictwie
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje zadania zawodowe zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska
 • rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres stosowania w branży górniczej
 • rozróżnia rodzaje znaków bezpieczeństwa i alarmów
 • stosuje wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas organizowania stanowisk pracy związanych z użytkowaniem maszyn i urządzeń górniczych
 • rozróżnia zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z użytkowaniem maszyn i urządzeń górniczych (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozróżnia środki ochrony indywidualnej do prac z zakresu użytkowania maszyn i urządzeń górniczych
 • korzysta ze środków ochrony indywidualnej podczas użytkowania maszyn i urządzeń górniczych
  6. stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 • stosuje przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
 • stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej
 • stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska
 • reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakładzie górniczym (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań zawodowych
  7. udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
 • ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy objawów obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (źródło: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie służby
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja, złamanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, np. omdlenie, zawał, udar
 • wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji