LOGOWANIE

KWALIFIKACJA GIW.06

Wykonywanie prac geologicznych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 GIW.6
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE GIW 6

GIW.06.2 - Podstawy geologii (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.06)

  1. rozr贸偶nia podstawowe poj臋cia z zakresu ekologii, geologii i ochrony 艣rodowiska
 • omawia poj臋cia z zakresu ekologii, geologii i ochrony 艣rodowiska
  2. wykonuje konstrukcje geometryczne
 • wykre艣la linie proste i prostopad艂e
 • wykonuje podzia艂 konstrukcyjny odcink贸w
 • wykre艣la konstrukcje k膮t贸w i ich podzia艂贸w oraz konstrukcje figur p艂askich
 • stosuje zasady rysunku technicznego i kartografii
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.06 - charakteryzuje geologi臋 historyczn膮 i stratygrafi臋
 • pos艂uguje si臋 terminologi膮 z zakresu stratygrafii, biostratygrafii i litostratygrafii
 • charakteryzuje metody wzgl臋dne i bezwzgl臋dne datowania osad贸w
 • opisuje metody badawcze do odtwarzania geologicznych dziej贸w Ziemi
 • opisuje elementy biotyczne i abiotyczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje wielkie wymierania, ich przyczyny i skutki
 • opisuje rozw贸j flory i fauny na przestrzeni dziej贸w
 • opisuje zmiany w paleogeografii i ruchy tektoniczne i wulkaniczne w poszczeg贸lnych erach i okresach geologicznych
 • omawia kopaliny u偶yteczne w poszczeg贸lnych erach i okresach geologicznych oraz lokalizuje je na obszarze Polski
  4. rozpoznaje podstawowe grupy skamienia艂o艣ci
 • opisuje zmiany klimatyczne, rozw贸j flory i fauny w poszczeg贸lnych erach geologicznych
 • rozpoznaje skamienia艂o艣ci przewodnie i ska艂otw贸rcze poszczeg贸lnych okres贸w geologicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje programy komputerowe do wykonywania wykres贸w i analiz
 • stosuje programy komputerowe do sporz膮dzania rysunk贸w technicznych wspomagaj膮cych wykonywanie zada艅 zawodowych
  6. charakteryzuje struktur臋 wszech艣wiata i sk艂ad chemiczny sfer Ziemi
 • opisuje teorie powstania uk艂adu planetarnego
 • omawia zale偶no艣膰 mi臋dzy ruchem Ziemi, a poszczeg贸lnymi parametrami fizycznymi
 • opisuje sfery Ziemi w kontek艣cie rozmieszczenia pierwiastk贸w chemicznych
 • omawia zasi臋g i sk艂ad chemiczny litosfery, hydrosfery, atmosfery i biosfery (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia obieg pierwiastk贸w chemicznych w przyrodzie
  7. charakteryzuje podstawowe zagadnienia z zakresu geologii litosfery
 • opisuje metody wieku Ziemi, w tym metod臋 izotopow膮, radiometryczn膮, stratygraficzn膮, paleontologiczn膮
 • opisuje budow臋 litosfery i etapy jej rozwoju
 • opisuje tektonik臋 p艂yt litosfery
  8. analizuje procesy geochemiczne
 • opisuje procesy geochemiczne prowadz膮ce do powstawania ska艂 magmowych
 • opisuje procesy geochemiczne prowadz膮ce do powstawania ska艂 osadowych
 • opisuje procesy geochemiczne prowadz膮ce do powstawania ska艂 metamorficznych
  9. charakteryzuje zjawiska i procesy geologiczne
 • opisuje procesy geologiczne wywo艂ane energi膮 wn臋trza Ziemi
 • opisuje procesy geologiczne kszta艂tuj膮ce powierzchni臋 Ziemi
 • wskazuje wp艂yw atmosfery na przebieg proces贸w geologicznych
 • wymienia elementy geotektoniki
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - dokonuje analizy i syntezy podstaw mineralogii i petrografii
 • wymienia naturalne 艣rodowiska wyst臋powania i powstawania minera艂贸w
 • opisuje fizykochemiczne procesy powstawania minera艂贸w
 • okre艣la cechy fizyczne i optyczne minera艂贸w
 • opisuje fizyczno-chemiczne metody bada艅 minera艂贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje geologiczne formy wyst臋powania ska艂
 • opisuje w艂asno艣ci makroskopowe ska艂, takie jak: sk艂ad mineralny, struktur臋 i tekstur臋
 • omawia badania laboratoryjne sk艂adu mineralnego ska艂
  11. charakteryzuje w艂asno艣ci ska艂 i minera艂贸w
 • rozpoznaje makroskopowo minera艂y z poszczeg贸lnych grup w tym: krzemiany i glinokrzemiany, siarczki i siarkosole, w臋glany, tlenki i wodorotlenki, halogenki, siarczany, fosforany, pierwiastki rodzime, zwi膮zki organiczne
 • omawia grupy minera艂贸w: siarczki, pierwiastki rodzime, tlenki i wodorotlenki, krzemiany, zwi膮zki organiczne itd.
 • opisuje procesy powstawania, podzia艂 genetyczny i formy wyst臋powania ska艂 magmowych, osadowych i metamorficznych
 • opisuje podzia艂 petrograficzny ska艂 magmowych, osadowych i metamorficznych oraz ich zastosowanie i wyst臋powanie na obszarze Polski
  12. charakteryzuje etapy rozwoju skorupy ziemskiej
 • wyja艣nia pi臋trowo艣膰 budowy geologicznej Polski
 • omawia podzia艂 i budow臋 geologiczn膮 platformy wschodnioeuropejskiej i paleozoicznej
 • opisuje mechanizm powstania orogen贸w, w tym: kaledo艅ski, waryscyjski i alpejski, oraz jego wp艂yw na dalsz膮 ewolucj臋 skorupy ziemskiej na obszarze Polski
  13. charakteryzuje zlodowacenia plejstoce艅skie na obszarze Polski oraz ich wp艂yw na geomorfologi臋 i warunki hydrogeologiczne Polski
 • omawia okresy glacjalne i interglacjalne na obszarze Polski
 • omawia ruchy neotektoniczne
 • wskazuje osady czwartorz臋dowe na obszarze Polski
 • rozr贸偶nia formy rze藕by polodowcowej i procesy prowadz膮ce do ich powstania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje budow臋 Morza Ba艂tyckiego oraz procesy prowadz膮ce do jego powstania
 • omawia wyst臋powanie wody w osadach polodowcowych
  14. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

GIW.06.3 - Wykonywanie terenowych prac geologicznych i hydrogeologicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW6)

  1. przestrzega zasad kartografii geologicznej
 • dobiera prace przygotowawcze
 • stosuje kolejno艣膰 prac i bada艅 wykonywanych w terenie
 • wykonuje prace rekonesansowe
 • stosuje metody wykonywania prac zdj臋ciowych (kartograficznych) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera metody prowadzenia marszrut
 • dobiera skal臋 zdj臋cia geologicznego i stopnia zag臋szczenia obserwacji
 • wykonuje pomiary w ods艂oni臋ciach
 • stosuje proste pomiary w terenie
  2. ocenia rze藕b臋 terenu i przedstawia j膮 na mapie
 • rozr贸偶nia formy morfologiczne
 • rozr贸偶nia metody przedstawiania rze藕by terenu na mapie
 • przelicza elementy osnowy matematycznej mapy (skala, podzia艂ka)
 • stosuje topograficzne znaki umowne, barwy i skr贸ty obja艣niaj膮ce (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady geometrycznej konstrukcji mapy
 • interpretuje rze藕b臋 terenu na podstawie rysunku poziomicowego
 • rysuje profil morfologiczny
 • orientuje si臋 w terenie za pomoc膮 mapy
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW6 - odwzorowuje obserwacje geologiczne na mapie
 • stosuje barwy, szrafury i symbole geologiczne na mapach
 • stosuje zasady wykonywania przekroj贸w i profili geologicznych oraz zasady wykonywania obja艣nie艅
 • wykonuje przekr贸j geologiczny na podstawie mapy geologicznej, profili wiertniczych i innych danych kartograficzno-geologicznych
 • wykonuje obserwacje i badania zdj臋ciowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • interpretuje mapy geologiczne i tektoniczne
  4. charakteryzuje zr贸偶nicowanie genetyczne z艂贸偶 kopalin i prawid艂owo艣ci ich wyst臋powania
 • omawia procesy geologiczne prowadz膮ce do powstawania z艂贸偶 kopalin
 • omawia prawid艂owo艣ci tworzenia si臋 z艂贸偶 kopalin
 • wskazuje typy z艂贸偶 kopalin zwi膮zane z r贸偶nymi procesami geologicznymi
 • interpretuje przekroje geologiczne wybranych z艂贸偶 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zakres prac przy poszukiwaniu z艂贸偶
 • omawia rodzaje zasob贸w z艂贸偶
 • dobiera zasady prowadzenia prac geologiczno- rozpoznawczych w zale偶no艣ci od warunk贸w wyst臋powania z艂o偶a
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje aspekty geologii z艂贸偶
 • omawia z艂o偶a surowc贸w energetycznych, metalicznych i chemicznych
 • opisuje wybrane minera艂y i kruszce
 • charakteryzuje metody bada艅 minera艂贸w i ska艂
 • charakteryzuje metody poszukiwania z艂贸偶 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia budow臋 geologiczn膮 Polski i sposoby eksploatacji surowc贸w mineralnych
 • omawia wsp贸艂zale偶no艣ci funkcjonowania systemu naftowego
 • opisuje geologiczne obszary wyst臋powania z艂贸偶 ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce
  6. sporz膮dza dokumentacj臋 wynik贸w bada艅 z zastosowaniem r贸偶nych metod
 • opracowuje dane z bada艅 i analiz hydrogeologicznych i mineralogicznych r贸偶nymi metodami
 • wykonuje mapy geologiczne i hydrogeologiczne wraz z opisem
 • wykonuje przekroje i profile geologiczne
 • sporz膮dza dokumentacje na podstawie bada艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obliczenia, tabele i opisy tekstowe (techniczne) dokumentacji
  7. analizuje wyst臋powanie z艂贸偶 i 藕r贸de艂 w贸d podziemnych
 • omawia w艂asno艣ci fizyczne, chemiczne i organoleptyczne wody
 • wyja艣nia zagadnienia hydromechaniki oraz jej wp艂yw na wody podziemne
 • wskazuje pochodzenie (genez臋) i klasyfikacj臋 w贸d podziemnych
 • opisuje zbiorniki i 藕r贸d艂a w贸d podziemnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia z艂o偶a geotermalne wyst臋puj膮ce na obszarze Polski
 • omawia skutki oddzia艂ywania w贸d podziemnych na fundamenty budynk贸w i inne budowle
  8. charakteryzuje rodzaje w贸d powierzchniowych i podziemnych
 • omawia parametry fizyczne, chemiczne i biologiczne w贸d powierzchniowych i podziemnych
 • wymienia rodzaje w贸d powierzchniowych i podziemnych
  9. okre艣la w艂a艣ciwo艣ci hydrogeologiczne ska艂
 • opisuje w艂asno艣ci i parametry hydrogeologiczne ska艂
 • omawia prawa ruchu w贸d podziemnych
 • omawia zasady prowadzenia pr贸bnego pompowania
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje prace geologiczne i hydrogeologiczne
 • wymienia rodzaje wyrobisk dokumentacyjnych
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce sporz膮dzania dokumentacji geologicznej
 • wymienia zasady dokumentowania prac geologicznych i hydrogeologicznych
 • opisuje rodzaje wierce艅 hydrogeologicznych
  11. charakteryzuje dokumentacj臋 geologiczn膮
 • opisuje dokumentacj臋 geologiczn膮 z艂贸偶 kopaliny, z wy艂膮czeniem w臋glowodor贸w
 • opisuje dokumentacj臋 geologiczno-inwestycyjn膮 z艂o偶a w臋glowodor贸w
 • charakteryzuje dokumentacj臋 hydrologiczn膮 i geologiczno-in偶yniersk膮

GIW.06.4 - Wykonywanie terenowych prac geologiczno-in偶ynierskich (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.6)

  1. klasyfikuje grunty wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w
 • stosuje system klasyfikacji grunt贸w
 • rozr贸偶nia grunty ze wzgl臋du na genez臋 i w艂a艣ciwo艣ci ska艂 macierzystych
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 geologiczno- in偶yniersk膮
 • wymienia instrukcje i akty prawne dotycz膮ce dokumentowania wynik贸w bada艅 geologiczno- in偶ynierskich
 • wymienia akty prawne dotycz膮ce prac geologiczno-in偶ynierskich
 • wykonuje mapy geologiczno-in偶ynierskie
 • interpretuje opinie geotechniczne dla r贸偶nych obiekt贸w budowlanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia dokumentacj臋 geologiczno-in偶yniersk膮 dla r贸偶nych obiekt贸w budowlanych
 • charakteryzuje parametry geologiczno- in偶ynierskie ska艂 i grunt贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.6 - analizuje zadania i zakres geologii in偶ynierskiej
 • wyja艣nia zwi膮zek geologii in偶ynierskiej z innymi naukami i jej znaczenie dla gospodarki cz艂owieka
 • omawia procesy geodynamiczne
 • omawia czynniki geologiczne wp艂ywaj膮ce na cechy pod艂o偶a budowlanego
 • stosuje ocen臋 geologiczno-in偶yniersk膮 grunt贸w i ska艂 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje system klasyfikacji grunt贸w w Polsce wed艂ug normy polskiej i normy europejskiej
 • opisuje w艂asno艣ci fizyczne i mechaniczne grunt贸w w tym: uziarnienie gruntu, wilgotno艣膰, g臋sto艣膰 w艂a艣ciwa szkieletu gruntowego, g臋sto艣膰 obj臋to艣ciowa, porowato艣膰 i wska藕nik porowato艣ci, p臋cznienie, stan grunt贸w spoistych, stopie艅 zag臋szczenia grunt贸w niespoistych, 艣ci艣liwo艣膰, wytrzyma艂o艣膰 na 艣cinanie, napr臋偶enia w gruncie, parcie i no艣no艣膰 oraz metody ich badania
  4. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 geotechniczn膮
 • wymienia instrukcje i akty prawne dotycz膮ce dokumentowania wynik贸w bada艅 geotechnicznych
 • wymienia akty prawne dotycz膮ce rob贸t geotechnicznych
 • omawia dokumentacj臋 geotechniczn膮 dla r贸偶nych obiekt贸w budowlanych
  5. Kwalifikacje zawodowe - analizuje zadania i zakres prac geotechnicznych
 • okre艣la rodzaj warunk贸w gruntowo-wodnych
 • okre艣la kategori臋 geotechniczn膮 dla okre艣lonego obiektu budowlanego
 • wykonuje polowe badania geotechniczne w tym sondowania dynamiczne i statyczne
 • opisuje zakres bada艅 laboratoryjnych dotycz膮cych cech fizycznych i mechanicznych grunt贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wydziela warstwy geotechniczne w profilach i przekrojach geotechnicznych

GIW.06.5 - Obs艂uga geologiczna zak艂ad贸w g贸rniczych i zak艂ad贸w w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 鈥 Prawo geologiczne i g贸rnicze (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW06)

  1. charakteryzuje rodzaje zagro偶e艅 naturalnych wyst臋puj膮cych w zak艂adach g贸rniczych i zak艂adach w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 鈥 Prawo geologiczne i g贸rnicze
 • rozr贸偶nia rodzaje g贸rnictwa
 • wymienia zagro偶enia naturalne wyst臋puj膮ce w poszczeg贸lnych rodzajach zak艂ad贸w g贸rniczych i zak艂ad贸w
 • opisuje kryteria oceny zagro偶e艅 naturalnych
 • wymienia metody przeciwdzia艂ania zagro偶eniom naturalnym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje zadania geologa przy rozpoznaniu i kwalifikowaniu zagro偶e艅 naturalnych
  2. charakteryzuje podstawowe zadania geologa przy obs艂udze zak艂ad贸w g贸rniczych i zak艂ad贸w w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 鈥 Prawo geologiczne i g贸rnicze
 • opisuje organizacj臋 zak艂adu g贸rniczego
 • wskazuje kompetencje os贸b z kierownictwa i dozoru ruchu zak艂adu g贸rniczego i zak艂adu
 • wymienia i charakteryzuje zadania s艂u偶by geologicznej w poszczeg贸lnych rodzajach zak艂ad贸w g贸rniczych i zak艂ad贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW06 - pos艂uguje si臋 mapami geologicznym zak艂adu g贸rniczego lub zak艂adu w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 鈥 Prawo geologiczne i g贸rnicze
 • okre艣la sposoby dokumentowania wynik贸w pomiar贸w geologicznych
 • wskazuje rodzaje dokument贸w wchodz膮cych w sk艂ad dokumentacji mierniczo-geologicznej zak艂ad贸w g贸rniczych
 • stosuje znaki umowne w tre艣ci map geologicznych wchodz膮cych w sk艂ad dokumentacji mierniczo-geologicznej
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce dokumentacji mierniczo-geologicznej
  4. charakteryzuje podstawowe roboty geologiczne wykonywane na potrzeby ruchu zak艂adu g贸rniczego lub zak艂adu w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 鈥 Prawo geologiczne i g贸rnicze
 • wymienia roboty geologiczne prowadzone w ruchu zak艂adu g贸rniczego lub zak艂adu
 • opisuje procedur臋 administracyjn膮 przy wykonywaniu rob贸t geologicznych w zak艂adzie g贸rniczym lub zak艂adzie
 • wymienia dokumenty tworzone w wyniku prac geologicznych
 • opisuje spos贸b prowadzenia ewidencji z艂贸偶 kopalin

GIW.06.6 - Okre艣lanie przydatno艣ci obiekt贸w geologicznych i g贸rniczych do cel贸w geoturystycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW 06)

  1. okre艣la walory i przydatno艣膰 form geologicznych jako stanowiska geoturystycznego
 • opisuje formy ochrony przyrody nieo偶ywionej
 • klasyfikuje geostanowiska
 • okre艣la spos贸b powstania stanowiska geoturystycznego
 • wyodr臋bnia obiekty i zjawiska geoturystyczne mog膮ce stanowi膰 atrakcj臋 geoturystyczn膮
  2. wskazuje walory naukowe, krajobrazowe i turystyczne form i zjawisk geologicznych
 • wskazuje walor naukowy predysponuj膮cy stanowisko geologiczne do ciekawostek turystycznych
 • opisuje turystyczne walory danego stanowiska geoturystycznego wraz z baz膮 turystyczno- noclegow膮
 • lokalizuje na mapie naturalne i sztuczne ods艂oni臋cia ska艂, minera艂贸w i skamienia艂o艣ci podlegaj膮ce geoochronie
 • wskazuje w terenie elementy rze藕by terenu powsta艂e w wyniku dzia艂ania proces贸w geologicznych, b臋d膮ce geostanowiskami
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW 06 - stosuje zasady i procedury organizacji ruchu geoturystycznego
 • omawia poj臋cia zwi膮zane z organizacj膮 rynku geoturystycznego
 • obja艣nia definicje i kryteria klasyfikacji rynku geoturystycznego
  4. okre艣la przyk艂adowe trasy geoturystyczne
 • wskazuje na mapie wybrane obiekty geoturystyczne w Polsce
 • okre艣la przydatno艣膰 poszczeg贸lnych stanowisk geologicznych dla cel贸w geoturystycznych
 • wskazuje znaczenie poszczeg贸lnych geostanowisk dla turystyki i bada艅 geologicznych
 • planuje kolejno艣膰 zwiedzania poszczeg贸lnych stanowisk geoturystycznych na danym obszarze

GIW.06.7 - Organizacja prac i rob贸t geologicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.06)

  1. stosuje przepisy prawa geologicznego i g贸rniczego, prawa wodnego oraz przepisy dotycz膮ce ochrony 艣rodowiska i przestrzega norm
 • wymienia kwalifikacje i zakres obowi膮zk贸w os贸b dozoru i nadzoru geologicznego
 • opisuje zasady wykonywania bada艅 geotechnicznych i geologicznych na podstawie przepis贸w prawa budowlanego oraz prawa geologicznego i g贸rniczego
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce ochrony 艣rodowiska
 • omawia przepisy prawa dotycz膮ce eksploatacji w贸d podziemnych oraz wyznaczania stref ochrony bezpo艣redniej i po艣redniej uj臋cia wody
  2. charakteryzuje w zakresie podstawowym prace wiertnicze
 • wymienia akty prawne dotycz膮ce rob贸t wiertniczych
 • opisuje otwory p艂ytkie i g艂臋bokie
 • opisuje metody wierce艅 w skorupie ziemskiej
 • charakteryzuje technologie wierce艅 ma艂o艣rednicowych, normalno艣rednicowych i wielko艣rednicowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.06 - rozr贸偶nia typy urz膮dze艅 wiertniczych i ich cz臋艣ci sk艂adowe oraz rodzaje sprz臋tu i osprz臋tu
 • opisuje metody wiercenia
 • opisuje budow臋 i eksploatacj臋 typowych wiertnic stosowanych w wiertnictwie okr臋tnym
 • omawia budow臋 i eksploatacj臋 typowych wiertnic stosowanych w wiertnictwie udarowym
 • wymienia podzia艂 wierce艅 obrotowych wed艂ug charakterystyki technicznej,