LOGOWANIE

KWALIFIKACJA INF.04

Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 INF.4


Kwalifikacje podobne do INF.4  OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE INF 4

  INF.04.2 - Podstawy informatyki (Egzamin zawodowy kwalifikacja INF.04)

   1. charakteryzuje parametry sprz臋tu komputerowego
  • identyfikuje parametry urz膮dze艅 techniki komputerowej
  • por贸wnuje parametry tego samego typu urz膮dze艅 techniki komputerowej (np. dwie karty graficzne, dwa dyski twarde)
  • przelicza jednostki pojemno艣ci pami臋ci masowych
  • dobiera urz膮dzenia techniki komputerowej zgodnie z wymaganiami technicznymi stanowiska
   2. definiuje elementy architektury system贸w komputerowych
  • opisuje zasad臋 dzia艂ania procesora (rozkazy)
  • wymienia zale偶no艣ci mi臋dzy pami臋ci膮 operacyjn膮, procesorem i pozosta艂ymi elementami systemu komputerowego
   3. Kwalifikacje w zawodzie INF.04 - charakteryzuje systemy informatyczne oraz rozr贸偶nia systemy informatyczne pod wzgl臋dem funkcjonalno艣ci
  • identyfikuje system informatyczny
  • podaje przyk艂ady system贸w informacji przetwarzanych przez system informatyczny, w tym system PESEL, system post臋powania rekrutacyjnego do szk贸艂, e-dziennik, system bankowo艣ci elektronicznej, profil zaufany
  • opisuje miejsca przechowywania informacji: serwer lokalny, chmura, no艣niki danych
  • dobiera systemy informatyczne pod wzgl臋dem ich funkcjonalno艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • opisuje dzia艂anie portali spo艂eczno艣ciowych
  • okre艣la zasady bezpiecznego korzystania z portali spo艂eczno艣ciowych
  • podaje przyk艂ady zastosowa艅 system贸w informatycznych w dzia艂alno艣ci biznesowej, w tym e-commerce, e-sklep, e-faktura, systemy rezerwacyjne
   4. stosuje zalecenia dotycz膮ce u艂atwie艅 dost臋pno艣ci serwis贸w internetowych dla os贸b niepe艂nosprawnych
  • wymienia dost臋pne udogodnienia dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami
  • wymienia wymagania dotycz膮ce poziomu dost臋pno艣ci wed艂ug wytycznych WCAG 2.0
   5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 terminologi膮 dotycz膮c膮 sieci komputerowych
  • wymienia topologie sieci
  • identyfikuje cechy modelu TCP/IP i protoko艂贸w komunikacji sieciowej
  • opisuje sie膰 bezprzewodow膮 oraz sie膰 przewodow膮
  • oblicza przepustowo艣膰 sieci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • definiuje poj臋cia pobieranie i wysy艂anie danych
  • opisuje zasady dzia艂ania sieci synchronicznej i asynchronicznej
  • wykazuje r贸偶nice w dzia艂aniu sieci synchronicznej i asynchronicznej
  • wymienia i stosuje zasady bezpiecze艅stwa przy korzystaniu z sieci
  • u偶ywa komunikator贸w tekstowych, audio-video oraz tablic interaktywnych
  • stosuje zasad臋 netykiety
   6. stosuje pozycyjne systemy liczbowe
  • przekszta艂ca liczby zapisane w r贸偶nych pozycyjnych systemach liczbowych: dw贸jkowym, 贸semkowym, szesnastkowym, dziesi臋tnym
  • zapisuje liczby w kodzie uzupe艂nieniowym do dw贸ch
  • wykonuje podstawowe dzia艂ania logiczne i arytmetyczne na liczbach binarnych
  • wykorzystuje dost臋pne narz臋dzia informatyczne do wykonywania dzia艂a艅 na liczbach zapisanych w r贸偶nych pozycyjnych systemach liczbowych (np. kalkulatory HEX, DEC, BIN)liczbowych
   7. stosuje zasady cyberbezpiecze艅stwa
  • rozr贸偶nia rodzaje szkodliwego oprogramowania
  • rozr贸偶nia rodzaje atak贸w hakerskich
  • wymienia 艣rodki zabezpiecze艅 przed z艂o艣liwym oprogramowaniem oraz atakami hakerskimi
  • wymienia zagro偶enia dla sfery psychicznej (emocjonalnej), fizycznej, spo艂ecznej, poznawczej cz艂owieka, wynikaj膮ce z przebywania w cyberprzestrzeni (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • opisuje zagro偶enia dla sfery psychicznej cz艂owieka (emocjonalnej), fizycznej, spo艂ecznej, poznawczej cz艂owieka, wynikaj膮ce z przebywania w cyberprzestrzeni i sposoby przeciwdzia艂ania tym zagro偶eniom
  • przestrzega zasad bezpiecznego przechowywania danych
  • przestrzega zasad bezpiecze艅stwa swojego cyfrowego wizerunku i to偶samo艣ci
  • przestrzega zasad prywatno艣ci w cyfrowym 艣wiecie
  • wymienia i omawia podstawowe poj臋cia zwi膮zane z ochron膮 danych osobowych, ochron膮 informacji, prawami autorskimi i w艂asno艣ci膮 intelektualn膮 oraz wyja艣nia potrzeb臋 ich ochrony
  • stosuje zasady dokonywania bezpiecznych transakcji w internecie
   8. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
  • wymienia cele normalizacji krajowej
  • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
  • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
  • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

  INF.04.3 - Projektowanie oprogramowania (Egzamin zawodowy kwalifikacja INF4)

   1. pos艂uguje si臋 prostymi typami danych
  • rozr贸偶nia typy numeryczne sta艂oprzecinkowe i zmiennoprzecinkowe
  • rozpoznaje typ logiczny
  • rozr贸偶nia typy znakowe i 艂a艅cuchowe
  • pos艂uguje si臋 typami liczbowymi sta艂oprzecinkowe i zmiennoprzecinkowymi, typem logicznym, typem znakowym i 艂a艅cuchowym
   2. pos艂uguje si臋 z艂o偶onymi typami danych
  • rozr贸偶nia rodzaje z艂o偶onych typ贸w danych
  • pos艂uguje si臋 tablicami jednowymiarowymi i dwuwymiarowymi
  • pos艂uguje si臋 tablicami dynamicznymi, asocjacyjnymi
  • pos艂uguje si臋 typem rekordowym, np. struktura, unia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • pos艂uguje si臋 typem plikowym
  • pos艂uguje si臋 typem wska藕nikowym
  • charakteryzuje cechy kolekcji, w tym znaczenie iteratora
  • pos艂uguje si臋 kolekcjami, np. listami, kolejkami, stosami, wektorami
  • projektuje zestawy danych dla problemu programistycznego
   3. Kwalifikacje w zawodzie INF4 - stosuje metody rozwi膮zywania problem贸w za pomoc膮 algorytm贸w
  • projektuje algorytmy za pomoc膮 r贸偶nych metod: schemat贸w blokowych, listy krok贸w, drzew decyzyjnych, pseudokodu
  • charakteryzuje algorytmy iteracyjne, tekstowe i szyfrowania, tablicowe
  • charakteryzuje algorytmy rekurencyjne
  • charakteryzuje problemy i metody ich rozwi膮zywania, np. algorytmy heurystyczne, problem komiwoja偶era (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • okre艣la z艂o偶ono艣膰 obliczeniow膮 algorytm贸w
   4. stosuje algorytmy sortowania i wyszukiwania
  • charakteryzuje typy sortowania i ich z艂o偶ono艣膰 obliczeniow膮
  • stosuje r贸偶ne typy sortowania, np. b膮belkowe, zach艂anne, przez wstawianie, szybkie, metod膮 dziel i zwyci臋偶aj
  • stosuje algorytmy wyszukiwania dla tablic, list, kolejek, stos贸w
   5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera narz臋dzia i metodologie do planowania i zarz膮dzania projektem
  • okre艣la funkcje narz臋dzi do zarz膮dzania projektem
  • stosuje diagramy do zarz膮dzania etapami projektu, zadaniami i czasem, np. diagram Gantta
  • korzysta z program贸w wspieraj膮cych zarz膮dzanie projektami, np. Jira, Trello
  • korzysta z systemu kontroli wersji, np. Git
   6. projektuje aplikacj臋
  • analizuje wymagania klienta i tworzy zgodny z nimi projekt
  • t艂umaczy wymagania klienta na specyfikacj臋 techniczn膮 dla zespo艂u programist贸w
  • identyfikuje elementy interfejsu u偶ytkownika, np. okna, dialogi, kontrolki, formularze, paski narz臋dziowe, widgety
  • projektuje interfejs u偶ytkownika i wygl膮d aplikacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • dostosowuje interfejs do r贸偶nych platform
  • projektuje aplikacje w r贸偶nych paradygmatach programowania: strukturalnym, obiektowym
  • projektuje aplikacj臋 opart膮 na architekturze klient-serwer
  • projektuje struktury danych dla aplikacji
  • projektuje funkcjonalno艣膰 aplikacji
  • planuje system zabezpiecze艅 aplikacji
   7. planuje przedsi臋wzi臋cie programistyczne
  • okre艣la cel projektu
  • okre艣la fazy realizacji projektu
  • charakteryzuje cykl 偶ycia projektu informatycznego i jego poszczeg贸lne etapy
  • okre艣la zasoby ludzkie oraz ramy czasowe wykonania projektu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • planuje etapy tworzenia aplikacji
  • korzysta z metodologii zarz膮dzania projektem: model kaskadowy (waterfall), model przyrostowy, model prototypowy, metodyki zwinne (Agile oraz przynajmniej jedn膮 z Scrum, Lean, Kanban)
  • dobiera optymaln膮 metodologi臋 zarz膮dzania projektem
  • organizuje prace projektowe
  • stosuje harmonogram czynno艣ci w celu efektywnego osi膮gni臋cia cel贸w
   8. stosuje wzorce projektowe
  • dobiera wzorzec projektowy do zadania programistycznego
  • stosuje wzorce projektowe w programowaniu obiektowym, np. Metoda szablonowa (Template method), Fasada (Facade), Kompozyt (Composite)
   9. stosuje zagadnienia prawa autorskiego w dziedzinie programowania
  • rozr贸偶nia autorskie prawa osobiste i maj膮tkowe
  • okre艣la czas trwania praw autorskich
  • okre艣la konsekwencje naruszenia prawa autorskiego
  • charakteryzuje elementy w艂asno艣ci intelektualnej (dobra niematerialne, w艂asno艣ci przemys艂owe) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • rozr贸偶nia typy licencji oprogramowania

  INF.04.4 - Programowanie obiektowe (Egzamin zawodowy kwalifikacja INF.4)

   1. wykorzystuje 艣rodowisko programistyczne dla obiektowych aplikacji konsolowych
  • rozr贸偶nia kompilatory i interpretery
  • charakteryzuje zadania kompilatora, interpretera, debuggera
  • analizuje b艂臋dy w kodzie za pomoc膮 debuggera
  • charakteryzuje etapy kompilacji i interpretacji kodu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • charakteryzuje poj臋cie biblioteki
  • kompiluje i uruchamia programy
   2. przestrzega zasad programowania
  • dzieli program na funkcje (metody)
  • stosuje rekurencj臋
  • implementuje algorytmy w programie
   3. Kwalifikacje w zawodzie INF.4 - korzysta z typ贸w danych
  • stosuje proste i z艂o偶one typy danych
  • deklaruje w艂asne typy danych
  • deklaruje zmienne r贸偶nych typ贸w danych
  • wykonuje operacje na zmiennych: wej艣cia i wyj艣cia, arytmetyczne, logiczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • stosuje typy z艂o偶one i operacje na nich
   4. stosuje wyra偶enia, instrukcje i biblioteki
  • stosuje operatory arytmetyczne, przypisania, por贸wnania, logiczne, operatory do obs艂ugi 艂a艅cuch贸w, bitowe
  • wykorzystuje priorytety operator贸w do w艂a艣ciwego budowania wyra偶e艅
  • stosuje instrukcj臋 warunkow膮 i wyboru
  • stosuje instrukcje p臋tli (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • korzysta z wybranych bibliotek j臋zyka C++, C#, Python lub innego j臋zyka programowania: biblioteka standardowa, biblioteka z funkcjami matematycznymi, biblioteka z podstawowymi algorytmami
   5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje zasady programowania obiektowego
  • stosuje obiektowe podej艣cie do rozwi膮zywania problem贸w
  • charakteryzuje poj臋cia klasa, obiekt, metoda, pole, dziedziczenie, hermetyzacja, polimorfizm
  • dzieli zagadnienie na klasy
  • powo艂uje obiekty (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • planuje aplikacj臋 z zastosowaniem hermetyzacji, dziedziczenia i polimorfizmu
   6. definiuje klasy
  • definiuje pola klasy
  • okre艣la zakres widoczno艣ci p贸l klasy i definiuje kwalifikatory dost臋pu
  • definiuje metody klasy
  • definiuje konstruktory, w tym konstruktor kopiuj膮cy, i destruktor klasy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • definiuje instrukcje inicjuj膮ce konstruktora
  • okre艣la zakres widoczno艣ci metod klasy i definiuje kwalifikatory dost臋pu
  • implementuje funkcjonalno艣膰 klasy
  • deklaruje obiekty i odwo艂uje si臋 obiektem do sk艂adowych klasy
  • definiuje sk艂adniki statyczne klasy
  • rozr贸偶nia klasy dziedziczone i zaprzyja藕nione
  • tworzy funkcje zaprzyja藕nione z klas膮
  • stosuje sk艂adnik statyczny klasy i metody do ich obs艂ugi
   7. definiuje klasy pochodne
  • buduje hierarchi臋 dziedziczenia klas w programie
  • wydziela metody i pola do odpowiednich klas w hierarchii dziedziczenia
  • definiuje klasy bazowe i pochodne
  • stosuje metody wirtualne, definiuje klasy abstrakcyjne
   8. programuje szablony (wzorce) klas
  • definiuje szablony klas dla obs艂ugi prostych typ贸w liczbowych
   9. programuje obs艂ug臋 wyj膮tk贸w
  • stosuje szkielet obs艂ugi wyj膮tk贸w z instrukcjami try i catch
  • stosuje instrukcj臋 throw
  • opracowuje list臋 mo偶liwych b艂臋d贸w wykonania aplikacji
  • definiuje obs艂ug臋 dla b艂臋d贸w wykonania aplikacji

  INF.04.5 - Programowanie aplikacji desktopowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja INF04)

   1. wykorzystuje 艣rodowisko programistyczne dla aplikacji desktopowych
  • dobiera 艣rodowisko programistyczne do okre艣lonych zada艅 i j臋zyka programowania (np. Visual Studio)
  • stosuje 艣rodowiska IDE, RAD
  • rozpoznaje narz臋dzia wykorzystywane w procesie tworzenia aplikacji desktopowych
   2. wykorzystuje frameworki do programowania aplikacji desktopowych
  • charakteryzuje poj臋cie framework
  • stosuje frameworki typowe dla aplikacji desktopowych, np. WPF, Qt
   3. Kwalifikacje w zawodzie INF04 - programuje desktopowe aplikacje okienkowe
  • rozr贸偶nia elementy interfejsu u偶ytkownika (okno, dialog modalny i niemodalny, kontrolki)
  • stosuje j臋zyki programowania odpowiednie dla aplikacji desktopowych, np. C++, C#, Visual Basic, Java, Python
  • stosuje j臋zyk do projektowania interfejsu u偶ytkownika np. XAML
  • programuje okna aplikacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • programuje system menu aplikacji
  • programuje okna dialogowe aplikacji
  • programuje obs艂ug臋 zdarze艅 myszy i klawiatury

  INF.04.6 - Programowanie aplikacji mobilnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja INF 04)

   1. wykorzystuje 艣rodowisko programistyczne dla aplikacji mobilnych
  • dobiera 艣rodowisko programistyczne do okre艣lonych zada艅 i j臋zyka programowania (np. Visual Studio, Android Studio, XCode)
  • stosuje 艣rodowiska IDE, RAD
  • rozpoznaje narz臋dzia wykorzystywane w procesie tworzenia aplikacji mobilnych
   2. programuje aplikacje mobilne
  • programuje aplikacje w jednym z system贸w mobilnych: iOS lub Android
  • stosuje j臋zyki programowania dedykowane dla aplikacji mobilnych na systemach iOS lub Android: Objective-C lub Swift lub Java lub C#
  • programuje przechowywanie danych i preferencji u偶ytkownika w aplikacjach mobilnych
  • identyfikuje elementy UI aplikacji mobilnej (przyciski, nawigacja, okna dialogowe, listy, formularze, paski narz臋dziowe, grafika, animacje, d藕wi臋k) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • programuje interfejs u偶ytkownika za pomoc膮 j臋zyka XAML
  • programuje aplikacje mobilne przy wykorzystaniu element贸w UI
  • programuje proste aplikacje mobilne typu zegar, powiadamianie, kalendarz, formularz, lokalizacja (system nawigacji satelitarnej)
  • pobiera i wysy艂a dane z lub do internetu dla aplikacji mobilnej
  • programuje aplikacj臋 mobiln膮 korzystaj膮c膮 z bazy danych
  • tworzy aplikacje dostosowane do danej platformy mobilnej (np. system Android smartfon, system Android Tablet, IPAD IPhone)
  • uruchamia aplikacje mobilne
  • przygotowuje aplikacje do publikacji w sklepie

  INF.04.7 - Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja INF.04)

   1. wykorzystuje 艣rodowisko programistyczne dla aplikacji zaawansowanych webowych
  • dobiera 艣rodowisko programistyczne do okre艣lonych zada艅 i j臋zyka programowania (np. Visual Studio, Eclipse Jet Brains)
  • stosuje 艣rodowiska IDE, RAD
  • rozpoznaje narz臋dzia wykorzystywane w procesie tworzenia aplikacji webowych
   2. wykorzystuje frameworki do programowania aplikacji webowych
  • stosuje frameworki typowe dla aplikacji webowych: ASP.NET Core, Django, Angular, React.js, Node.js
  • wykorzystuje bibliotek臋 jQuery lub jej odpowiednik
   3. Kwalifikacje w zawodzie INF.04 - programuje zaawansowane aplikacje webowych
  • stosuje j臋zyki programowania odpowiednie dla aplikacji webowych, np. PHP, C#, Python, JavaScript
  • stosuje mechanizm sesji u偶ytkownika, ciasteczek
  • programuje dynamiczne formularze, systemy logowania i kontroli dost臋pu do okre艣lonych element贸w witryny
  • programuje aplikacje korzystaj膮ce z bazy danych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • programuje wybrane elementy funkcjonalno艣ci e-sklepu, portalu spo艂eczno艣ciowego, serwisu og艂oszeniowego, serwisu rezerwacyjnego

  INF.04.8 - Testowanie i dokumentowanie aplikacji (Egzamin zawodowy kwalifikacja INF.04)

   1. przeprowadza walidacj臋 kodu programu
  • dobiera narz臋dzia i 艣rodowisko do testowania program贸w
  • wykonuje testy tworzonych program贸w
  • identyfikuje b艂臋dy w tworzonych programach
  • poprawia b艂臋dy w tworzonych programach, skryptach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • optymalizuje kod 藕r贸d艂owy
   2. dokumentuje tworzon膮 aplikacj臋
  • stosuje komentarze w kodzie 藕r贸d艂owym programu
  • pisze dokumentacj臋 kodu
  • pisze dokumenty pomocy programu
  • pisze instrukcj臋 u偶ytkownika aplikacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • pisze instrukcj臋 u偶ytkownika programu
  • pisze dokumentacj臋 wdro偶enia projektu
  • przygotowuje dokumentacj臋 z wykonanych test贸w
   3. Kwalifikacje w zawodzie INF.04 - przeprowadza testy
  • charakteryzuje metodyki testowania
  • przygotowuje testy funkcjonalne i niefunkcjonalne
  • przeprowadza testy funkcjonalne
  • przeprowadza testy w kolejnych fazach projektu informatycznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • przeprowadza testy niefunkcjonalne: u偶yteczno艣ci, wydajno艣ciowe, obci膮偶eniowe, zgodno艣ci, bezpiecze艅stwa
  • korzysta z system贸w raportowania b艂臋d贸w, np. BugZilla, JIRA
  • przeprowadza testy interfejsu
  • testuje prototyp projektu interfejsu
  • przygotowuje 艣rodowiska testowe
  • planuje scenariusze testowania aplikacji
  • pisze scenariusze testowania aplikacji
  • raportuje b艂臋dy po przeprowadzonych testach
  • automatyzuje proces testowania
  • testuje aplikacj臋
  • weryfikuje zgodno艣膰 aplikacji z oczekiwaniami klienta

  INF.04.9 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja INF.04)

   1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych) umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technolo