LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED.12

Wykonywanie dekontaminacji sprz臋tu i wyrob贸w medycznychZawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MED.12
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MED 12

MED.12.2 - Podstawy sterylizacji medycznej (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.12)

  1. charakteryzuje og贸ln膮 budow臋 i funkcje organizmu cz艂owieka
 • obja艣nia poj臋cia z zakresu anatomii i fizjologii cz艂owieka
 • okre艣la budow臋 po艂o偶enie i funkcje poszczeg贸lnych uk艂ad贸w i narz膮d贸w
 • opisuje procesy 偶yciowe organizmu
 • opisuje procesy fizjologiczne zachodz膮ce w organizmie cz艂owieka
  2. stosuje procedury sporz膮dzone w oparciu o przepisy prawa i normy dotycz膮ce realizacji zada艅 zawodowych
 • opisuje procedury obowi膮zuj膮ce w centralnej sterylizatorni oraz w innych podmiotach 艣wiadcz膮cych us艂ugi sterylizacji
 • opisuje zasady stosowania norm Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dotycz膮cych proces贸w dekontaminacji
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.12 - charakteryzuje organizacj臋 ochrony zdrowia
 • wyja艣nia struktur臋 systemu ochrony zdrowia
 • wskazuje podstawy prawne funkcjonowania podmiot贸w opieki zdrowotnej
 • analizuje przepisy prawa dotycz膮ce zawodu
 • wymienia zasady korzystania ze 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej
  4. opisuje 藕r贸d艂a i sposoby finansowania 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej
 • opisuje finansowanie 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej
 • opisuje istot臋 polityki zdrowotnej
 • wymienia 藕r贸d艂a i sposoby finansowania 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej
 • opisuje rodzaje dostawc贸w i odbiorc贸w us艂ug medycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia rodzaje kontrakt贸w na us艂ugi medyczne
 • analizuje prawo medyczne i finansowe w podmiotach wykonuj膮cych dzia艂alno艣膰 lecznicz膮
  6. pos艂uguje si臋 j臋zykiem migowym
 • stosuje podstawowe techniki j臋zyka migowego w udzielaniu 艣wiadcze艅
 • pomaga pacjentom niedos艂ysz膮cym w dost臋pie do us艂ug medycznych
 • porozumiewa si臋 z pacjentem j臋zykiem migowym w stopniu podstawowym
  5. Kwalifikacje zawodowe - przestrzega zasad post臋powania w przypadku podejrzenia wyst臋powania przemocy
 • rozr贸偶nia formy i rodzaje przemocy
 • opisuje skutki przemocy
 • rozpoznaje symptomy przemocy
 • wymienia przepisy reguluj膮ce post臋powanie w przypadku podejrzenia wyst臋powania przemocy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia instytucje zajmuj膮ce si臋 problemami przemocy
  7. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MED.12.3 - Dobieranie metod dekontaminacji w zale偶no艣ci od rodzaju sprz臋tu i wyrobu medycznego (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED12)

  1. rozr贸偶nia sprz臋t i wyroby medyczne ze wzgl臋du na zastosowanie, metody mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej
 • klasyfikuje sprz臋t i wyroby medyczne do metody mycia i dezynfekcji
 • rozr贸偶nia sprz臋t i wyroby medyczne ze wzgl臋du na zastosowanie
 • omawia budow臋, funkcje i zastosowanie sprz臋t贸w i wyrob贸w medycznych
 • wskazuje wyroby medyczne i sprz臋t z okre艣lon膮 krotno艣ci膮 sterylizacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje poszczeg贸lne etapy procedury dekontaminacji sprz臋tu i wyrob贸w medycznych
  2. rozr贸偶nia metody dekontaminacji w zale偶no艣ci od rodzaju sprz臋tu i wyrobu medycznego
 • wymienia metody dekontaminacji
 • dobiera metody dekontaminacji w zale偶no艣ci od rodzaju sprz臋tu i wyrobu medycznego
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED12 - przeprowadza demonta偶 i monta偶 sprz臋tu oraz wyrob贸w medycznych o zr贸偶nicowanej budowie geometrycznej w celu zapewnienia dekontaminacji
 • rozk艂ada na cz臋艣ci sprz臋t i wyroby medyczne o modu艂owej budowie
 • sk艂ada z element贸w zdemontowanych sprz臋t i wyroby medyczne
 • wykonuje test sprawno艣ci z艂o偶onego sprz臋tu i wyrobu medycznego
 • przygotowuje sprz臋t i wyroby medyczne do procesu sterylizacji
  4. wykonuje testy funkcyjne sprz臋tu i wyrob贸w medycznych
 • zapobiega korozji przez konserwacj臋 sprz臋tu
 • sprawdza sprz臋t i wyroby medyczne pod wzgl臋dem ich funkcjonowania
 • opisuje wyniki test贸w funkcyjnych
 • nazywa uszkodzenia sprz臋tu, w tym rodzaje korozji na powierzchni sprz臋tu i wyrob贸w medycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje skutki uszkodze艅 sprz臋tu, wyrob贸w medycznych

MED.12.4 - Wykonywanie mycia i dezynfekcji sprz臋tu i wyrob贸w medycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.12)

  1. rozr贸偶nia metody mycia i dezynfekcji
 • opisuje metody mycia i dezynfekcji
 • wymienia zalety i wady poszczeg贸lnych metod mycia i dezynfekcji
 • identyfikuje karty charakterystyki preparat贸w niebezpiecznych
 • ustala metod臋 mycia i dezynfekcji sprz臋tu, wyrobu medycznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje sprz臋t, wyr贸b medyczny do procesu mycia i dezynfekcji
 • okre艣la punkty krytyczne procesu mycia i dezynfekcji
 • opisuje przyczyny uszkodzenia sprz臋tu, wyrob贸w medycznych w wyniku procesu mycia i dezynfekcji
 • opisuje jednoetapowy i wieloetapowy proces mycia i dezynfekcji
  2. okre艣la czysto艣膰 mikrobiologiczn膮 narz臋dzi zgodnie z klasyfikacj膮 Spauldinga
 • wylicza grupy klasyfikacji wyrob贸w medycznych wed艂ug klasyfikacji Spauldinga
 • rozr贸偶nia stopnie czysto艣ci mikrobiologicznej wed艂ug klasyfikacji Spauldinga
 • klasyfikuje sprz臋t i wyroby medyczne do metod dekontaminacji zgodnie z klasyfikacj膮 Spauldinga
 • uzasadnia proces dekontaminacji dla wybranego sprz臋tu i wyrobu medycznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje instrukcje producenta sprz臋tu i wyrob贸w medycznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.12 - dobiera technologi臋 dekontaminacji zgodnie z instrukcj膮 producenta
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce wyrob贸w medycznych
 • korzysta z instrukcji producenta sprz臋tu i wyrob贸w medycznych
 • wymienia metody mycia i dezynfekcji sprz臋tu i wyrob贸w medycznych zgodnie z instrukcj膮 producenta
 • ustala procedur臋 mycia i dezynfekcji dla poszczeg贸lnych sprz臋t贸w i wyrob贸w medycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykazuje brak kompatybilno艣ci technologii dekontaminacji z instrukcj膮 producenta
  4. przygotowuje roztwory u偶ytkowe 艣rodk贸w dezynfekcyjnych o wskazanym st臋偶eniu
 • okre艣la skutki toksycznego dzia艂ania preparat贸w dezynfekcyjnych
 • obja艣nia spos贸b przygotowania roztworu roboczego
 • oblicza ilo艣膰 preparatu dezynfekuj膮cego
 • sporz膮dza roztw贸r roboczy do dezynfekcji manualnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje preparaty zgodnie z ich przeznaczeniem
 • dokonuje analizy kart charakterystyki substancji niebezpiecznej
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje 艣rodki do nawil偶ania, bakteriostatycznego mycia i oczyszczania sprz臋tu i wyrob贸w medycznych
 • zapobiega przysychaniu materia艂u biologicznego na sprz臋cie i wyrobach medycznych
 • dobiera 艣rodki do nawil偶ania oraz mycia bakteriostatycznego sprz臋tu i wyrob贸w medycznych
 • wybiera 艣rodki adekwatnie do warunk贸w mycia i dezynfekcji sprz臋tu i wyrob贸w medycznych
 • u偶ywa 艣rodk贸w do mycia i oczyszczania manualnego i maszynowego
  6. przeprowadza mycie i dezynfekcj臋 z zastosowaniem r贸偶nych metod, 艣rodk贸w i urz膮dze艅
 • wykonuje manualne mycie i dezynfekcj臋
 • obs艂uguje urz膮dzenia myj膮co-dezynfekuj膮ce
  7. charakteryzuje metody dekontaminacji w stacji 艂贸偶ek oraz ich wyposa偶enia
 • opisuje zasady funkcjonowania stacji 艂贸偶ek
 • dobiera metody dekontaminacji w stacji 艂贸偶ek oraz ich wyposa偶enia
 • przygotowuje 艂贸偶ko do procedury mycia i dezynfekcji
 • dokumentuje przeprowadzony proces dekontaminacji w stacji 艂贸偶ek oraz ich wyposa偶enia
  8. stosuje odpowiednie wska藕niki kontroli proces贸w mycia oraz dezynfekcji
 • obja艣nia zmienne proces贸w mycia i dezynfekcji
 • odr贸偶nia proces dezynfekcji chemicznej od termicznej
 • opisuje czynnik dezynfekuj膮cy w procesach mycia i dezynfekcji
 • opisuje konieczno艣膰 zastosowania wody demineralizowanej w procesie mycia i dezynfekcji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje kontrol臋 mycia mechanicznego
 • wykazuje prawid艂owo艣膰 procesu dezynfekcji chemicznej i termicznej
 • dokonuje analizy kontroli proces贸w mycia i dezynfekcji testem biuretowym
 • prowadzi dokumentacj臋 procesu mycia i dezynfekcji
 • analizuje uzyskane wyniki kontroli procesu
  9. kontroluje parametry procesu mycia i dezynfekcji
 • analizuje wydruk z urz膮dzenia myj膮co- dezynfekuj膮cego
 • oblicza ilo艣膰 zu偶ytych preparat贸w w procesie
 • stosuje metod臋 kontroli wzrokowej procesu mycia i dezynfekcji
 • interpretuje wyniki kontroli procesu mycia i dezynfekcji

MED.12.5 - Wykonywanie sterylizacji sprz臋tu i wyrob贸w medycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED12)

  1. przeprowadza sterylizacj臋 sprz臋tu i wyrob贸w medycznych przy zastosowaniu r贸偶nych metod i urz膮dze艅
 • opisuje rodzaje, parametry i fazy procesu sterylizacji nisko- i wysokotemperaturowej
 • dobiera metody sterylizacji
 • wybiera urz膮dzenie do sterylizacji sprz臋tu i wyrobu medycznego
 • wybiera program do sterylizacji zgodnie z instrukcj膮 producenta sprz臋tu i wyrobu medycznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje wsad i za艂adunek do procesu sterylizacji
 • rozpoznaje rodzaje wsadu i za艂adunku do procesu sterylizacji
 • wyja艣nia spos贸b przygotowania wsadu i za艂adunku do procesu sterylizacji
  2. przeprowadza kontrol臋 sprawno艣ci urz膮dze艅 wykorzystywanych do sterylizacji
 • opisuje rodzaje kontroli urz膮dze艅 wykorzystywanych do sterylizacji
 • opisuje zasad臋 dzia艂ania test贸w do kontroli urz膮dze艅 wykorzystywanych do sterylizacji
 • stosuje przepisy i normy dotycz膮ce urz膮dze艅 wykorzystywanych do sterylizacji
 • opisuje czynniki maj膮ce wp艂yw na dopuszczenie urz膮dze艅 do pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza i interpretuje wyniki test贸w kontroli sprawno艣ci urz膮dze艅 wykorzystywanych do sterylizacji
 • decyduje o dopuszczeniu urz膮dze艅 wykorzystywanych do sterylizacji do pracy
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED12 - rozr贸偶nia rodzaje barier sterylnych u偶ywanych w procesach sterylizacji
 • rozpoznaje rodzaje barier sterylnych jednokrotnego i wielokrotnego u偶ytku
 • rozpoznaje opakowania transportowe i magazynowe
 • dobiera rodzaj bariery sterylnej do procesu sterylizacji, narz臋dzi i sprz臋tu medycznego
 • opisuje wytyczne dla przechowywania opakowanych sterylnych wyrob贸w medycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje oznaczenia na opakowaniach jednorazowego u偶ytku
 • omawia poj臋cie modu艂u sterylizacyjnego
 • nazywa wska藕niki kontroli procesu sterylizacji zamieszczone na barierach sterylnych
 • opisuje dzia艂anie wska藕nik贸w kontroli procesu sterylizacji
 • interpretuje wyniki wska藕nik贸w kontroli procesu sterylizacji zamieszczanych na barierach sterylnych
  4. przygotowuje pakiety sprz臋tu i wyrob贸w medycznych do sterylizacji
 • dopasowuje barier臋 steryln膮 do rodzaju sprz臋tu i wyrobu medycznego
 • ocenia spos贸b zapakowania sprz臋tu medycznego
 • wykonuje pakowanie narz臋dzi i sprz臋tu medycznego w opakowania sterylizacyjne jednorazowe lub wielokrotnego u偶ytku
 • wyja艣nia zasady pakowania narz臋dzi i sprz臋tu medycznego w opakowania sterylizacyjne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje u艂o偶enie pakiet贸w wyrob贸w medycznych w koszach sterylizacyjnych
 • przygotowuje pakiety wyrob贸w medycznych zgodnie z procedurami operacyjnymi
 • kompletuje instrumentarium do zabieg贸w operacyjnych oraz znakowania SBS (system bariery sterylnej)
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia wska藕niki do kontroli proces贸w sterylizacji
 • opisuje wska藕niki kontroli proces贸w sterylizacji (fizyczne, chemiczne, biologiczne)
 • rozpoznaje wska藕niki kontroli chemicznej i biologicznej
 • obja艣nia spos贸b dzia艂ania wska藕nik贸w chemicznych i biologicznych
 • opisuje budow臋 wska藕nik贸w chemicznych i biologicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera wska藕niki chemiczne i biologiczne do metod procesu sterylizacji niskotemperaturowej i wysokotemperaturowej
 • stosuje wska藕niki kontroli fizycznej, chemicznej i biologicznej w procesie sterylizacji
 • opisuje kontrol臋 procesu sterylizacji z zastosowaniem PCD (Process Challenge Devices)
  6. przeprowadza kontrol臋 cyklu sterylizacji
 • opisuje sposoby przeprowadzania kontroli cyklu sterylizacji
 • okre艣la elementy kontroli cyklu sterylizacji
 • sprawdza wyniki kontroli chemicznej i biologicznej wsadu
 • sprawdza wyniki kontroli wska藕nik贸w chemicznych pakietu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • kontroluje wska藕niki fizyczne procesu sterylizacji
 • weryfikuje wyniki rejestru cyklu
  7. kontroluje integralno艣膰 bariery sterylnej
 • kontroluje wizualnie stan opakowania po procesie sterylizacji
 • ocenia jako艣膰 zgrzew贸w po procesie sterylizacji
 • sprawdza ci膮g艂o艣膰 zgrzewu w opakowaniach papierowo-foliowych i z folii-TYVEK (folii poliestrowej/polipropylenowej)
  8. przeprowadza kontrol臋 urz膮dze艅 s艂u偶膮cych do zapewnienia szczelno艣ci opakowania
 • wymienia rodzaje urz膮dze艅 s艂u偶膮cych do zapewnienia szczelno艣ci opakowa艅
 • opisuje spos贸b dzia艂ania urz膮dze艅 zgrzewaj膮cych
 • r贸偶nicuje urz膮dzenia s艂u偶膮ce do zapewnienia szczelno艣ci opakowa艅
 • opisuje proces zgrzewania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje parametry procesu zgrzewania
 • kontroluje urz膮dzenia do zapewniania szczelno艣ci opakowania
 • dobiera wska藕niki kontroli szczelno艣ci opakowania
 • przeprowadza test kontroli szczelno艣ci zgrzewu
 • interpretuje wyniki testu kontroli szczelno艣ci zgrzewu
  9. magazynuje pakiety sprz臋tu i wyrob贸w medycznych po procesie sterylizacji
 • opisuje warunki przechowywania pakiet贸w po sterylizacji
 • opisuje pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania pakiet贸w po sterylizacji
 • opisuje rozmieszczenie materia艂u sterylnego
 • okre艣la termin przydatno艣ci do u偶ycia pakietu po sterylizacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza termin przechowywania pakiet贸w po sterylizacji
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - zwalnia sprz臋t i wyroby medyczne po sterylizacji
 • ocenia zapis parametr贸w krytycznych dla danego procesu sterylizacji
 • decyduje o sterylno艣ci wsadu na podstawie wynik贸w wska藕nik贸w chemicznych i biologicznych
 • decyduje o wydaniu sterylnego sprz臋tu i wyrob贸w medycznych odbiorcy
 • wydaje sprz臋t medyczny po sterylizacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wybiera system transportu sterylnego sprz臋tu i wyrob贸w medycznych do odbiorcy
  11. sporz膮dza dokumentacj臋 procesu sterylizacji
 • wype艂nia protok贸艂 zdawczo-odbiorczy, kart臋 dekontaminacji narz臋dzi (kart臋 mycia i dezynfekcji, kart臋 sterylizacji, protok贸艂 niezgodno艣ci i inne), protok贸艂 wydania narz臋dzi, etykiet臋
 • weryfikuje informacje zawarte w dokumentacji z wynikami kontroli proces贸w dekontaminacji
  12. monitoruje zapotrzebowanie na materia艂y niezb臋dne w technologii dekontaminacji
 • sporz膮dza list臋 materia艂贸w zu偶ywalnych
 • informuje o zapotrzebowaniu na materia艂y zu偶ywalne
 • okre艣la stany zapas贸w magazynowych z uwzgl臋dnieniem asortymentu oraz termin贸w przechowywania materia艂贸w
 • przygotowuje inwentaryzacj臋

MED.12.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED 12)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta , z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED 12 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodow