LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED.05

艢wiadczenie us艂ug medycznych w zakresie badania i protezowania s艂uchu- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MED.5
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MED 5

MED.05.2 - Podstawy protetyki s艂uchu (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.05)

  1. charakteryzuje organizacj臋 i finansowanie 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej oraz systemu ubezpiecze艅 zdrowotnych
 • opisuje system ubezpiecze艅 zdrowotnych
 • r贸偶nicuje publiczne i niepubliczne podmioty lecznicze i okre艣la zasady ich funkcjonowania w systemie
 • wyja艣nia zadania poszczeg贸lnych instytucji systemu zdrowia i ubezpiecze艅 zdrowotnych
 • omawia zadania instytucji ochrony praw pacjent贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia system finansowania 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej
 • obja艣nia zasady refundacji 艣rodk贸w zaopatrzenia medycznego (w tym aparat贸w s艂uchowych, implant贸w s艂uchowych oraz system贸w wspomagaj膮cych s艂yszenie)
 • omawia zadania instytucji pomocy spo艂ecznej w dofinasowaniu opieki zdrowotnej
 • r贸偶nicuje systemy opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej
 • opisuje r贸偶ne systemy finansowania 艣rodk贸w zaopatrzenia medycznego w Unii Europejskiej (w tym aparat贸w s艂uchowych, implant贸w s艂uchowych oraz system贸w wspomagaj膮cych s艂yszenie)
  2. stosuje przepisy prawa oraz etyki zawodowej dotycz膮ce realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce ochrony zdrowia
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce wymaga艅 zawodowych w okre艣lonym zawodzie
 • wyja艣nia okre艣lenie zaw贸d regulowany oraz znaczenie tego terminu dla wykonywanego zawodu
 • obja艣nia rol臋 stowarzysze艅 zawodowych, w tym Polskiego Stowarzyszenia Protetyk贸w S艂uchu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia cechy etycznego post臋powania we wsp贸艂pracy z producentami aparat贸w s艂uchowych
 • omawia zasady etycznego post臋powania dla dobra pacjenta
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.05 - sporz膮dza dokumentacj臋 medyczn膮 pacjenta zgodnie z przepisami prawa dotycz膮cymi ochrony danych osobowych
 • wskazuje przepisy prawa dotycz膮ce prowadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentacji medycznej
 • wyja艣nia znaczenie prawa ochrony danych osobowych w kontek艣cie prowadzenia dokumentacji medycznej zawieraj膮cej dane wra偶liwe
 • wskazuje zasady prowadzenia dokumentacji medycznej z uwzgl臋dnieniem praw pacjenta
 • wype艂nia formularze medyczne dla pacjenta z uszkodzonym s艂uchem w postaci papierowej i elektronicznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje obieg dokumentacji medycznej dotycz膮cej refundacji 艣rodk贸w zaopatrzenia medycznego
  4. przestrzega zasad post臋powania w przypadku podejrzenia wyst臋powania przemocy
 • opisuje objawy stosowania przemocy wobec doros艂ych i dzieci
 • opisuje rodzaje zachowa艅 przemocowych oraz ich wp艂yw na kondycj臋 psychofizyczn膮 cz艂owieka
 • wyja艣nia zasady reagowania i post臋powania w przypadkach podejrzenia lub zaistnienia bezpo艣rednich sytuacji przemocowych
 • opisuje znaczenie przeciwdzia艂ania przemocy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje podstawy prawne dotycz膮ce obowi膮zku reagowania na podejrzenie wyst臋powania przemocy
 • wymienia miejsca udzielania pomocy ofiarom przemocy oraz instytucje pomocowe
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 j臋zykiem migowym
 • rozpoznaje podstawowe znaki j臋zyka migowego
 • stosuje podstawowe znaki j臋zyka migowego, w tym zwroty grzeczno艣ciowe, nazwy dni tygodnia, miesi臋cy, liczebniki, proste polecenia
 • u偶ywa alfabetu palcowego w sytuacjach wymagaj膮cych zastosowania nazw w艂asnych
 • korzysta ze s艂ownika j臋zyka migowego w wersji papierowej i multimedialnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia instytucje organizuj膮ce kursy j臋zyka migowego i u艂atwiaj膮ce kontakty z osobami nies艂ysz膮cymi
 • opisuje sposoby totalnej komunikacji z osob膮 nies艂ysz膮c膮 i niedos艂ysz膮c膮 pos艂uguj膮c膮 si臋 j臋zykiem migowym
 • omawia prawa os贸b nies艂ysz膮cych w zakresie korzystania z us艂ug t艂umacza j臋zyka migowego w 偶yciu publicznym
  6. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • opisuje systemy elektroniczne stosowane w ochronie zdrowia
 • wykonuje rejestracj臋 pacjenta w systemie elektronicznym
 • wprowadza dane dotycz膮ce realizacji 艣wiadcze艅 medycznych do systemu elektronicznego w zakresie zaopatrzenia w 艣rodki medyczne
 • wskazuje programy do terapii s艂uchowej dla dzieci i os贸b doros艂ych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje 膰wiczenia z pacjentem z zakresu treningu s艂uchowego u偶ywaj膮c programu do terapii s艂uchowej
  7. charakteryzuje dzia艂ania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia
 • wymienia programy dotycz膮ce profilaktyki zdrowotnej
 • wymienia instytucje i organizacje zajmuj膮ce si臋 planowaniem i prowadzeniem profilaktyki prozdrowotnej
 • okre艣la dzia艂ania zwi膮zane z profilaktyk膮 prozdrowotn膮, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem dzia艂a艅 dotycz膮cych ochrony s艂uchu
 • opisuje sposoby minimalizowania i unikania czynnik贸w szkodliwych dla s艂uchu w r贸偶nych 艣rodowiskach akustycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • uzasadnia konieczno艣膰 podejmowania dzia艂a艅 profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia w aspekcie indywidualnym i spo艂ecznym
 • formu艂uje zasady zdrowego trybu 偶ycia zapewniaj膮cego dobre s艂yszenie
 • wskazuje 艣rodowiskowe uwarunkowania wa偶ne dla s艂uchu
  8. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MED.05.3 - Stosowanie wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii s艂uchu (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED5)

  1. analizuje anatomi臋 i fizjologi臋 narz膮du s艂uchu i r贸wnowagi
 • opisuje elementy anatomiczne narz膮du s艂uchu i r贸wnowagi
 • obja艣nia struktury obwodowe narz膮du s艂uchu
 • obja艣nia dzia艂anie o艣rodka s艂uchu w centralnym uk艂adzie nerwowym
 • omawia prawid艂owe funkcjonowanie narz膮du s艂uchu i r贸wnowagi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje proces przewodzenia, odbioru i przetwarzania d藕wi臋ku w narz膮dzie s艂uchu
  2. okre艣la og贸lnorozwojowe i spo艂eczne nast臋pstwa ubytku s艂uchu u dzieci i doros艂ych
 • opisuje mo偶liwe nast臋pstwa rozwojowe zwi膮zane z ubytkiem s艂uchu u dzieci oraz wt贸rne w dalszej perspektywie czasowej
 • wyja艣nia skutki og贸lnorozwojowe i spo艂eczne ubytku s艂uchu u dzieci z uwzgl臋dnieniem czynnik贸w psychofizycznych i 艣rodowiskowych
 • r贸偶nicuje skutki ubytku s艂uchu u dzieci na poszczeg贸lnych etapach ich rozwoju
 • opisuje skutki spo艂eczne ubytku s艂uchu u os贸b doros艂ych nies艂ysz膮cych od urodzenia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje skutki spo艂eczne ubytku s艂uchu u os贸b doros艂ych z nabyt膮 wad膮 s艂uchu
 • okre艣la skutki spo艂eczne ubytku s艂uchu u os贸b w wieku senioralnym
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED5 - analizuje obraz ma艂偶owiny usznej, przewodu s艂uchowego zewn臋trznego oraz b艂ony b臋benkowej u pacjenta
 • opisuje prawid艂owy wygl膮d ma艂偶owiny usznej
 • opisuje prawid艂owy wygl膮d przewodu s艂uchowego zewn臋trznego
 • opisuje prawid艂owy wygl膮d b艂ony b臋benkowej
 • opisuje wygl膮d ucha zewn臋trznego z zastosowaniem fachowej terminologii dotycz膮cej objaw贸w stan贸w patologicznych
  4. przeprowadza badanie otoskopowe
 • wymienia zasady bezpiecze艅stwa oraz przeciwskazania do wykonania badania otoskopowego
 • analizuje wynik badania otoskopowego
 • opisuje stany patologiczne b艂ony b臋benkowej oraz przewodu s艂uchowego zewn臋trznego z zastosowaniem fachowej terminologii
  5. Kwalifikacje zawodowe - klasyfikuje typy uszkodze艅 s艂uchu
 • opisuje kryteria klasyfikacji uszkodze艅 s艂uchu
 • rozr贸偶nia typy uszkodze艅 s艂uchu ze wzgl臋du na czas ich powstania, lokalizacj臋 i g艂臋boko艣膰 ubytku
 • okre艣la rodzaj, wielko艣膰 oraz stopie艅 niedos艂uchu
 • okre艣la przyczyny i skutki uszkodze艅 s艂uchu z uwzgl臋dnieniem ich typologii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje wiedz臋 o r贸偶nych typach uszkodze艅 narz膮du s艂uchu w zakresie wskaza艅 do rodzaju protezowania s艂uchu u pacjenta
 • uzasadnia wskazania do rodzaju protezowania s艂uchu z uwzgl臋dnieniem wiedzy o typologii uszkodze艅 s艂uchu
  6. omawia etapy rozwoju mowy i funkcji s艂uchowych u dzieci
 • wymienia etapy rozwoju funkcji s艂uchowych oraz mowy u dziecka w wieku do 6 lat
 • opisuje cechy rozwoju s艂uchu i mowy u dziecka na danym etapie
 • wyja艣nia korelacj臋 mi臋dzy rozwojem funkcji s艂uchowych i mowy w procesie rozwoju dziecka
 • opisuje skutki dysharmonii rozwojowej u dziecka z zaburzeniami s艂uchu w zakresie funkcji j臋zykowych i s艂uchowych
  7. rozr贸偶nia jednostki chorobowe narz膮du s艂uchu i r贸wnowagi
 • opisuje stany chorobowe ucha zewn臋trznego, 艣rodkowego i wewn臋trznego
 • opisuje jednostki chorobowe narz膮du r贸wnowagi
 • opisuje podstawowe objawy chorobowe stan贸w zapalnych ucha 艣rodkowego
 • opisuje przeciwwskazania do protezowania s艂uchu u pacjent贸w z objawami chor贸b narz膮du s艂uchu i r贸wnowagi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • uzasadnia wskazania do konsultacji lekarskich w przypadkach podejrzenia stan贸w chorobowych w obr臋bie narz膮du s艂uchu i r贸wnowagi
  8. stosuje podstawowe poj臋cia u偶ywane w audiofonologii: charakteryzuje pole mowy w zale偶no艣ci od jego poziomu akustycznego, wykorzystuje znajomo艣膰 fonetyki akustycznej, audytywnej i wizualnej w pracy zawodowej
 • opisuje zakres g艂osek j臋zyka polskiego na audiogramie
 • klasyfikuje g艂oski j臋zyka polskiego w zale偶no艣ci od ich poziomu akustycznego i cz臋stotliwo艣ci
 • r贸偶nicuje g艂oski j臋zyka polskiego pod wzgl臋dem cech audytywnych
 • interpretuje przyk艂adowe audiogramy pacjent贸w z uszkodzonym s艂uchem pod wzgl臋dem s艂yszalno艣ci d藕wi臋k贸w mowy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zaznacza pole mowy na audiogramie
 • wyja艣nia znaczenie obni偶onej s艂yszalno艣ci g艂osek j臋zyka polskiego dla komunikowania si臋 pacjenta
  9. charakteryzuje zagro偶enia 艣rodowiskowe dla narz膮du s艂uchu
 • okre艣la zagro偶enia dla narz膮du s艂uchu we wsp贸艂czesnym 艣wiecie
 • r贸偶nicuje czynniki szkodliwe dla narz膮du s艂uchu pod wzgl臋dem poziomu g艂o艣no艣ci d藕wi臋k贸w
 • opisuje konsekwencje zwi膮zane z przebywaniem w ha艂asie oraz u偶ytkowaniem wsp贸艂czesnych technologii audio
 • formu艂uje zalecenia dotycz膮ce unikania i minimalizowania zagro偶e艅 dla narz膮du s艂uchu w r贸偶nych warunkach 艣rodowiskowych

MED.05.4 - Wykonywanie bada艅 s艂uchu oraz analizowanie i ocenianie ich wynik贸w na potrzeby protezowania s艂uchu (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.5)

  1. stosuje terminologi臋 z zakresu akustyki i psychoakustyki
 • opisuje podstawowe parametry fali akustycznej
 • obja艣nia parametry poziomu nat臋偶enia d藕wi臋ku i poziomu ci艣nienia akustycznego
 • definiuje poj臋cia z zakresu psychoakustyki
 • ocenia czynniki wp艂ywaj膮ce na odbi贸r fali akustycznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • obja艣nia powi膮zania mi臋dzy bod藕cem akustycznym a wra偶eniem s艂uchowym
 • analizuje czynniki psychoakustyczne w procesie protezowania s艂uchu u pacjenta
  2. rozr贸偶nia metody badania s艂uchu u dzieci i doros艂ych
 • klasyfikuje metody badania s艂uchu ze wzgl臋du na wiek pacjenta
 • omawia metody badania s艂uchu stosowane u os贸b doros艂ych
 • omawia metody badania s艂uchu stosowane u dzieci
 • analizuje przydatno艣膰 poszczeg贸lnych metod ze wzgl臋du na wiek pacjenta (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la znaczenie diagnostyczne poszczeg贸lnych metod ze wzgl臋du na wiek pacjenta
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.5 - wyja艣nia pacjentowi cel, zasady i przebieg planowanego badania s艂uchu
 • okre艣la cel badania s艂uchu
 • opisuje przebieg badania s艂uchu
 • formu艂uje jasne komunikaty skierowane do pacjenta przed i w trakcie badania s艂uchu
 • formu艂uje komunikaty zwi膮zane z badaniem s艂uchu skierowane do dzieci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia zasady modyfikowania informacji dotycz膮cych badania s艂uchu w spos贸b zrozumia艂y i wystarczaj膮cy dla dziecka
 • wyja艣nia pacjentowi uzyskane wyniki zgodnie z kompetencjami
  4. pos艂uguje si臋 aparatur膮 i urz膮dzeniami do badania s艂uchu u dzieci i doros艂ych
 • identyfikuje r贸偶ne rodzaje aparatury do badania s艂uchu
 • omawia zasady dzia艂ania r贸偶nych rodzaj贸w aparatury do badania s艂uchu
 • u偶ywa audiometru tonalnego
 • stosuje tympanometr (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • u偶ywa urz膮dzenia do badania otoemisji akustycznych
 • u偶ywa aparatury do badania potencja艂贸w wywo艂anych
 • opisuje w zakresie podstawowym stan techniczny urz膮dze艅 do badania s艂uchu w zakresie sprawno艣ci i poprawno艣ci uzyskiwanych wynik贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la specyfik臋 przeprowadzania bada艅 s艂uchu (subiektywnych i obiektywnych) u dzieci
 • opisuje zasady przygotowania dziecka do bada艅 audiometrycznych
 • omawia specyfik臋 przeprowadzania obiektywnych i subiektywnych bada艅 s艂uchu u dzieci
 • wyja艣nia poj臋cie warunkowania do bada艅 s艂uchu
 • opisuje zasady przeprowadzania audiometrii zabawowej
  6. przeprowadza badania s艂uchu u dzieci i doros艂ych, w tym pos艂uguje si臋 odpowiednimi technikami zag艂uszania ucha niebadanego
 • wykonuje badania akumetryczne u dzieci i doros艂ych
 • wykonuje audiometryczne badania s艂uchu u doros艂ych (audiometria tonalna i mowy)
 • wykonuje badania audiometryczne u dzieci
 • wykonuje badania otoemisji akustycznych u dzieci i doros艂ych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje badania audiometrii impedancyjnej u dzieci i doros艂ych
 • opisuje zasady przygotowania dziecka do badania potencja艂贸w wywo艂anych ABR (auditory brainstem response)
 • stosuje techniki zag艂uszania ucha niebadanego podczas bada艅 audiometrycznych u dzieci i doros艂ych
  7. obja艣nia zachowania pacjenta, na kt贸re nale偶y zwraca膰 uwag臋 podczas badania s艂uchu u dzieci i doros艂ych
 • opisuje specyfik臋 zachowa艅 pacjent贸w doros艂ych podczas badania s艂uchu
 • opisuje specyficzne reakcje dzieci podczas badania s艂uchu
 • opisuje zasady obserwacji reakcji dzieci podczas badania s艂uchu
 • obja艣nia znaczenie obserwacji zachowania pacjenta podczas bada艅 s艂uchu dla prawid艂owej weryfikacji wyniku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokonuje analizy wynik贸w bada艅 s艂uchu na podstawie oceny dodatkowych uwarunkowa艅
  8. ocenia ubytek s艂uchu na podstawie dost臋pnych bada艅 s艂uchu
 • okre艣la pr贸g s艂yszenia na podstawie wykresu krzywej audiometrycznej
 • analizuje wykres krzywej audiometrycznej
 • identyfikuje typ uszkodzenia s艂uchu ze wzgl臋du na jego lokalizacj臋 na podstawie wynik贸w bada艅

MED.05.5 - Dobieranie i dopasowywanie aparat贸w s艂uchowych i urz膮dze艅 wspomagaj膮cych s艂yszenie (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED05)

  1. analizuje budow臋, dzia艂anie i parametry techniczne aparat贸w s艂uchowych
 • opisuje elementy budowy aparat贸w s艂uchowych
 • obja艣nia dzia艂anie poszczeg贸lnych element贸w aparat贸w s艂uchowych
 • r贸偶nicuje budow臋 aparat贸w s艂uchowych ze wzgl臋du na stopie艅 zaawansowania technicznego
 • obja艣nia typy kryteri贸w wyr贸偶niaj膮ce aparaty s艂uchowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia aparaty s艂uchowe ze wzgl臋du na typy i rodzaje obud贸w
 • r贸偶nicuje dane techniczne i w艂a艣ciwo艣ci aparat贸w s艂uchowych r贸偶nych producent贸w, w tym programy s艂uchowe i w艂asno艣ci adaptacyjne
  2. wyja艣nia funkcje uk艂ad贸w obr贸bki sygna艂u stosowanych w aparatach s艂uchowych
 • r贸偶nicuje typy przetwornik贸w elektroakustycznych
 • opisuje dzia艂anie przetwornik贸w elektroakustycznych
 • omawia budow臋 i dzia艂anie przyrz膮d贸w do pomiar贸w elektroakustycznych aparat贸w s艂uchowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED05 - pos艂uguje si臋 programami do edycji i obr贸bki d藕wi臋ku
 • odtwarza d藕wi臋ki z wykorzystaniem przetwornik贸w elektroakustycznych
 • u偶ywa dost臋pnych nagra艅 do okre艣lenia parametr贸w d藕wi臋ku
 • ocenia parametry akustyczne mowy wykorzystuj膮c programy komputerowe
  4. wykonuje pomiary podstawowych charakterystyk aparat贸w s艂uchowych
 • opisuje podstawowe charakterystyki aparat贸w s艂uchowych
 • mierzy podstawowe charakterystyki aparat贸w s艂uchowych wykorzystuj膮c dost臋pny sprz臋t
 • analizuje wyniki pomiar贸w podstawowych charakterystyk aparat贸w s艂uchowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - opisuje rodzaje urz膮dze艅 wspomagaj膮cych s艂yszenie u dzieci i doros艂ych
 • wymienia rodzaje urz膮dze艅 wspomagaj膮cych s艂yszenie
 • opisuje budow臋 i dzia艂anie urz膮dze艅 wspomagaj膮cych s艂yszenie
 • r贸偶nicuje rodzaje urz膮dze艅 wspomagaj膮cych s艂yszenie os贸b doros艂ych i dzieci
 • opisuje rozwi膮zania dotycz膮ce 艂膮czno艣ci urz膮dze艅 wspomagaj膮cych s艂yszenie z r贸偶nymi urz膮dzeniami audio, wykorzystuj膮c aktualn膮 wiedz臋
  6. wyja艣nia budow臋 implant贸w s艂uchowych oraz podstawowe zasady ich dzia艂ania i zastosowanie
 • opisuje budow臋 i zasad臋 dzia艂ania implant贸w 艣limakowych, pniowych oraz zakotwiczonych w ko艣ci
 • opisuje budow臋 i zasad臋 dzia艂ania implant贸w ucha 艣rodkowego
 • wymienia wskazania kwalifikuj膮ce pacjenta do zastosowania implant贸w s艂uchowych
  7. analizuje potrzeby pacjenta w zakresie doboru aparat贸w s艂uchowych, implant贸w s艂uchowych i urz膮dze艅 wspomagaj膮cych s艂yszenie: okre艣la w艂a艣ciwy dla pacjenta typ protezowania s艂uchu, analizuje potrzeby pacjenta pod wzgl臋dem audiologicznym i psychospo艂ecznym
 • r贸偶nicuje podstawowe sposoby protezowania s艂uchu
 • uzasadnia wyb贸r okre艣lonego sposobu protezowania w zale偶no艣ci od potrzeb i uwarunkowa艅 pacjenta
 • obja艣nia kryteria kwalifikacji pacjenta do danego sposobu protezowania
 • ocenia sytuacj臋 pacjenta w zakresie wskaza艅 do okre艣lonego sposobu protezowania
  8. organizuje proces doboru i dopasowania aparat贸w s艂uchowych i urz膮dze艅 wspomagaj膮cych s艂yszenie
 • opisuje poszczeg贸lne etapy doboru aparat贸w s艂uchowych i urz膮dze艅 wspomagaj膮cych s艂yszenie
 • opisuje zasady wsp贸艂pracy z pacjentem w procesie doboru aparat贸w s艂uchowych i urz膮dze艅 wspomagaj膮cych s艂yszenie
 • modyfikuje proces dopasowania aparat贸w s艂uchowych i urz膮dze艅 wspomagaj膮cych s艂yszenie w zale偶no艣ci od potrzeb i sytuacji pacjenta
 • wymienia plac贸wki zajmuj膮ce si臋 pomoc膮 finansow膮 zwi膮zan膮 z protezowaniem s艂uchu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia warunki uzyskania pomocy finansowej w zakresie protezowania dla os贸b z uszkodzonym s艂uchem
  9. konsultuje si臋 z lekarzem specjal