LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED.06

Wykonywanie i naprawa wyrob贸w medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MED.6
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MED 6

MED.06.2 - Podstawy techniki dentystycznej (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.06)

  1. charakteryzuje og贸ln膮 budow臋 i funkcje organizmu cz艂owieka
 • opisuje budow臋 tkanek, narz膮d贸w i uk艂ad贸w organizmu cz艂owieka
 • opisuje funkcje tkanek, narz膮d贸w i uk艂ad贸w organizmu cz艂owieka
 • wyja艣nia procesy fizjologiczne zachodz膮ce w organizmie cz艂owieka
  7. obja艣nia funkcje i budow臋 anatomiczn膮 g艂owy i uk艂adu stomatognatycznego
 • opisuje elementy sk艂adowe budowy g艂owy i uk艂adu stomatognatycznego, w tym mi臋艣nie, ko艣ci, t臋tnice, nerwy, z臋by i 艣linianki
 • rozr贸偶nia na rycinach poszczeg贸lne elementy budowy g艂owy
 • obja艣nia rol臋 poszczeg贸lnych element贸w anatomicznych uk艂adu stomatognatycznego dla funkcjonalno艣ci narz膮du 偶ucia
 • wymienia elementy pola protetycznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje topografi臋 pola protetycznego szcz臋ki i 偶uchwy w zakresie planowanego uzupe艂nienia protetycznego
 • charakteryzuje wzajemne relacje przestrzenne z臋b贸w
 • rozr贸偶nia normy okluzji na rysunkach i modelach
 • opisuje cechy okluzji
  8. obja艣nia budow臋 i dzia艂anie staw贸w skroniowo-偶uchwowych oraz rozr贸偶nia nieprawid艂owo艣ci zgryzowe i z臋bowe
 • wymienia elementy wchodz膮ce w sk艂ad stawu skroniowo-偶uchwowego
 • obja艣nia funkcje poszczeg贸lnych element贸w stawu skroniowo-偶uchwowego, w tym w czasie wykonywania ruch贸w artykulacyjnych
 • opisuje nieprawid艂owo艣ci z臋bowe i zgryzowe
 • rozr贸偶nia na rycinach i modelach poszczeg贸lne nieprawid艂owo艣ci z臋bowe i zgryzowe
  9. okre艣la objawy i przyczyny wybranych zaburze艅 i zmian chorobowych w obr臋bie uk艂adu stomatognatycznego
 • charakteryzuje choroby z臋b贸w i b艂ony 艣luzowej w obr臋bie uk艂adu stomatognatycznego
 • wymienia choroby b艂ony 艣luzowej wyst臋puj膮ce w jamie ustnej
 • rozr贸偶nia stany chorobowe b艂ony 艣luzowej oraz pr贸chnicowe na z臋bach na podstawie zdj臋膰 i rysunk贸w
 • rozr贸偶nia stomatopatie i paradontopatie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la przyczyny stomatopatii i paradontopatii.
 • przewiduje skutki nieprawid艂owo zaplanowanych i wykonanych uzupe艂nie艅 protetycznych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje procesy patologiczne i objawy chor贸b
 • rozr贸偶nia normy i patologie w organizmie cz艂owieka
 • rozpoznaje na podstawie opis贸w i rysunk贸w objawy podstawowych proces贸w patologicznych i zmian chorobowych w organizmie cz艂owieka
 • wyja艣nia etiologi臋 podstawowych proces贸w patologicznych
 • wymienia podstawowe objawy chorobowe najcz臋艣ciej wyst臋puj膮cych chor贸b, w tym chor贸b cywilizacyjnych
 • przestrzega zasad post臋powania w przypadku podejrzenia wyst臋powania przemocy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • definiuje poj臋cie przemocy, w tym przemocy w 艣rodowisku pracy
 • stosuje procedury dotycz膮ce przeciwdzia艂aniu zjawiskom przemocy
 • wskazuje dzia艂ania przeciwdzia艂aj膮ce przemocy adekwatne do danej sytuacji
  12. przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu 偶ycia
 • wyja艣nia poj臋cie zdrowia
 • wyja艣nia poj臋cie zdrowego stylu 偶ycia
 • rozr贸偶nia dobre i z艂e nawyki dotycz膮ce stylu 偶ycia i 偶ywienia
 • planuje rozk艂ad dnia z uwzgl臋dnieniem zasad dbania o zdrowie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje program 偶ywieniowy z uwzgl臋dnieniem zasad dbania o zdrowie
 • opisuje obszary promocji zdrowia i poziomy dzia艂a艅 profilaktycznych
 • realizuje dzia艂ania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki
  13. charakteryzuje rol臋 technika dentystycznego w zespole wielodyscyplinarnym zapewniaj膮cym ci膮g艂o艣膰 opieki nad pacjentem
 • opisuje zasady wsp贸艂pracy w zespole wielodyscyplinarnym zapewniaj膮cym ci膮g艂o艣膰 opieki nad pacjentem
 • wsp贸艂pracuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniaj膮cym ci膮g艂o艣膰 opieki nad pacjentem
 • wymienia sk艂ad zespo艂u wielodyscyplinarnego zapewniaj膮cego ci膮g艂o艣膰 opieki nad pacjentem
  14. stosuje programy komputerowe i urz膮dzenia cyfrowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wykorzystuje programy komputerowe i urz膮dzenia cyfrowe do prowadzenia pracowni protetycznej
 • opisuje etapy procesu projektowania komputerowego uzupe艂nie艅 protetycznych
 • obs艂uguje urz膮dzenia sterowane cyfrowo stosowane podczas wykonywania zada艅 zawodowych
  15. wykonuje uzupe艂nienia protetyczne i aparaty ortodontyczne zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty
 • wykonuje ruchome protezy dentystyczne zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty
 • wykonuje sta艂e uzupe艂nienia protetyczne zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty
 • wykonuje protezy, rekonstrukcje i naprawy protez dentystycznych zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty
 • stosuje zalecenia lekarza dentysty dotycz膮ce doboru materia艂贸w i technologii wykonania uzupe艂nienia protetycznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje protezy dentystyczne zgodnie z projektem danego uzupe艂nienia protetycznego
 • wykonuje aparaty ortodontyczne i ich naprawy zgodnie ze zleceniem lekarza dentysty
  16. wykonuje uzupe艂nienia protetyczne, aparaty ortodontyczne i protezy dzieci臋ce zgodnie z zaleceniami technologicznymi zawartymi w karcie laboratoryjnej
 • stosuje zalecenia technologiczne zawarte w karcie laboratoryjnej do wykonania wszystkich uzupe艂nie艅 protetycznych, aparat贸w ortodontycznych i protez dzieci臋cych
 • wykonuje elementy druciane, akrylowe lub metalowe zgodnie z projektem lekarza dentysty
 • montuje elementy druciane, akrylowe lub metalowe w aparatach ortodontycznych i protezach dzieci臋cych zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie laboratoryjnej
  17. rozr贸偶nia i dobiera nowoczesne technologie stosowane w pracy
 • opisuje nowoczesne technologie stosowane w technice dentystycznej
 • dobiera materia艂y podstawowe i pomocnicze do zastosowania w nowych technologiach
 • opisuje odpowiedni膮 technologi臋, w zale偶no艣ci od rodzaju pracy
 • rozpoznaje narz臋dzia i urz膮dzenia niezb臋dne do pracy w danej technologii
  18. obs艂uguje urz膮dzenia w zale偶no艣ci od wybranej technologii wykonania uzupe艂nie艅 protetycznych i prac ortodontycznych
 • dobiera urz膮dzenia do wykonania protez ruchomych osiadaj膮cych
 • dobiera urz膮dzenia do wykonania protez cz臋艣ciowych nieosiadaj膮cych
 • dobiera urz膮dzenia do wykonania uzupe艂nie艅 sta艂ych
 • obs艂uguje urz膮dzenia stosowane w pracowniach protetycznych do wykonania uzupe艂nie艅 protetycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje narz臋dzia i urz膮dzenia stosowane do wykonania aparat贸w ortodontycznych zgodnie z przeznaczeniem
 • obja艣nia zasady obs艂ugi urz膮dze艅 stosowanych do wybranej technologii pracy
  19. analizuje otrzymane wyciski protetyczne i ortodontyczne
 • rozr贸偶nia rodzaje i przeznaczenie mas wyciskowych
 • rozr贸偶nia rodzaje wycisk贸w dentystycznych
 • analizuje wyciski protetyczne do wykonania modeli do protez ca艂kowitych, protez cz臋艣ciowych osiadaj膮cych i nieosiadaj膮cych, protez sta艂ych, protez pooperacyjnych, szyn i epitez twarzy
 • analizuje wyciski ortodontyczne w zale偶no艣ci od rodzaju wykonywanego aparatu ortodontycznego i protezy dzieci臋cej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia przydatno艣膰 otrzymanego wycisku do wykonania danego uzupe艂nienia protetycznego, aparatu ortodontycznego lub protezy dzieci臋cej
  20. montuje modele w artykulatorze
 • omawia budow臋 zwierak贸w, zgryzade艂 i artykulator贸w oraz ich zastosowanie w zale偶no艣ci od rodzaju planowanej pracy
 • opisuje montowanie modeli w artykulatorze na podstawie przekazanych indywidualnych pomiar贸w artykulometrycznych
 • montuje w artykulatorze modele na podstawie warto艣ci 艣rednich
 • montuje w artykulatorze modele do wykonania protez ruchomych i sta艂ych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • montuje w artykulatorze modele za pomoc膮 r贸偶nych rejestrator贸w zwarcia
 • montuje modele w zwierakach i zgryzad艂ach
  21. pos艂uguje si臋 j臋zykiem migowym
 • stosuje podstawowe techniki j臋zyka migowego w udzielaniu 艣wiadcze艅
 • pomaga pacjentom niedos艂ysz膮cym w dost臋pie do us艂ug medycznych
 • porozumiewa si臋 z pacjentem j臋zykiem migowym w stopniu podstawowym
  22. wymienia akty prawne dotycz膮ce realizacji zada艅 zawodowych
 • charakteryzuje normy ilo艣ciowe i jako艣ciowe obowi膮zuj膮ce w zawodzie
 • wyja艣nia zasady rejestrowania wyrob贸w medycznych
 • okre艣la zu偶ycie materia艂owe w odniesieniu do poszczeg贸lnych prac protetycznych
 • opracowuje i stosuje plan optymalnego u偶ytkowania urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza koszty optymalnego zu偶ycia materia艂owego
 • omawia poj臋cie amortyzacji sprz臋tu i urz膮dze艅
  23. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MED.06.3 - Modelowanie i projektowanie koron z臋b贸w, 艂uk贸w z臋bowych i uzupe艂nie艅 protetycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED6)

  1. wykonuje rysunki z臋b贸w sta艂ych w okre艣lonej skali
 • wykonuje rysunki z臋b贸w w rzutach przestrzennych w skali
 • wykonuje rysunki 艂uk贸w z臋bowych w skali
 • wymienia punkty styczne i wypuk艂o艣ci poszczeg贸lnych z臋b贸w
  2. modeluje korony z臋b贸w sta艂ych w okre艣lonej skali
 • modeluje korony z臋b贸w sta艂ych powi臋kszone oraz w rozmiarach naturalnych
 • modeluje korony z臋b贸w metod膮 odejmowania
 • modeluje korony z臋b贸w metod膮 dodawania oraz nawarstwiania wosku metod膮 kropelkow膮
 • modeluje z臋by abrazyjne w relacji zwarcia centralnego z zachowaniem punkt贸w stycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • modeluje z臋by anatomiczne w relacji zwarcia centralnego z zachowaniem punkt贸w stycznych
 • wskazuje znaczenie odtworzenia punkt贸w stycznych podczas wykonywania uzupe艂nie艅 protetycznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED6 - rozr贸偶nia z臋by na podstawie opisu anatomicznego
 • rozr贸偶nia z臋by sta艂e od mlecznych na podstawie opisu anatomicznego
 • rozr贸偶nia z臋by sta艂e na podstawie opisu oraz na podstawie rysunk贸w
 • rozr贸偶nia odmiany z臋b贸w sta艂ych
 • opisuje kszta艂t poszczeg贸lnych z臋b贸w sta艂ych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la rol臋 poszczeg贸lnych grup z臋b贸w w procesie 偶ucia i mowy
 • omawia budow臋 z臋b贸w sta艂ych i mlecznych
 • wskazuje elementy morfologii z臋b贸w na rysunkach i modelach
 • wymienia elementy anatomiczne z臋b贸w
  4. charakteryzuje typy konstytucjonalne cz艂owieka
 • wymienia typy konstytucjonalne cz艂owieka
 • opisuje typy konstytucjonalne cz艂owieka wed艂ug Kretschmera
 • opisuje kszta艂t z臋b贸w w zale偶no艣ci od typu konstytucjonalnego cz艂owieka
 • wskazuje na modelach i rysunkach kszta艂ty z臋b贸w charakterystycznych dla danego typu konstytucjonalnego cz艂owieka
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje cechy 艂uk贸w z臋bowych
 • wymienia cechy 艂uk贸w z臋bowych
 • opisuje cechy uz臋bienia szcz臋ki i 偶uchwy oraz ich relacji w zwarciu centralnym
  6. klasyfikuje braki z臋bowe wed艂ug r贸偶nych autor贸w
 • stosuje klasyfikacj臋 brak贸w z臋bowych wed艂ug Kennnedy鈥檈go
 • stosuje klasyfikacj臋 brak贸w z臋bowych wed艂ug Galasi艅skiej-Landsbergerowej
 • rozr贸偶nia na rysunkach i modelach poszczeg贸lne rodzaje brak贸w z臋bowych
 • stosuje zawodow膮 terminologi臋 do opisania brak贸w z臋bowych
  7. rozr贸偶nia i stosuje systemy oznaczania z臋b贸w
 • opisuje systemy oznaczania z臋b贸w
 • stosuje system oznaczania z臋b贸w wed艂ug Zsigmondy鈥檈go
 • stosuje system oznaczania z臋b贸w wed艂ug Haderupa
 • stosuje system oznaczania z臋b贸w Viohla (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje system oznaczania z臋b贸w uniwersalny (ameryka艅ski)
  8. wykonuje projekty konstrukcji uzupe艂nie艅 protetycznych z zastosowaniem technologii cyfrowych
 • wymienia etapy pracy podczas skanowania modelu
 • obs艂uguje urz膮dzenie skanuj膮ce
 • projektuje uzupe艂nienia jednoz臋bowe, konstrukcje mostu protetycznego oraz konstrukcje uzupe艂nienia ruchomego z zastosowaniem technologii cyfrowej
 • opisuje etapy pracy podczas wykonania uzupe艂nienia protetycznego w systemie CAD (Computer Aided Design) w zale偶no艣ci od wybranego materia艂u
  9. charakteryzuje zasady obs艂ugi urz膮dze艅 do wykonania uzupe艂nie艅 protetycznych w systemie CAD
 • opisuje zasady obs艂ugi skanera protetycznego
 • opisuje zasady projektowania cyfrowego
 • opisuje zasady pracy z wykorzystaniem urz膮dze艅 wspomagaj膮cych wykonanie uzupe艂nienia protetycznego w systemie CAD

MED.06.4 - Wykonywanie protez ruchomych osiadaj膮cych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.6)

  1. wykonuje modele gipsowe do protez osiadaj膮cych
 • wymienia rodzaje gipsu dentystycznego
 • opisuje materia艂y na bazie 偶ywic do wykonywania modeli
 • charakteryzuje rodzaje modeli protetycznych
 • charakteryzuje techniki wykonania modeli gipsowych do wykonywania protez ruchomych osiadaj膮cych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera rodzaje gipsu do wykonania modeli diagnostycznych i roboczych do wykonania protez osiadaj膮cych
 • wykonuje modele gipsowe do protez ca艂kowitych
 • wykonuje modele gipsowe do protez cz臋艣ciowych osiadaj膮cych
  2. charakteryzuje materia艂y stosowane w technice dentystycznej oraz okre艣la ich oddzia艂ywanie na tkanki i organizm cz艂owieka
 • rozr贸偶nia materia艂y podstawowe i pomocnicze stosowane w technice dentystycznej
 • okre艣la wp艂yw sk艂adu chemicznego danego materia艂u na tkanki i organizm cz艂owieka
 • okre艣la wp艂yw jako艣ci przetwarzania materia艂贸w na tkanki i organizm cz艂owieka
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.6 - dobiera materia艂y do wykonywania osiadaj膮cych protez dentystycznych
 • dobiera materia艂y podstawowe i pomocnicze do wykonania protezy osiadaj膮cej w zale偶no艣ci od wybranej technologii
 • stosuje materia艂y podstawowe i pomocnicze do wykonania protezy osiadaj膮cej zgodnie z charakterystyk膮 materia艂u i technologi膮 jego przetwarzania
  4. wykonuje 艂y偶ki indywidualne z zastosowaniem r贸偶nych technologii
 • opisuje rodzaje materia艂贸w do wykonania 艂y偶ek indywidualnych
 • wymienia cz臋艣ci sk艂adowe 艂y偶ek indywidualnych
 • opisuje technologie wykonania 艂y偶ek indywidualnych z materia艂u termoplastycznego, termoformowalnego, akrylowego i kompozytu 艣wiat艂outwardzalnego
 • opisuje etap zastosowania 艂y偶ki indywidualnej z uwzgl臋dnieniem etapu klinicznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje 艂y偶ki indywidualne z szelaku, materia艂u samopolimeryzuj膮cego i materia艂u 艣wiat艂outwardzalnego
 • obs艂uguje urz膮dzenia do wykonywania 艂y偶ek indywidualnych w艂a艣ciwe dla danej technologii pracy
 • wymienia kryteria poprawno艣ci wykonania 艂y偶ek indywidualnych z r贸偶nych materia艂贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje wzorniki zwarciowe z zastosowaniem r贸偶nych technologii
 • wymienia elementy sk艂adowe wzornika zwarciowego
 • wymienia zasady wykonania wzornik贸w zwarciowych
 • omawia zastosowanie wzornik贸w zwarciowych w zale偶no艣ci od rodzaju brak贸w z臋bowych
 • dobiera technik臋 wykonania w zale偶no艣ci od rodzaju materia艂u (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje wzorniki zwarciowe na p艂ycie woskowej i na p艂ycie sztywnej
 • wymienia kryteria poprawno艣ci wykonania wzornik贸w zwarciowych
  6. charakteryzuje budow臋, funkcje oraz zastosowanie protez ruchomych ca艂kowitych i cz臋艣ciowych
 • okre艣la budow臋 i cel wykonania protez ruchomych ca艂kowitych
 • opisuje wskazania i przeciwwskazania do wykonania protez ruchomych ca艂kowitych i cz臋艣ciowych osiadaj膮cych w zale偶no艣ci od zastosowanej technologii
  7. charakteryzuje metody ustawiania z臋b贸w sztucznych w protezach ca艂kowitych i cz臋艣ciowych
 • opisuje metody ustawiania z臋b贸w sztucznych w protezach ca艂kowitych, w tym metod臋 biofunkcjonaln膮 uwzgl臋dniaj膮c膮 biomechanik臋 uk艂adu stomatognatycznego
 • opisuje metody ustawiania z臋b贸w sztucznych w protezach cz臋艣ciowych
  8. ustawia z臋by w protezach ca艂kowitych i cz臋艣ciowych
 • stosuje artykulacyjn膮 metod臋 ustawiania z臋b贸w w protezach ruchomych ca艂kowitych
 • stosuje sferyczn膮 metod臋 ustawiania z臋b贸w w protezach ruchomych ca艂kowitych
 • stosuje metody ustawiania z臋b贸w w protezach ruchomych cz臋艣ciowych
  9. charakteryzuje przebieg i dzia艂anie protetycznych klamer doginanych
 • okre艣la zasady dzia艂ania klamer doginanych
 • opisuje rodzaje klamer doginanych
 • projektuje przebieg klamer doginanych w zale偶no艣ci od g艂臋boko艣ci podcienia
 • dobiera grubo艣膰 drutu do danego rodzaju z臋ba i klamry doginanej
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje r贸偶ne technologie wykonania protez ruchomych osiadaj膮cych
 • opisuje r贸偶ne technologie wykonania protez ruchomych ca艂kowitych
 • opisuje r贸偶ne technologie wykonania protez ruchomych cz臋艣ciowych osiadaj膮cych
  11. wykonuje protezy ruchome z wykorzystaniem r贸偶nych technologii i materia艂贸w
 • opisuje r贸偶ne technologie wykonania protez ruchomych ca艂kowitych i protez ruchomych cz臋艣ciowych osiadaj膮cych
 • okre艣la zasi臋g pola protetycznego protez ruchomych osiadaj膮cych
 • wykonuje klamry doginane do protezy cz臋艣ciowej
 • modeluje p艂yt臋 protezy ca艂kowitej i cz臋艣ciowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje protez臋 do polimeryzacji w zale偶no艣ci od wybranej technologii
 • wykonuje puszkowanie i przeprowadza proces polimeryzacji w zale偶no艣ci od wybranej technologii wykonania protez
 • wykonuje obr贸bk臋 mechaniczn膮 i polerowanie protez dostosowan膮 do wybranej technologii i zastosowanego materia艂u
 • wykonuje protezy ruchome ca艂kowite i cz臋艣ciowe w technologii termicznej i wlewowej
 • wykonuje protezy ruchome w technologii wtrysku materia艂u termoplastycznego
  12. wymienia b艂臋dy w wykonawstwie protez osiadaj膮cych oraz zapobiega ich powstawaniu
 • okre艣la b艂臋dy powsta艂e podczas wykonywania protez ca艂kowitych i cz臋艣ciowych i sposoby zapobiegania im
 • okre艣la b艂臋dy i sposoby zapobiegania im przy wykonywaniu protez cz臋艣ciowych osiadaj膮cych
  13. identyfikuje b艂臋dy na poszczeg贸lnych etapach wykonawstwa protez ruchomych osiadaj膮cych oraz zapobiega ich powstawaniu
 • dokonuje analizy etap贸w pracy w wykonawstwie protez ruchomych, osiadaj膮cych, w czasie kt贸rych mo偶liwe jest pope艂nienie b艂臋d贸w i zapobiega ich powstawaniu
 • zapobiega b艂臋dom w wykonaniu protez ruchomych ca艂kowitych i protez ru