LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG10

Eksploatacja złóż metodą odkrywkową
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 10

1. Udostępnianie i urabianie złoża
Kwalifikacje w zawodzie MG.10 - Uczeń:
1) odczytuje mapy górnicze i przekroje geologiczne;
2) określa warunki prowadzenia odkrywkowej eksploatacji złóż;
3) rozpoznaje sposoby udostępniania złóż;
4) rozróżnia systemy urabiania złóż;
5) sporządza schematy wyrobisk i ciągów technologicznych;
6) posługuje się sprzętem i narzędziami podczas procesów wydobywczych;
7) przygotowuje teren do prowadzenia robót górniczych;
8) wykonuje roboty związane z przygotowaniem górotworu do eksploatacji;
9) posługuje się materiałami wybuchowymi i sprzętem strzałowym;
10) wykonuje roboty związane z udostępnianiem i urabianiem złoża;
11) użytkuje maszyny i urządzenia do odwadniania górotworu, udostępniania, wydobycia oraz przygotowania złoża do transportu;
12) przewiduje i rozpoznaje zagrożenia występujące podczas prowadzenia robót wydobywczych i reaguje na nie;
13) stosuje sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

2. Obsługiwanie maszyn i urządzeń transportowych
Kwalifikacje w zawodzie MG10 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje transportu technologicznego;
2) określa warunki stosowania różnych rodzajów transportu;
3) dobiera środki transportu;
4) rozróżnia elementy maszyn i urządzeń transportu technologicznego;
5) użytkuje maszyny i urządzenia wykorzystywane w transporcie technologicznym;
6) użytkuje maszyny i urządzenia do załadunku wydobytej kopaliny;
7) użytkuje maszyny i urządzenia do przesuwania ciągów transportowych;
8) wykonuje naprawę taśm przenośnikowych.

3. Zwałowanie, składowanie i rekultywacja terenów pogórniczych
Kwalifikacje w zawodzie MG 10 - Uczeń:
1) rozpoznaje metody zwałowania i rekultywacji terenów pogórniczych;
2) posługuje się sprzętem i narzędziami podczas zwałowania, składowania i rekultywacji terenów pogórniczych;
3) wykonuje roboty związane ze zwałowaniem, składowaniem i rekultywacją terenów
pogórniczych;
4) zabezpiecza zwałowisko przed osuwaniem;
5) określa sposoby zagospodarowania odpadów;
6) użytkuje maszyny i urządzenia do zwałowania, składowania i rekultywacji terenów pogórniczych;
7) stosuje sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.