LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG32

Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.32OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 32

1. Przygotowanie maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych do pracy
Kwalifikacje w zawodzie MG.32 - Uczeń:
1) rozróżnia statki, siłownie okrętowe, maszyny, urządzenia oraz instalacje okrętowe;
2) stosuje normy i dokumentację techniczną dotyczące sprzętu kontrolno-
-pomiarowego, maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych w języku polskim i języku angielskim;
3) przestrzega procedur dotyczących pobierania na statek: paliwa, olejów smarowych,
czynników chłodniczych i gazów technicznych z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska morskiego i zapobiegania rozlewom zanieczyszczeń;
4) wykonuje pomiary i uzupełnia poziomy paliwa, smarów, olejów, czynników
chłodniczych i gazów technicznych w zbiornikach okrętowych;
5) ocenia przydatność płynów eksploatacyjnych stosowanych w siłowni okrętowej;
6) przygotowuje materiały oraz części zamienne do eksploatacji na podstawie dokumentacji;
7) sprawdza szczelność i usuwa przecieki maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych.

2. Uruchamianie i eksploatowanie maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
Kwalifikacje w zawodzie MG32 - Uczeń:
1) posługuje się instrukcjami obsługi oraz dokumentacją techniczno-ruchową w języku polskim i języku angielskim;
2) dobiera przyrządy i urządzenia kontrolno-pomiarowe do przeprowadzania oceny
stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;
3) posługuje się sprzętem kontrolno-pomiarowym stacjonarnym i przenośnym stosowanym w eksploatacji siłowni okrętowej;
4) ocenia stan techniczny maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;
5) określa stopień zużycia elementów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;
6) uruchamia oraz obsługuje maszyny, urządzenia i instalacje okrętowe;
7) wykonuje regulacje podstawowych parametrów pracy układów i systemów siłowni okrętowej;
8) ustala przyczyny wadliwego funkcjonowania maszyn, urządzeń i instalacji
okrętowych oraz lokalizuje miejsca powstania uszkodzeń;
9) dobiera i stosuje narzędzia i sprzęt do przeglądów technicznych i bieżącego wykonywania prac konserwacyjnych maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;
10) stosuje gospodarkę zużytymi smarami, paliwami i czynnikami chłodzącymi;
11) stosuje zasady prowadzenia dziennika maszynowego oraz dokumentacji wymaganej przepisami prawa;
12) korzysta ze specjalistycznych programów komputerowych i symulatorów maszyn,
urządzeń i instalacji okrętowych.

3. Wykonywanie prac z zakresu napraw i remontów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
Kwalifikacje w zawodzie MG 32 - Uczeń:
1) realizuje plany remontów maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;
2) rozróżnia rodzaje prac remontowych na podstawie specyfikacji, przepisów klasyfikacyjnych polskich i zagranicznych instytucji klasyfikacyjnych, zaleceń
producentów urządzeń lub stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji
okrętowych;
3) stosuje technologię naprawy, remontu i montażu maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;
4) sporządza wykazy części zamiennych;
5) wykonuje prace przygotowujące siłownię do remontu stoczniowego;
6) dobiera i stosuje narzędzia i sprzęt do wykonywania prac remontowych;
7) wykonuje prace związane z demontażem i montażem maszyn, urządzeń i instalacji
okrętowych;
8) dobiera i stosuje metody regeneracji i naprawy części maszyn oraz nanoszenia na nie powłok ochronnych i regeneracyjnych;
9) kontroluje parametry pracy maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych oraz wykonuje ich regulacje pod nadzorem;
10) ocenia poprawność działania maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych;
11) rozróżnia i stosuje zasady prowadzenia dokumentacji oraz sprawozdawczości remontowej;
12) wykonuje prace w zakresie uprawnień I stopnia związane z cięciem i spawaniem elementów.

4. Uczestniczenie w akcjach ratowniczych, ratunkowych i ochrony okrętu w celu
ratowania na morzu życia ludzkiego i mienia
Kwalifikacje w zawodzie MG32 - Uczeń:
1) przestrzega procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pasażerów i załogi okrętu;
2) stosuje okrętowe środki identyfikacji sygnałów oraz wzywania pomocy na okręcie;
3) przestrzega procedur ewakuacji pasażerów i załogi okrętu oraz ratowania rozbitków;
4) obsługuje instalacje wykrywcze i alarmowe oraz sprzęt przeciwpożarowy i instalacje gaśnicze na okręcie;
5) stosuje indywidualne i zbiorowe środki ratownicze i ratunkowe;
6) wykonuje czynności związane z likwidacją rozlewów na morzu;
7) przestrzega procedur związanych z ochroną okrętu.