LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG.33

Organizacja budowy i remontu jednostek p艂ywaj膮cych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MG.33
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 33

1. Montowanie kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych z sekcji blok贸w
Kwalifikacje w zawodzie MG.33 - Ucze艅:
1) odczytuje dokumentacj臋 konstrukcyjn膮, technologiczn膮, trasersk膮 i pomiarow膮 dotycz膮c膮 prefabrykacji sekcji i budowy, remontu i modernizacji blok贸w;
2) rozr贸偶nia stopnie monta偶u sekcji;
3) rozr贸偶nia maszyny, urz膮dzenia, sprz臋t i narz臋dzia konieczne do wykonania monta偶u konstrukcji kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
4) korzysta z instrukcji tolerancji i standardu budowy, remontu i modernizacji kad艂uba
jednostek p艂ywaj膮cych;
5) wykonuje monta偶 kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych zgodnie z opracowan膮 technologi膮 budowy, remontu lub modernizacji, zachowuje technologiczn膮 kolejno艣膰 spawania;
6) montuje pozosta艂e elementy konstrukcyjne kad艂uba i wyposa偶enia niezb臋dne do wykonania przed wodowaniem jednostek p艂ywaj膮cych;
7) wykonuje pr贸by szczelno艣ci zbiornik贸w i kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
8) analizuje mo偶liwo艣ci i wykonuje pomiary ugi臋cia st臋pki oraz montuje znaki zanurzenia zgodnie z danymi otrzymanymi z biura konstrukcyjnego;
9) wykonuje i analizuje pomiary geometryczne kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
10) bierze udzia艂 w analizowaniu ewentualnych zagro偶e艅 w trakcie montowania kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych z sekcji i blok贸w;
11) kontroluje proces monta偶u kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych z wykorzystaniem
wynik贸w analiz;
12) zg艂asza potrzeby odbioru, bada艅 nieniszcz膮cych oraz pr贸b wymaganych na stopniu monta偶u kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych.

2. Przygotowanie kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych oraz urz膮dze艅 do wodowania
Kwalifikacje w zawodzie MG33 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia urz膮dzenia, narz臋dzia i obiekty wykorzystywane do wodowania kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych oraz sposoby wodowania;
2) rozr贸偶nia urz膮dzenia u偶ywane do transportu kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych na stanowisko wodowania;
3) odczytuje dokumentacj臋 konstrukcyjn膮, technologiczn膮, trasersk膮 i pomiarow膮 zwi膮zan膮 z procesem wodowania kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
4) wykonuje konstrukcje podbudowy do wodowania zgodnie z dokumentacj膮;
5) wykonuje konserwacje, przegl膮dy i pr贸by urz膮dze艅 i obiekt贸w przeznaczonych do wodowania kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
6) wykonuje i montuje oprzyrz膮dowanie niezb臋dne do wodowania kad艂uba jednostek
p艂ywaj膮cych;
7) korzysta z dokumentacji balastowania jednostek p艂ywaj膮cych na czas wodowania;
8) wykonuje zabezpieczenia kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych przed zalaniem wod膮 zaburtow膮 oraz zabezpieczenia urz膮dze艅 na czas wodowania;
9) wykonuje przegl膮d podwodnej cz臋艣ci kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych i podbudowy
do wodowania;
10) korzysta z instrukcji obs艂ugi urz膮dze艅 s艂u偶膮cych do wodowania;
11) analizuje i sporz膮dza wykaz prac niezb臋dnych do bezpiecznego wodowania oraz kompletuje dokumentacj臋 potwierdzaj膮c膮 ich wykonanie;
12) wykonuje polecenia osoby kieruj膮cej wodowaniem jednostek p艂ywaj膮cych;
13) kompletuje sprz臋t awaryjny, uczestniczy w przegl膮dzie jednostki po wodowaniu oraz podejmuje konieczne dzia艂ania w przypadku wyst膮pienia uszkodze艅 konstrukcji kad艂uba podczas wodowania;
14) bierze udzia艂 w analizowaniu ewentualnych zagro偶e艅 w trakcie przygotowania kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych oraz urz膮dze艅 do wodowania jednostek
p艂ywaj膮cych.

3. Wykonywanie prac remontowych kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych
Kwalifikacje w zawodzie MG 33 - Ucze艅:
1) odczytuje dokumentacj臋 konstrukcyjn膮, technologiczn膮 i pomiarow膮 zwi膮zan膮 z procesem dokowania kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
2) rozr贸偶nia urz膮dzenia, narz臋dzia i obiekty wykorzystywane do dokowania kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
3) wykonuje prace przygotowawcze zwi膮zane z procesem dokowania kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych i kontroluje prawid艂owo艣膰 jego wykonania;
4) odczytuje dokumentacj臋 konstrukcyjn膮, technologiczn膮, trasersk膮 i pomiarow膮
zwi膮zan膮 z remontem kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
5) rozr贸偶nia maszyny, urz膮dzenia, sprz臋t i narz臋dzia konieczne do wykonania prac remontowych kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
6) wykonuje prace przygotowawcze zwi膮zane z remontem, takie jak: demonta偶
izolacji, system贸w i okablowania, przygotowanie zbiornik贸w, pomieszcze艅;
7) stosuje zabezpieczenia kad艂uba, maszyn i urz膮dze艅 jednostek p艂ywaj膮cych podczas prac remontowych i modernizacyjnych;
8) kompletuje materia艂y i oprzyrz膮dowanie przewidziane do wykonania prac remontowych i modernizacyjnych;
9) transportuje materia艂y, urz膮dzenia i oprzyrz膮dowanie konieczne do wykonania remontu lub modernizacji kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
10) wykonuje prace remontowe lub modernizacyjne kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych
zgodnie z dokumentacj膮;
11) kontroluje prace remontowe lub modernizacyjne, zg艂asza odbiory, badania nieniszcz膮ce i wymagane pr贸by;
12) bierze udzia艂 w analizowaniu ewentualnych zagro偶e艅 w trakcie wykonywania prac
remontowych i modernizacyjnych kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych.

4. Organizowanie i nadz贸r procesu budowy i wyposa偶ania kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych
Kwalifikacje w zawodzie MG33 - Ucze艅:
1) odczytuje dokumentacj臋 konstrukcyjn膮, unifikacje, dokumentacje: trasersk膮,
technologiczn膮, materia艂ow膮, pomiarow膮 oraz standardy budowy jednostek p艂ywaj膮cych;
2) opracowuje harmonogramy budowy, remontu lub modernizacji jednostek p艂ywaj膮cych;
3) analizuje warunki uruchomienia kooperacji wewn臋trznej i zewn臋trznej;
4) opracowuje dokumentacj臋 materia艂ow膮 umo偶liwiaj膮c膮 pobranie materia艂贸w hutniczych do budowy kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych oraz kontroluje zgodno艣ci
dostaw;
5) prowadzi nadz贸r technologiczny procesu obr贸bki wst臋pnej blach i profili;
6) opracowuje dokumentacj臋 technologiczn膮 z wykazem przekazania element贸w konstrukcyjnych, w臋z艂贸w prefabrykacji wst臋pnej, p艂at贸w itp. na poszczeg贸lne
stopnie budowy, remontu lub modernizacji kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
7) opracowuje dokumentacj臋 technologiczn膮 prefabrykacji, monta偶u sekcji i blok贸w kad艂uba oraz jego wyposa偶enia;
8) opracowuje dokumentacj臋 technologiczn膮 oprzyrz膮dowania do budowy, remontu
lub modernizacji sekcji, blok贸w, kad艂uba oraz ich transportu;
9) prowadzi nadz贸r technologiczny procesu budowy, remontu lub modernizacji kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
10) rozr贸偶nia sprz臋t pomiarowy stosowany w procesie budowy, remontu lub modernizacji kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych i jego wyposa偶ania;
11) opracowuje dokumentacj臋, wykonuje i dokumentuje pomiary na ka偶dym stopniu budowy, remontu lub modernizacji kad艂uba i wyposa偶ania jednostek p艂ywaj膮cych oraz analizuje wyniki tych pomiar贸w;
12) opracowuje technologie dotycz膮ce napraw element贸w lub konstrukcji w przypadku przekroczenia dopuszczalnych w standardach odchy艂ek wymiarowych lub wad
spawalniczych;
13) opracowuje dokumentacj臋 technologiczn膮 oprzyrz膮dowania do budowy sekcji, blok贸w, kad艂uba oraz ich transportu;
14) kontroluje jako艣膰 wykonywanych prac na ka偶dym stopniu budowy, remontu lub modernizacji kad艂uba i wyposa偶enia, zg艂asza wymagane badania i pr贸by;
15) opracowuje dokumentacj臋 technologiczn膮 dotycz膮c膮 gi臋cia blach i profili oraz kontroluje prawid艂owo艣膰 ich wykonania;
16) wykonuje i analizuje pomiary wymiar贸w g艂贸wnych kad艂uba jednostek p艂ywaj膮cych;
17) wykonuje pr贸by i badania wytrzyma艂o艣ciowe materia艂贸w okre艣lonych w procedurach, normach i przepisach klasyfikacyjnych Polskiego Rejestru Statk贸w;
18) bierze udzia艂 w analizowaniu ewentualnych zagro偶e艅 w trakcie wykonywania prac podczas budowy, remontu lub modernizacji i wyposa偶ania kad艂uba jednostek
p艂ywaj膮cych.