LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG33

Organizacja budowy i remontu jednostek pływających- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.33OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 33

1. Montowanie kadłuba jednostek pływających z sekcji bloków
Kwalifikacje w zawodzie MG.33 - Uczeń:
1) odczytuje dokumentację konstrukcyjną, technologiczną, traserską i pomiarową dotyczącą prefabrykacji sekcji i budowy, remontu i modernizacji bloków;
2) rozróżnia stopnie montażu sekcji;
3) rozróżnia maszyny, urządzenia, sprzęt i narzędzia konieczne do wykonania montażu konstrukcji kadłuba jednostek pływających;
4) korzysta z instrukcji tolerancji i standardu budowy, remontu i modernizacji kadłuba
jednostek pływających;
5) wykonuje montaż kadłuba jednostek pływających zgodnie z opracowaną technologią budowy, remontu lub modernizacji, zachowuje technologiczną kolejność spawania;
6) montuje pozostałe elementy konstrukcyjne kadłuba i wyposażenia niezbędne do wykonania przed wodowaniem jednostek pływających;
7) wykonuje próby szczelności zbiorników i kadłuba jednostek pływających;
8) analizuje możliwości i wykonuje pomiary ugięcia stępki oraz montuje znaki zanurzenia zgodnie z danymi otrzymanymi z biura konstrukcyjnego;
9) wykonuje i analizuje pomiary geometryczne kadłuba jednostek pływających;
10) bierze udział w analizowaniu ewentualnych zagrożeń w trakcie montowania kadłuba jednostek pływających z sekcji i bloków;
11) kontroluje proces montażu kadłuba jednostek pływających z wykorzystaniem
wyników analiz;
12) zgłasza potrzeby odbioru, badań nieniszczących oraz prób wymaganych na stopniu montażu kadłuba jednostek pływających.

2. Przygotowanie kadłuba jednostek pływających oraz urządzeń do wodowania
Kwalifikacje w zawodzie MG33 - Uczeń:
1) rozróżnia urządzenia, narzędzia i obiekty wykorzystywane do wodowania kadłuba jednostek pływających oraz sposoby wodowania;
2) rozróżnia urządzenia używane do transportu kadłuba jednostek pływających na stanowisko wodowania;
3) odczytuje dokumentację konstrukcyjną, technologiczną, traserską i pomiarową związaną z procesem wodowania kadłuba jednostek pływających;
4) wykonuje konstrukcje podbudowy do wodowania zgodnie z dokumentacją;
5) wykonuje konserwacje, przeglądy i próby urządzeń i obiektów przeznaczonych do wodowania kadłuba jednostek pływających;
6) wykonuje i montuje oprzyrządowanie niezbędne do wodowania kadłuba jednostek
pływających;
7) korzysta z dokumentacji balastowania jednostek pływających na czas wodowania;
8) wykonuje zabezpieczenia kadłuba jednostek pływających przed zalaniem wodą zaburtową oraz zabezpieczenia urządzeń na czas wodowania;
9) wykonuje przegląd podwodnej części kadłuba jednostek pływających i podbudowy
do wodowania;
10) korzysta z instrukcji obsługi urządzeń służących do wodowania;
11) analizuje i sporządza wykaz prac niezbędnych do bezpiecznego wodowania oraz kompletuje dokumentację potwierdzającą ich wykonanie;
12) wykonuje polecenia osoby kierującej wodowaniem jednostek pływających;
13) kompletuje sprzęt awaryjny, uczestniczy w przeglądzie jednostki po wodowaniu oraz podejmuje konieczne działania w przypadku wystąpienia uszkodzeń konstrukcji kadłuba podczas wodowania;
14) bierze udział w analizowaniu ewentualnych zagrożeń w trakcie przygotowania kadłuba jednostek pływających oraz urządzeń do wodowania jednostek
pływających.

3. Wykonywanie prac remontowych kadłuba jednostek pływających
Kwalifikacje w zawodzie MG 33 - Uczeń:
1) odczytuje dokumentację konstrukcyjną, technologiczną i pomiarową związaną z procesem dokowania kadłuba jednostek pływających;
2) rozróżnia urządzenia, narzędzia i obiekty wykorzystywane do dokowania kadłuba jednostek pływających;
3) wykonuje prace przygotowawcze związane z procesem dokowania kadłuba jednostek pływających i kontroluje prawidłowość jego wykonania;
4) odczytuje dokumentację konstrukcyjną, technologiczną, traserską i pomiarową
związaną z remontem kadłuba jednostek pływających;
5) rozróżnia maszyny, urządzenia, sprzęt i narzędzia konieczne do wykonania prac remontowych kadłuba jednostek pływających;
6) wykonuje prace przygotowawcze związane z remontem, takie jak: demontaż
izolacji, systemów i okablowania, przygotowanie zbiorników, pomieszczeń;
7) stosuje zabezpieczenia kadłuba, maszyn i urządzeń jednostek pływających podczas prac remontowych i modernizacyjnych;
8) kompletuje materiały i oprzyrządowanie przewidziane do wykonania prac remontowych i modernizacyjnych;
9) transportuje materiały, urządzenia i oprzyrządowanie konieczne do wykonania remontu lub modernizacji kadłuba jednostek pływających;
10) wykonuje prace remontowe lub modernizacyjne kadłuba jednostek pływających
zgodnie z dokumentacją;
11) kontroluje prace remontowe lub modernizacyjne, zgłasza odbiory, badania nieniszczące i wymagane próby;
12) bierze udział w analizowaniu ewentualnych zagrożeń w trakcie wykonywania prac
remontowych i modernizacyjnych kadłuba jednostek pływających.

4. Organizowanie i nadzór procesu budowy i wyposażania kadłuba jednostek pływających
Kwalifikacje w zawodzie MG33 - Uczeń:
1) odczytuje dokumentację konstrukcyjną, unifikacje, dokumentacje: traserską,
technologiczną, materiałową, pomiarową oraz standardy budowy jednostek pływających;
2) opracowuje harmonogramy budowy, remontu lub modernizacji jednostek pływających;
3) analizuje warunki uruchomienia kooperacji wewnętrznej i zewnętrznej;
4) opracowuje dokumentację materiałową umożliwiającą pobranie materiałów hutniczych do budowy kadłuba jednostek pływających oraz kontroluje zgodności
dostaw;
5) prowadzi nadzór technologiczny procesu obróbki wstępnej blach i profili;
6) opracowuje dokumentację technologiczną z wykazem przekazania elementów konstrukcyjnych, węzłów prefabrykacji wstępnej, płatów itp. na poszczególne
stopnie budowy, remontu lub modernizacji kadłuba jednostek pływających;
7) opracowuje dokumentację technologiczną prefabrykacji, montażu sekcji i bloków kadłuba oraz jego wyposażenia;
8) opracowuje dokumentację technologiczną oprzyrządowania do budowy, remontu
lub modernizacji sekcji, bloków, kadłuba oraz ich transportu;
9) prowadzi nadzór technologiczny procesu budowy, remontu lub modernizacji kadłuba jednostek pływających;
10) rozróżnia sprzęt pomiarowy stosowany w procesie budowy, remontu lub modernizacji kadłuba jednostek pływających i jego wyposażania;
11) opracowuje dokumentację, wykonuje i dokumentuje pomiary na każdym stopniu budowy, remontu lub modernizacji kadłuba i wyposażania jednostek pływających oraz analizuje wyniki tych pomiarów;
12) opracowuje technologie dotyczące napraw elementów lub konstrukcji w przypadku przekroczenia dopuszczalnych w standardach odchyłek wymiarowych lub wad
spawalniczych;
13) opracowuje dokumentację technologiczną oprzyrządowania do budowy sekcji, bloków, kadłuba oraz ich transportu;
14) kontroluje jakość wykonywanych prac na każdym stopniu budowy, remontu lub modernizacji kadłuba i wyposażenia, zgłasza wymagane badania i próby;
15) opracowuje dokumentację technologiczną dotyczącą gięcia blach i profili oraz kontroluje prawidłowość ich wykonania;
16) wykonuje i analizuje pomiary wymiarów głównych kadłuba jednostek pływających;
17) wykonuje próby i badania wytrzymałościowe materiałów określonych w procedurach, normach i przepisach klasyfikacyjnych Polskiego Rejestru Statków;
18) bierze udział w analizowaniu ewentualnych zagrożeń w trakcie wykonywania prac podczas budowy, remontu lub modernizacji i wyposażania kadłuba jednostek
pływających.