LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG36

Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.36OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 36

1. Organizowanie procesów klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin stałych
Kwalifikacje w zawodzie MG.36 - Uczeń:
1) planuje procesy klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych;
2) stosuje metody wzbogacania kopalin stałych;
3) planuje procesy wzbogacania kopalin stałych;
4) organizuje prace związane z wykonywaniem klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin stałych;
5) nadzoruje procesy klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin stałych w węzłach technologicznych;
6) kontroluje parametry technologiczne procesu klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin stałych;
7) prowadzi pobieranie i przygotowanie próbek kopalin stałych do badań technicznych i laboratoryjnych;
8) rozpoznaje zagrożenia wybuchem pyłów i gazów oraz stosuje środki
zapobiegawcze;
9) kontroluje stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej;
10) przestrzega procedur zapewniania jakości;
11) stosuje sposoby zagospodarowania i utylizacji odpadów powstających w procesie klasyfikacji, rozdrabniania i wzbogacania kopalin stałych.

2. Organizowanie procesu transportu, magazynowania i załadunku produktów
przeróbki kopalin stałych
Kwalifikacje w zawodzie MG36 - Uczeń:
1) dobiera sprzęt i narzędzia stosowane podczas transportu, magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalin stałych;
2) dobiera urządzenia do transportu, magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalin stałych;
3) planuje procesy transportu, magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalin
stałych;
4) organizuje prace związane z transportem, magazynowaniem, załadunkiem i zbytem produktów przeróbki kopalin stałych;
5) prowadzi procesy transportu, magazynowania i załadunku produktów przeróbki
kopalin stałych;
6) dokumentuje procesy magazynowania, załadunku i zbytu produktów przeróbki kopalin stałych;
7) rozpoznaje zagrożenia wybuchem pyłów i gazów oraz stosuje środki zapobiegawcze podczas transportu, magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalin stałych;
8) kontroluje stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas transportu, magazynowania i załadunku produktów przeróbki kopalin stałych.

3. Organizowanie gospodarki wodno-mułowej
Kwalifikacje w zawodzie MG 36 - Uczeń:
1) analizuje zjawiska fizykochemiczne obiegów wodno-mułowych;
2) planuje proces oczyszczania wód obiegowych, zagęszczania i odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów;
3) organizuje prace związane z oczyszczaniem wód obiegowych, zagęszczaniem i odwadnianiem mułów oraz suszeniem i przeróbką osadów;
4) nadzoruje oczyszczanie wód obiegowych, zagęszczanie i odwadnianie mułów oraz suszenie i przeróbkę osadów;
5) zagospodarowuje produkty procesów oczyszczania wód obiegowych, zagęszczania
i odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów;
6) stosuje metody biooczyszczania wód obiegowych;
7) określa sposoby zagospodarowania i utylizacji odpadów powstających w procesie oczyszczania wód obiegowych, zagęszczania i odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów;
8) dobiera sprzęt i narzędzia stosowane podczas oczyszczania wód obiegowych, zagęszczania i odwadniania mułów oraz suszenia i przeróbki osadów.