LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG4

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MG.4):- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.4OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 4

1. Montaż maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
Kwalifikacje w zawodzie MG.04 - Uczeń:
1) określa funkcje, podstawowe parametry oraz rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;
2) posługuje się dokumentacją techniczną;
3) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonywanych prac montażowych;
4) przygotowuje do montażu elementy maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;
5) posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń;
6) wykonuje czynności zgodnie z planem montażu;
7) wykonuje montaż linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;
8) ustawia podstawowe parametry maszyn, zespołów i mechanizmów;
9) ocenia jakość wykonanego montażu linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i obowiązujących wymagań;
10) prowadzi dokumentację wykonanego montażu maszyn i urządzeń.

2. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
Kwalifikacje w zawodzie MG4 - Uczeń:
1) charakteryzuje procesy produkcyjne i eksploatacyjne w przetwórstwie drewna;
2) posługuje się dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego;
3) przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów drzewnych;
4) stosuje surowce i materiały zgodnie z dokumentacją technologiczną;
5) posługuje się specjalistycznym sprzętem kontrolno-pomiarowym;
6) nadzoruje pracę maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów drzewnych;
7) ocenia jakość otrzymanych wyrobów;
8) ocenia funkcjonowanie maszyn i urządzeń na podstawie jakości wytworzonych wyrobów;
9) prowadzi bieżącą dokumentację procesów produkcji wyrobów drzewnych.

3. Konserwacja, naprawa maszyn i urządzeń
Kwalifikacje w zawodzie MG 04 - Uczeń:
1) rozróżnia maszyny i urządzenia do produkcji drzewnej;
2) charakteryzuje zakres czynności konserwacyjnych;
3) diagnozuje stan maszyn i urządzeń;
4) wykonuje konserwację maszyn i urządzeń;
5) określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń;
6) wskazuje rodzaj i zakres napraw;
7) dobiera i stosuje narzędzia i materiały do prac konserwacyjnych, remontowych oraz napraw;
8) wykonuje naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń;
9) dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyn i urządzeń;
10) ocenia jakość wykonanych prac;
11) prowadzi dokumentację wykonanych przeglądów, konserwacji, remontów i napraw.