LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG40

Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MG.40):- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.40OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 40

1. Organizowanie i prowadzenie obsługi odwiertów eksploatacyjnych złóż
Kwalifikacje w zawodzie MG.40 - Uczeń:
1) przestrzega zasad eksploatacji kopalin otworami wiertniczymi oraz wyjaśnia zasady wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego spod dna morskiego;
2) stosuje przepisy prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska stosowane w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi w zakresie organizowania, prowadzenia i nadzorowania obsługi odwiertów eksploatacyjnych;
3) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń stosowanych do eksploatacji odwiertów;
4) nadzoruje obsługę głowic odwiertów oraz urządzeń służących do eksploatacji kopalin;
5) ustala optymalne warunki eksploatacji kopalin oraz dobiera parametry pracy maszyn i urządzeń górniczych;
6) prowadzi i kontroluje proces wydobycia kopalin otworami wiertniczymi;
7) rozróżnia i charakteryzuje wtórne metody wydobycia kopalin otworami wiertniczymi;
8) charakteryzuje proces podziemnego magazynowania gazu oraz przestrzega zasad magazynowania odpadów otworami wiertniczymi;
9) organizuje pracę zespołu do wykonywania prac związanych z obróbką odwiertów;
10) nadzoruje prace związane z przygotowaniem i wykonaniem zabiegów intensyfikacji wydobycia kopalin;
11) kontroluje parametry wydobycia kopalin;
12) interpretuje wyniki wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych;
13) prowadzi zbiorczą dokumentację wielkości wydobycia kopalin oraz pracy maszyn i urządzeń stosowanych przy obsłudze odwiertów;
14) posługuje się dokumentacją geologiczną;
15) kontroluje i ocenia stan techniczny maszyn, urządzeń oraz narzędzi stosowanych przy obsłudze odwiertów;
16) nadzoruje usuwanie awarii maszyn i urządzeń górniczych.

2. Organizowanie i prowadzenie procesów oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego
Kwalifikacje w zawodzie MG40 - Uczeń:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska w procesie oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
2) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń stosowanych w procesach oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
3) posługuje się schematami instalacji technologicznych do stabilizacji ropy naftowej
oraz oczyszczania gazu ziemnego;
4) charakteryzuje materiały oraz substancje chemiczne stosowane w procesie oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
5) nadzoruje prace związane z prowadzeniem procesów oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
6) nadzoruje proces stabilizacji ropy naftowej;
7) nadzoruje obsługę urządzeń do rozbijania emulsji ropnych;
8) kontroluje parametry technologiczne pracy instalacji i urządzeń do oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
9) rozróżnia elementy automatyki stosowane w procesach oczyszczania ropy naftowej
i gazu ziemnego;
10) kontroluje i ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w procesach oczyszczania kopalin.

3. Prowadzenie magazynowania i transportu kopalin
Kwalifikacje w zawodzie MG 40 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje oraz objaśnia budowę i parametry techniczne zbiorników magazynowych;
2) wyjaśnia zasady sytuowania zbiorników magazynowych na terenie zakładu
górniczego oraz charakteryzuje klasy niebezpieczeństwa pożarowego magazynowanych kopalin;
3) stosuje przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas magazynowania i transportu kopalin;
4) posługuje się dokumentacją techniczną zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń do transportu kopalin;
5) rozróżnia i interpretuje podstawowe prawa przepływu cieczy w rurociągach oraz podstawowe prawa hydrostatyki;
6) nadzoruje prace osób obsługujących zbiorniki magazynowe;
7) kontroluje stopień napełniania zbiorników magazynowych;
8) oblicza i dokumentuje ilości kopalin w zbiornikach magazynowych;
9) nadzoruje i kontroluje użytkowanie pomp i rurociągów do tłoczenia kopalin;
10) kontroluje i ocenia stan techniczny zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń do tłoczenia i transportu kopalin;
11) kontroluje sposób pobierania i jakość pobieranych próbek kopalin do badań
laboratoryjnych;
12) nadzoruje usuwanie awarii zbiorników oraz maszyn i urządzeń do transportu kopalin;
13) interpretuje wskazania urządzeń i przyrządów kontrolno-pomiarowych;
14) nadzoruje obsługę urządzeń do napełniania cystern;
15) nadzoruje obsługę sprężarek do tłoczenia gazu ziemnego;
16) sporządza schematy technologiczne rurociągów do transportu kopalin.

4. Wykonywanie pomiarów wgłębnych oraz pomiarów właściwości fizykochemicznych kopalin
Kwalifikacje w zawodzie MG40 - Uczeń:
1) przedstawia klasyfikację i skład chemiczny ropy naftowej, gazu ziemnego i wód podziemnych oraz charakteryzuje właściwości fizykochemiczne kopalin;
2) posługuje się dokumentacją techniczną i instrukcjami wykonywania pomiarów wgłębnych oraz pomiarów właściwości fizykochemicznych kopalin;
3) nadzoruje przygotowanie odwiertów eksploatacyjnych do wykonywania pomiarów wgłębnych kopalin;
4) organizuje, koordynuje i nadzoruje pracę zespołu wykonującego pomiary wgłębne kopalin;
5) wykonuje pomiary wgłębne kopalin w odwiertach eksploatacyjnych;
6) dobiera przyrządy pomiarowe, sprzęt i narzędzia do wykonywania pomiarów wgłębnych kopalin;
7) oblicza podstawowe paramerty złożowe;
8) kontroluje i ocenia stan techniczny maszyn, urządzeń i przyrządów do pomiarów wgłębnych kopalin;
9) przygotowuje próbki płynów złożowych do pomiarów właściwości fizykochemicznych kopalin;
10) dobiera metody badań, sprzęt, narzędzia i przyrządy w zależności od rodzaju
badanych właściwości fizykochemicznych płynów złożowych;
11) wykonuje pomiar właściwości fizykochemicznych kopalin;
12) wykonuje oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w ropie naftowej;
13) wykonuje analizę składu chemicznego kopalin;
14) odczytuje i interpretuje wyniki pomiarów wgłębnych oraz właściwości fizykochemicznych kopalin;
15) prowadzi dokumentację badań, analiz i pomiarów właściwości fizykochemicznych
płynów złożowych;
16) sporządza zestawienia tabelaryczne, diagramy i wykresy na podstawie wyników pomiarów wgłębnych oraz pomiarów właściwości fizykochemicznych kopalin.