LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG.40

Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej z艂贸偶


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MG.40
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 40

1. Organizowanie i prowadzenie obs艂ugi odwiert贸w eksploatacyjnych z艂贸偶
Kwalifikacje w zawodzie MG.40 - Ucze艅:
1) przestrzega zasad eksploatacji kopalin otworami wiertniczymi oraz wyja艣nia zasady wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego spod dna morskiego;
2) stosuje przepisy prawa geologicznego i g贸rniczego, bezpiecze艅stwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska stosowane w zak艂adach g贸rniczych wydobywaj膮cych kopaliny otworami wiertniczymi w zakresie organizowania, prowadzenia i nadzorowania obs艂ugi odwiert贸w eksploatacyjnych;
3) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do eksploatacji odwiert贸w;
4) nadzoruje obs艂ug臋 g艂owic odwiert贸w oraz urz膮dze艅 s艂u偶膮cych do eksploatacji kopalin;
5) ustala optymalne warunki eksploatacji kopalin oraz dobiera parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 g贸rniczych;
6) prowadzi i kontroluje proces wydobycia kopalin otworami wiertniczymi;
7) rozr贸偶nia i charakteryzuje wt贸rne metody wydobycia kopalin otworami wiertniczymi;
8) charakteryzuje proces podziemnego magazynowania gazu oraz przestrzega zasad magazynowania odpad贸w otworami wiertniczymi;
9) organizuje prac臋 zespo艂u do wykonywania prac zwi膮zanych z obr贸bk膮 odwiert贸w;
10) nadzoruje prace zwi膮zane z przygotowaniem i wykonaniem zabieg贸w intensyfikacji wydobycia kopalin;
11) kontroluje parametry wydobycia kopalin;
12) interpretuje wyniki wskaza艅 przyrz膮d贸w kontrolno-pomiarowych;
13) prowadzi zbiorcz膮 dokumentacj臋 wielko艣ci wydobycia kopalin oraz pracy maszyn i urz膮dze艅 stosowanych przy obs艂udze odwiert贸w;
14) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 geologiczn膮;
15) kontroluje i ocenia stan techniczny maszyn, urz膮dze艅 oraz narz臋dzi stosowanych przy obs艂udze odwiert贸w;
16) nadzoruje usuwanie awarii maszyn i urz膮dze艅 g贸rniczych.

2. Organizowanie i prowadzenie proces贸w oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego
Kwalifikacje w zawodzie MG40 - Ucze艅:
1) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska w procesie oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
2) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
3) pos艂uguje si臋 schematami instalacji technologicznych do stabilizacji ropy naftowej
oraz oczyszczania gazu ziemnego;
4) charakteryzuje materia艂y oraz substancje chemiczne stosowane w procesie oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
5) nadzoruje prace zwi膮zane z prowadzeniem proces贸w oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
6) nadzoruje proces stabilizacji ropy naftowej;
7) nadzoruje obs艂ug臋 urz膮dze艅 do rozbijania emulsji ropnych;
8) kontroluje parametry technologiczne pracy instalacji i urz膮dze艅 do oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
9) rozr贸偶nia elementy automatyki stosowane w procesach oczyszczania ropy naftowej
i gazu ziemnego;
10) kontroluje i ocenia stan techniczny maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach oczyszczania kopalin.

3. Prowadzenie magazynowania i transportu kopalin
Kwalifikacje w zawodzie MG 40 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje oraz obja艣nia budow臋 i parametry techniczne zbiornik贸w magazynowych;
2) wyja艣nia zasady sytuowania zbiornik贸w magazynowych na terenie zak艂adu
g贸rniczego oraz charakteryzuje klasy niebezpiecze艅stwa po偶arowego magazynowanych kopalin;
3) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska podczas magazynowania i transportu kopalin;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 zbiornik贸w magazynowych oraz maszyn i urz膮dze艅 do transportu kopalin;
5) rozr贸偶nia i interpretuje podstawowe prawa przep艂ywu cieczy w ruroci膮gach oraz podstawowe prawa hydrostatyki;
6) nadzoruje prace os贸b obs艂uguj膮cych zbiorniki magazynowe;
7) kontroluje stopie艅 nape艂niania zbiornik贸w magazynowych;
8) oblicza i dokumentuje ilo艣ci kopalin w zbiornikach magazynowych;
9) nadzoruje i kontroluje u偶ytkowanie pomp i ruroci膮g贸w do t艂oczenia kopalin;
10) kontroluje i ocenia stan techniczny zbiornik贸w magazynowych oraz maszyn i urz膮dze艅 do t艂oczenia i transportu kopalin;
11) kontroluje spos贸b pobierania i jako艣膰 pobieranych pr贸bek kopalin do bada艅
laboratoryjnych;
12) nadzoruje usuwanie awarii zbiornik贸w oraz maszyn i urz膮dze艅 do transportu kopalin;
13) interpretuje wskazania urz膮dze艅 i przyrz膮d贸w kontrolno-pomiarowych;
14) nadzoruje obs艂ug臋 urz膮dze艅 do nape艂niania cystern;
15) nadzoruje obs艂ug臋 spr臋偶arek do t艂oczenia gazu ziemnego;
16) sporz膮dza schematy technologiczne ruroci膮g贸w do transportu kopalin.

4. Wykonywanie pomiar贸w wg艂臋bnych oraz pomiar贸w w艂a艣ciwo艣ci fizykochemicznych kopalin
Kwalifikacje w zawodzie MG40 - Ucze艅:
1) przedstawia klasyfikacj臋 i sk艂ad chemiczny ropy naftowej, gazu ziemnego i w贸d podziemnych oraz charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci fizykochemiczne kopalin;
2) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 i instrukcjami wykonywania pomiar贸w wg艂臋bnych oraz pomiar贸w w艂a艣ciwo艣ci fizykochemicznych kopalin;
3) nadzoruje przygotowanie odwiert贸w eksploatacyjnych do wykonywania pomiar贸w wg艂臋bnych kopalin;
4) organizuje, koordynuje i nadzoruje prac臋 zespo艂u wykonuj膮cego pomiary wg艂臋bne kopalin;
5) wykonuje pomiary wg艂臋bne kopalin w odwiertach eksploatacyjnych;
6) dobiera przyrz膮dy pomiarowe, sprz臋t i narz臋dzia do wykonywania pomiar贸w wg艂臋bnych kopalin;
7) oblicza podstawowe paramerty z艂o偶owe;
8) kontroluje i ocenia stan techniczny maszyn, urz膮dze艅 i przyrz膮d贸w do pomiar贸w wg艂臋bnych kopalin;
9) przygotowuje pr贸bki p艂yn贸w z艂o偶owych do pomiar贸w w艂a艣ciwo艣ci fizykochemicznych kopalin;
10) dobiera metody bada艅, sprz臋t, narz臋dzia i przyrz膮dy w zale偶no艣ci od rodzaju
badanych w艂a艣ciwo艣ci fizykochemicznych p艂yn贸w z艂o偶owych;
11) wykonuje pomiar w艂a艣ciwo艣ci fizykochemicznych kopalin;
12) wykonuje oznaczenie zawarto艣ci zanieczyszcze艅 w ropie naftowej;
13) wykonuje analiz臋 sk艂adu chemicznego kopalin;
14) odczytuje i interpretuje wyniki pomiar贸w wg艂臋bnych oraz w艂a艣ciwo艣ci fizykochemicznych kopalin;
15) prowadzi dokumentacj臋 bada艅, analiz i pomiar贸w w艂a艣ciwo艣ci fizykochemicznych
p艂yn贸w z艂o偶owych;
16) sporz膮dza zestawienia tabelaryczne, diagramy i wykresy na podstawie wynik贸w pomiar贸w wg艂臋bnych oraz pomiar贸w w艂a艣ciwo艣ci fizykochemicznych kopalin.