LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG9

Eksploatacja otworowa złóż

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MG.9):

(OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 9

1. Obsługiwanie odwiertów eksploatacyjnych złóż
Kwalifikacje w zawodzie MG.09 - Uczeń:
1) rozróżnia oraz charakteryzuje metody wydobywania kopalin otworami wiertniczymi;
2) stosuje przepisy prawa geologicznego i górniczego, przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie dotyczącym obsługiwania odwiertów eksploatacyjnych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi;
3) przestrzega przepisów prawa dotyczących ruchu zakładów górnictwa otworowego;
4) posługuje się instrukcjami maszyn i urządzeń stosowanych w odwiertach eksploatacyjnych;
5) dobiera narzędzia i sprzęt do obsługi głowic odwiertów oraz maszyn i urządzeń górniczych;
6) obsługuje głowice odwiertów eksploatacyjnych, odprężających i obserwacyjnych;
7) obsługuje urządzenia służące do bezpośredniej eksploatacji kopalin;
8) charakteryzuje parametry technologiczne procesu wydobywania kopalin;
9) rozróżnia i charakteryzuje substancje chemiczne stosowane podczas eksploatacji otworowej;
10) dokonuje odczytu i rejestracji wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych;
11) przygotowuje stanowisko do wykonania pomiarów wgłębnych w odwiertach;
12) wykonuje obróbkę odwiertów eksploatacyjnych;
13) przygotowuje i wykonuje zabiegi intensyfikacji wydobycia kopalin;
14) wykonuje konserwację oraz drobne naprawy obsługiwanych urządzeń eksploatacyjnych.

2. Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego
Kwalifikacje w zawodzie MG9 - Uczeń:
1) rozróżnia i charakteryzuje zanieczyszczenia ropy naftowej i gazu ziemnego;
2) charakteryzuje metody usuwania zanieczyszczeń z ropy naftowej i gazu ziemnego;
3) stosuje przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w procesach oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
4) posługuje się instrukcjami maszyn i urządzeń stosowanych w procesach
oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
5) rozróżnia elementy na schematach technologicznych instalacji do oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
6) prowadzi proces stabilizacji ropy naftowej;
7) obsługuje urządzenia do rozbijania emulsji ropnych;
8) obsługuje urządzenia do osuszania gazu ziemnego;
9) obsługuje urządzenia do odgazolinowania gazu ziemnego;
10) obsługuje urządzenia do usuwania zanieczyszczeń gazu ziemnego;
11) rozróżnia materiały oraz substancje chemiczne stosowane w procesie oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego;
12) dobiera sprzęt i narzędzia do prac związanych z oczyszczaniem ropy naftowej i gazu
ziemnego;
13) wykonuje konserwację oraz drobne naprawy urządzeń stosowanych w procesach oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego.

3. Obsługiwanie zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń do transportu
kopalin
Kwalifikacje w zawodzie MG 09 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje, wyjaśnia budowę i charakteryzuje parametry techniczne zbiorników magazynowych;
2) wyjaśnia zasady obsługi zbiorników magazynowych;
3) rozróżnia klasy niebezpieczeństwa pożarowego magazynowanych kopalin;
4) stosuje przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas magazynowania i transportu
kopalin;
5) posługuje się instrukcjami zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń do transportu kopalin;
6) wykonuje pomiary ilości kopalin w zbiornikach magazynowych;
7) pobiera próbki kopalin do badań laboratoryjnych;
8) wykonuje konserwację i drobne naprawy elementów uzbrojenia zbiornika magazynowego;
9) dokumentuje ilość ropy naftowej, gazu ziemnego, gazoliny i wody złożowej w dziennych raportach produkcyjnych;
10) obsługuje zbiorniki magazynowe kopalin;
11) obsługuje pompy do tłoczenia kopalin;
12) obsługuje urządzenia do napełniania cystern;
13) obsługuje sprężarki do tłoczenia gazu ziemnego;
14) obsługuje rurociągi do transportu kopalin;
15) dobiera sprzęt i narzędzia do prac związanych z magazynowaniem i transportem kopalin;
16) wykonuje konserwację maszyn i urządzeń do transportu kopalin.