LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS10

Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MS.10OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MS 10

1. Wykonywanie badań ortoptycznych
Kwalifikacje w zawodzie MS.10 - Uczeń:
1) charakteryzuje budowę i funkcjonowanie narządu wzroku;
2) określa wpływ chorób i wad rozwojowych na funkcjonowanie narządu wzroku;
3) charakteryzuje choroby narządu wzroku z uwzględnieniem choroby zezowej;
4) określa objawy chorób wieku dziecięcego mogących mieć wpływ na narząd wzroku;
5) przeprowadza wywiad w celu rozpoznania przyczyn zeza i niedowidzenia;
6) ocenia stan psychofizyczny pacjenta z zaburzeniami funkcjonowania narządu wzroku;
7) dobiera metody wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych;
8) przygotowuje pacjenta do badań ortoptycznych i okulistycznych;
9) posługuje się specjalistyczną aparaturą do wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych;
10) interpretuje wyniki badań ortoptycznych i okulistycznych.

2. Prowadzenie ćwiczeń ortoptycznych
Kwalifikacje w zawodzie MS10 - Uczeń:
1) dobiera rodzaje, metody i techniki ćwiczeń stosowanych w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego;
2) stosuje środki farmakologiczne rozszerzające źrenice i porażające akomodację
w celach diagnostycznych i podczas prowadzenia ćwiczeń;
3) dobiera metody i określa kryteria doboru ćwiczeń stosowanych w niedowidzeniu;
4) dobiera metody i określa kryteria doboru ćwiczeń stosowanych w zaburzeniach widzenia obuocznego;
5) prowadzi ćwiczenia w niedowidzeniu i dostosowuje tok ćwiczeń do możliwości
pacjenta;
6) prowadzi ćwiczenia w zaburzeniach widzenia obuocznego i dostosowuje tok ćwiczeń do możliwości pacjenta;
7) interpretuje wyniki przeprowadzonych ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach
widzenia obuocznego;
8) rozpoznaje zaburzenia powodujące trudności w czytaniu i pisaniu.

3. Dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych
Kwalifikacje w zawodzie MS 10 - Uczeń:
1) identyfikuje wady refrakcji;
2) rozróżnia rodzaje soczewek i innych pomocy optycznych i nieoptycznych;
3) charakteryzuje pomoce optyczne i nieoptyczne stosowane w leczeniu choroby zezowej i niedowidzenia;
4) dobiera pomoce optyczne i nieoptyczne niezbędne do wykonywania ćwiczeń w procesie leczenia choroby zezowej i niedowidzenia.