LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS.17

Sporz膮dzanie i wytwarzanie produkt贸w leczniczych oraz prowadzenie obrotu 艣rodkami farmaceutycznymi i materia艂ami medycznymi- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MS.17
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MS 17

1. Sporz膮dzanie i wytwarzanie produkt贸w leczniczych i wyrob贸w medycznych
Kwalifikacje w zawodzie MS.17 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia surowce farmaceutyczne i metody ich pozyskiwania;
2) rozr贸偶nia substancje czynne i substancje pomocnicze oraz dobiera substancje pomocnicze stosowane przy sporz膮dzaniu poszczeg贸lnych postaci leku;
3) charakteryzuje postacie lek贸w recepturowych i aptecznych;
4) korzysta z farmakopei i Zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania w celu wykonania leku recepturowego i aptecznego;
5) interpretuje zapis na recepcie lekarskiej i przepis farmakopealny w aspekcie
wykonania leku recepturowego i leku aptecznego;
6) okre艣la typy niezgodno艣ci recepturowych oraz stosuje techniki zapobiegania im;
7) wykonuje obliczenia st臋偶e艅 i dawek sk艂adnik贸w leku oraz kontroluje prawid艂owo艣膰 zapisu ilo艣ci sk艂adnik贸w, dla kt贸rych okre艣lono dawki i st臋偶enia maksymalne;
8) stosuje metody obliczeniowe w celu ustalenia ilo艣ci surowc贸w farmaceutycznych
potrzebnych do wykonania leku recepturowego i leku aptecznego;
9) planuje przebieg prac zwi膮zanych z wykonaniem leku aptecznego i leku recepturowego;
10) dobiera metody i warunki wykonania leku recepturowego do zapisanej postaci leku;
11) rozr贸偶nia sprz臋t i dobiera aparatur臋, urz膮dzenia i opakowania do wykonywanej postaci leku;
12) planuje wykonywanie segment贸w technologicznych w procesie produkcyjnym
i dobiera aparatur臋 potrzebn膮 do zadanego procesu technologicznego;
13) przygotowuje siebie, sprz臋t i pomieszczenia recepturowe (w tym przeznaczone do sporz膮dzania ja艂owych postaci leku);
14) obs艂uguje aparatur臋, urz膮dzenia i sprz臋t wykorzystywany w aptece i przemy艣le farmaceutycznym;
15) wykonuje wszystkie postacie lek贸w recepturowych i lek贸w aptecznych zgodnie z uprawnieniami zawodowymi;
16) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania lek贸w;
17) wykonuje fasowanie lek贸w i etykietowanie opakowa艅;
18) wykonuje czynno艣ci pomocnicze w zakresie uprawnie艅 zawodowych;
19) sporz膮dza niezb臋dn膮 dokumentacj臋 dotycz膮c膮 wytwarzanych preparat贸w.

2. Przeprowadzanie analizy i kontroli produkt贸w leczniczych oraz wyrob贸w medycznych
Kwalifikacje w zawodzie MS17 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia sprz臋t, urz膮dzenia i aparatur臋 laboratoryjn膮;
2) dobiera metody i rodzaje bada艅 produkt贸w leczniczych i surowc贸w ro艣linnych zgodne z przepisami farmakopealnymi;
3) dobiera odczynniki, sprz臋t, urz膮dzenia i aparatur臋 do wykonywanych zada艅;
4) obs艂uguje aparatur臋, urz膮dzenia i sprz臋t w laboratorium;
5) realizuje prace laboratoryjne zwi膮zane z analiz膮 i kontrol膮 produkt贸w leczniczych i wyrob贸w medycznych;
6) przeprowadza oznaczenia z zakresu analizy jako艣ciowej i ilo艣ciowej substancji
leczniczych, surowc贸w farmaceutycznych (w tym surowc贸w ro艣linnych) i produkt贸w leczniczych;
7) wykonuje obliczenia z zakresu analizy jako艣ciowej i ilo艣ciowej;
8) charakteryzuje i interpretuje b艂臋dy analityczne;
9) pobiera i przechowuje pr贸bki archiwalne zgodnie z przepisami;
10) sporz膮dza dokumentacj臋 laboratoryjn膮;
11) stosuje Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w analizie i kontroli produkt贸w leczniczych i wyrob贸w medycznych.

3. Prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
Kwalifikacje w zawodzie MS 17 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia i stosuje nazwy polskie, 艂aci艅skie, mi臋dzynarodowe i synonimy nazw surowc贸w farmaceutycznych;
2) pos艂uguje si臋 terminologi膮 z zakresu fizjologii, patofizjologii, anatomii cz艂owieka i biofarmacji w zakresie niezb臋dnym do wykonywania zada艅 zawodowych;
3) identyfikuje grupy lek贸w ze wzgl臋du na w艂a艣ciwo艣ci farmakologiczne i okre艣la zakres
dzia艂ania farmakologicznego produkt贸w leczniczych;
4) identyfikuje farmakologiczne interakcje lek贸w;
5) charakteryzuje postacie produkt贸w leczniczych i rodzaje wyrob贸w medycznych;
6) korzysta z Urz臋dowego Wykazu Produkt贸w Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wykazu lek贸w refundowanych;
7) analizuje rynek w celu okre艣lenia zapotrzebowania na produkty lecznicze, wyroby
medyczne i pozosta艂e produkty dopuszczone do obrotu na podstawie przepis贸w prawa;
8) przygotowuje zam贸wienia produkt贸w leczniczych i wyrob贸w medycznych;
9) przestrzega zasad przyjmowania lek贸w (znaczenie serii, terminu wa偶no艣ci);
10) przyjmuje i magazynuje produkty lecznicze i wyroby medyczne, uwzgl臋dniaj膮c ich posta膰, sk艂ad i w艂a艣ciwo艣ci zgodnie z zaleceniami wytw贸rcy i inspekcji
farmaceutycznej;
11) ocenia zmiany zachodz膮ce w lekach podczas ich przechowywania i przestrzega procedur post臋powania z lekiem przeterminowanym;
12) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce zasad wystawiania i realizacji recept;
13) analizuje recept臋 pod wzgl臋dem formalnoprawnym;
14) oblicza dawki i st臋偶enia substancji czynnych w produktach leczniczych z uwzgl臋dnieniem drogi podania i wieku pacjenta;
15) okre艣la sk艂adowe kosztu leku recepturowego i dokonuje jego wyceny;
16) wydaje produkty lecznicze i wyroby medyczne oraz inne produkty dost臋pne w aptece zgodnie z uprawnieniami zawodowymi i obowi膮zuj膮cym prawem;
17) informuje pacjenta o sposobie dzia艂ania lek贸w, mo偶liwo艣ci wyst膮pienia dzia艂a艅 niepo偶膮danych, wp艂ywie na sprawno艣膰 psychofizyczn膮 oraz warunkach
przechowywania i sposobie u偶ycia produkt贸w leczniczych i wyrob贸w medycznych;
18) przestrzega procedur wstrzymywania i wycofywania produkt贸w leczniczych z obrotu w zwi膮zku ze zg艂oszeniem niepo偶膮danego dzia艂ania leku;
19) rozr贸偶nia rodzaje dokument贸w aptecznych;
20) obs艂uguje programy komputerowe przeznaczone do ewidencjonowania przychodu i rozchodu produkt贸w leczniczych, w tym lek贸w recepturowych i lek贸w aptecznych.