LOGOWANIE

TECHNIK FARMACEUTYCZNY- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK FARMACEUTYCZNY:

Zakres wiadomości i umiejętności w zawodzie technik farmaceutyczny. Absolwent powinien umieć:

 • czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,
 • rozróżniać nazwy, pojęcia i określenia właściwe dla farmacji i medycyny, związane ze specyfiką prac technika farmaceutycznego;
 • stosować nazewnictwo międzynarodowe, polskie, synonimowe i farmakologiczne;
 • określać właściwości farmakologiczne leków i preparatów pochodzenia roślinnego w zakresie postaci, dawki, uwalniania, wchłaniania, dystrybucji, biotransformacji, wydalania, mechanizmu działania, zastosowania, działania ubocznego i przeciwwskazań;
 • rozróżniać podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym i postaci, w jakich są wytwarzane;
 • charakteryzować produkty zielarskie, środki naturalne i substancje naturalne pochodzenia roślinnego o właściwościach leczniczych i wskazywać sposoby ich stosowania;
 • rozpoznawać sprzęt, aparaturę i urządzenia stosowane w technice przyrządzania i produkcji leków;
 • stosować przepisy prawa farmaceutycznego.
 • przetwarzać dane liczbowe i operacyjne,
 • odczytywać zapis na recepcie lekarskiej pod względem merytorycznym i formalnym;
 • wskazywać sposoby zażywania leków i ich przechowywania;
 • obliczać dawki i ilości składników leku w zależności od drogi podania i wieku pacjenta, na podstawie recepty;
 • dobierać procesy i metody sporządzania leku roślinnego w zależności od zawartych substancji czynnych w preparacie;
 • dobierać sprzęt i aparaturę do wykonania odpowiedniej postaci leku oraz dobierać opakowanie do odpowiedniej substancji czynnej i do postaci leku recepturowego;
 • szacować koszty wykonania leków recepturowych;
 • posługiwać się Farmakopeą i inną literaturą fachową do sporządzania określonych postaci leku, pozyskiwania i przetwarzania surowców roślinnych;
 • korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia i aktualizowania wiedzy zawodowej.
 • bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,
 • stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i zasad ergonomii właściwych dla stanowisk pracy techników farmaceutycznych;
 • wskazywać sposoby zapobiegania powstawaniu niezgodności recepturowej;
 • wskazywać sposoby przechowywania leków i artykułów sanitarno-medycznych w zależności od ich formy, składu, właściwości i terminu ważności do zażycia przez przyszłych pacjentów;
 • wskazywać zasady postępowania z lekiem przeterminowanym;
 • wskazywać sposoby udzielania pierwszej pomocy;
 • wskazywać sposoby przechowywania próbek archiwalnych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.